Language Levels              Composition/Presentation Titles

          CHIN032                         中国孩子在美国

          CHIN372                         二十一纪韩、中、日外交

          CHIN510                         情与中国文化

          CHIN510                         中国的科学思想

          CHIN510                         古文解释

           CHIN012                         小林看病

           CHIN112                         费城的交通

           CHIN312                         中西建筑

           CHIN312                         我看儒家思想

           CHIN411                         那些生命中的浮光掠影

           CHIN112                         谁喜欢中国男朋友?-电视节目

 

 

Back to Chinese Program Homepage