Transcript of pre ParJer materials in short form MS x Paris Bibl Nat 364 (Colbert 4768) fol 325-(329)-339, 15 c Dih/ghsis: ei)s to\n qrh=non tou= pr\o/fh\tou i(eremi/ou peri th=s i){erousa}lh/m{overlined}, kai\ peri\ th\s a)lw/sews tauth=s: kai\ peri\ th=s e)ksta/se ws a)bime/lex:. I)e)remi/as ou)/tos o) me/gas pro fh/th=s, e)c ana/qwn tugxa/nwn th=s kw/mhs, peri\ i(lh\m{overline} kai\ ba bulw/nos, polla\ proshgo/{-} rehsen: w(sau/tws kai\ peri\ th=s qei/as sarko/sews: e)n oi(=s to\ krataio\n th=s profhti/as e)m fai/netai: tou=ton pote\ pasxo\r o) ui(o\s e)mh\r o) tou= ku={-} oi)/kou h)gou/ menos tu/yas sfodrw=s, ei)s to\n katarra/kthn e)ne/balen: w(s th=s i)lh\m{-} penqou=nta th\n a)/lw sin: w(s de\ tou=ton h) qei/a di/kh e)n tw= katarra/kth ou)k ei/asen, au)to\s pasxw\r a)pefqe/gcato to\ o)/noma/ s\ou/ th=s tau/th=s me/toiko/n se dia)goreu/ei: ka\i e)n tautw= e)le/gceise h) a)posta si/a s\ou/: dio\ e)pi\ kata/ratos: o( to\ e)/rgon ku={-} a)melw=s e)mpo reuo/menos: e)n de\ tai=s h)me/ rais i)wa{-}kei\m basile/ws, e) qrh/nh i(eremi/as th\n i)lh\m{-}: oi)de\ yeudoprofh=tai, tou=ton diole/sai tou/s i)erei=s e)/peiqon: o) de\ ui(o\s safa=n xhraxh=ka\m su\ntw i)eremi/a, die)kw/lu e to\n fo/non: to/te ks/{-} pro\s i(eremi/an e)/fh: poi/hso/n se au)tw= desmou=s h)/toi kloiou=s culi/nous, peri\ to\n tra/xhlo/n sou: ka\i a)po\ stelw= se pro\s to\n basile/a mwa\b kai\ i)dou=mai/as: a)mw=n k(ai)\ tu/rou kai\ sidw/nos: a)/tina kai\ poih/sas, e(pe/qhke tw= e)au)tou= traxh/lw: a)nasta\s de\ a)na ni/as o) ui(o\s a)zw\r o) yeudoprofh/ th=s kai\ peri\ e)lw=n tou/s kloiou\s e)c au)xe/nos i(eremi/ou, e)po\fqal mw=n tou laou= sune/triye: le/gwn: ou(tw pro/s me ks/{-} ei)=pe: su\ntri/ yw to\n zugo=n basile/ws: ba bulw/nos e)cauxe/nos pa/ntwn to\n e)qnw=n: to/te pro\s to\n yeu doprofh/thn fhsi\n i(eremi/as: dolia/ sou taxei/lh: w(s i)o\n th=s kardi/as e)cereugome/nhs: ta\ de\ th=s a)lhqei/as dia)safou/ shs: kloiou=s culi/nous sune/ triyas, a)nti\ tou/ton sidh r\ous/ poih/sw, le/gei ks/{-} panto kratwr: kai\ e)pi\ to\n tra/xhlon tw=n e)qnw=n e)pi\qh/sw: su\ de\ ta/ xion a)nani/a, th\n yuxh\n a)porrh/ ceis: kai\ tw= lo/gw to\ e/rgon e)phkou lou/qhsen: e)n ga\r e)pta\ mhsi\n, ou)= tos toi=s teqnew/sin a)pai/ rei: tw= de\ oktw= kai\ deka/tw e)/tei sedekei/ou basile/ws i)ou/da: i(eremi/ou penqou=ntos th\n i) lh\m{-}