~x17y1  B Z2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OS
Καὶ]
 :  εγενετο <61>
εἶπεν]
 :  λογος <61>
 +  κυριου <61>
 +<  προς <61>
Ηλιου A]
 :  ἠλειοὺ B
 :  ηλιας boc2e2 (246)
 :  ηλιον <61>
ὁ]  > boc2e2 e(~)m(mg)(uid) OE(~)
 :  τον <61>
προφήτης]  > boc2e2 e(~)m(mg)(uid) OE(~)
 :  προφητην <61>
ὁ]  > Z2 Ax dpqtz fm(txt)sw Nghnv(246) y OA OS
Θεσβίτης]  > Z2 Ax dpqtz fm(txt)sw Nghnv(246) y OA OS
 :  תשביא εβρ.OS
 +  ὁ e(~) OE(~)
 +  προφήτης e(~) OE(~)
 +<  ο boc2e2 A v(246) y OE
ἐκ]  > e
Θεσβων]  > e
 :  θεσβοων n
 :  θεσεβων <71>
 :  θεσσεβων boe2
 :  θεσσεβωνης Jos
τῆς]  > <242>
Γαλααδ]
πρὸς]
 +<  τον np
Αχααβ]
 :  αχααμ y*(uid)
Ζῇ]
κύριος]
ὁ]  > boe2(+7) u(+4) Thdt(+7) Luc(+7)
θεὸς]  > > boe2(+7) u(+4) Thdt(+7) Luc(+7)
τῶν]  > boe2(+7) u(+4) Thdt(+7) Luc(+7)  {sub -.- OS}
δυνάμεων]  > boe2(+7) u(+4) Thdt(+7) Luc(+7)  {sub -.- OS}
ὁ]  > boe2(+7)c2(+3) n(+3) Thdt(+7) Luc(+7) Cyr  {sub -.- OS}
θεὸς]  > boe2(+7)c2(+3) n(+3) Thdt(+7) Luc(+7) Cyr  {sub -.- OS}
 +<  του t
Ισραηλ]  > boe2(+7)c2(+3) n(+3) Thdt(+7) Luc(+7)
,]
ᾧ]
 :  ωσπερ Or-gr
παρέστην]
 :  παρεστιν N*bv(246)
 :  παρεστη x
 :  παρεστηκα z\a?/  
 :  εσμεν Or-gr
ἐνώπιον]
αὐτοῦ]
,]
 +<  και Cyr
εἰ]
ἔσται]
 :  εστι egx
τὰ]
ἔτη]
 :  εθη <61>
ταῦτα]  > m
δρόσος]
καὶ]
 :  η e2 OA Or-lat Thdt
ὑετὸς]
ὅτι]  {ο ex uel in ε corr (246)}
εἰ]  > z
 :  εαν boc2e2
μὴ]
διὰ]
 +  λογου boc2e2(~) (246)(~) OA(~) OE(~) OS(~) Or-lat(~) Thdt1/2(~) Luc(~)
 στόματος]
λόγου]  > boc2e2(~) (246)(~) OA(~) OE(~) OS(~) Or-lat(~) Thdt1/2(~)1/2 Luc(~)
 :  λογω v
μου]
.] 
~x17y2  B Z2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE OS
καὶ]
ἐγένετο]
ῥῆμα]
 :  λογος Av
κυρίου]
πρὸς]
 :  super α'OS
Ηλιου A]
 :  ηλειου B
 :  ηλιαν boc2e2 (246)
 :  eum α'OS
 +:  λεγον f
 :+  λεγων <61.74.123> OA OE
 :+  dicens σ'OS 
~x17y3  B Z2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE OS
Πορεύου]
ἐντεῦθεν]
 +  et OS
 +  vertere OS
 +  tu OS
κατὰ]
 :  κατ A
ἀνατολὰς]
καὶ]
κρύβηθι]
 :  κρυβηθει A
 :  εκρυβηθη n
ἐν]
τῷ]
χειμάρρῳ]
Χορραθ]
 :  χωρραθ Nb'g
 :  χοραθ ep OA OB On-lat
 :  χωραθ (246)
 :  χορραν Thdt
 :  χορρα <71> On-gr
 :  χωρρα h*(uid)
 :  κορραθ v
 :  Corath Or-lat1/2
τοῦ]  > A j(246)
 :  τω bc2e2
 :  το b'o v
ἐπὶ]
προσώπου]
 :  προσωπον boc2e2 v(246)
τοῦ]
Ιορδάνου]
 +  και (246)(+6)  {See 17.6}
 +  οι (246)(+6)
 +  κορακες (246)(+6)
 +  εφερον (246)(+6)
 +  αυτω (246)(+6)
 +  βρωσιν (246)(+6)
·]  
~x17y4  B Z2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE OS
καὶ]
ἔσται]  > boc2e2 OE
 :  ειπεν (246)
 +  πίεσαι boc2e2(~) (246)(~) OA(~) OB(~) OE(~)
 +  ὕδωρ boc2e2(~) OA(~) OB(~) OE(~)
ἐκ]
τοῦ]
χειμάρρου]
 +<  και e
πίεσαι]  > boc2e2(~) (246)(~) OA(~) OB(~) OE(~)
 :  πιεται <61>
ὕδωρ]  > boc2e2(~) OA(~) OB(~) OE(~)  {sub -.- OS}
,]
καὶ]
τοῖς]
κόραξιν]
ἐντελοῦμαι]
 +<  του boc2e2 x dpqtz efmsw gn(246) y Chr
διατρέφειν BANZ2 hjuv Or-gr]
 :  διαστρεφειν o s  
σε]
ἐκεῖ]
 :  εικει u
.]
~x17y5  B (Z2) boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE OS  
 +  και A z(+7)dpqt efmsw OA OS(sub^ α')
 +  επορευθη A z(+7)dpqt efmsw OA OS(sub^ α')
 +  και z(+7)
 +  εκαθισεν z(+7)
 +  ηλιου z(+7)
 +  και z(+7)
 +  επορευθη z(+7)
καὶ]
ἐποίησεν]
 :  εποιει dp
 :  επορευθη boc2e2
Ηλιου]  > AN(+5)  {sub -.- OS}
 :  ηλιας boc2e2
κατὰ]  > AN(+5)
τὸ]  > AN(+5)
ῥῆμα]  > AN(+5)
κυρίου]  > AN(+5)
 +  και pqt efmsw OA OS(sub ^ α'σ'θ')  
 +  επορευθη
καὶ]  > N
ἐκάθισεν]  > N
ἐν]
τῷ]
χειμάρρῳ]
Χορραθ]
 :  χωρραθ gxe2
 :  χοραθ N*eh*p OA OB
 :  χωραθ N\a?/(246)
 +<  τω c2
ἐπὶ]
προσώπου]
 :  προσωπον A b' (246)
τοῦ]  > (246)
Ιορδάνου]. 
~17y6  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE OS
 +  οι jz(om και 10 – αυτω)
 +  γ' jz(om και 10 – αυτω)
καὶ j]
οἱ j]  > <71>
κόρακες j]
 +  αὐτῷ p(~)
ἔφερον j]
αὐτῷ j]  > p(~)
 :  αυτου v
ἄρτους]  {υ ex ν g\a/}
 :  αρτον jz
 :  panes^ α'σ'θ'OS
 + και Α jz ΟΑ α'σ'θ'OS
 +:  κρεας Α jz ΟΑ
 :+  carnem α'σ'θ'OS
τὸ jz]  > Or-gr1/2
 :  τω o z m ghv Or-gr-cod1/2
πρωὶ jz]
καὶ jz]  > v
 :  ^et α'σ'OS
κρέα B oc2e2 (246) or]
 :  κρεας b x dpqtz efmsw Nghjnuv y
 :  αρτον A jz OA  
 :  panes α'σ'OS
 +  και A jz OA α'σ'OS
 +:  κρεας A jz OA 
 :+  carnem α'σ'OS
τὸ jz]
 :  τω gh\b?/v
 :  τη N\a?/
δείλης jz]
 :  δειλη N\a?/
,]
καὶ]
ἐκ]
τοῦ]
χειμάρρου]
ἔπινεν]
 :  επεινεν B
 :  επιεν gx
ὕδωρ]  {sub -.- OS}
.]
~x17y7  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE OS
Καὶ]
ἐγένετο]
μετὰ]
ἡμέρας]
καὶ]  > dx(246)
ἐξηράνθη]
ὁ]
χειμάρρους]
,]
ὅτι]
οὐκ]
ἐγένετο]
 :  εγινετο v
ὑετὸς]
ἐπὶ]
τῆς]
 :  την boc2e2
γῆς]
 :  γην boc2e2
.] 
~x17y8  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE OS
καὶ]
ἐγένετο]
ῥῆμα]
κυρίου]
πρὸς]
Ηλιου A]
 :  ηλειου B
 :  ηλιαν boc2e2 (246)
 +  τον e2
 +  θεσβειτην e2
 +  λεγων A (246) OA OE OS(pr^)
~x17y9  B (Z2) boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE OS
Ἀνάστηθι]
καὶ]
πορεύου]
 :  πορευθητει A
 :  πορευθητι xy Chr
εἰς]
Σαρεπτα]
 :  σαρεφθα pz(mg) jnuv y OA Jos-codd Chr2/3
 :  σαριφθαν Jos-ed
 :  σεφθα A
 :  αρεπτα o*e2
 :  αρεφθα x Ngh(246)
 :  αρεφθαν Jos-cod   
τῆς]
Σιδωνίας B\b/A]
 :  σειδωνιας B*
 :  ιδονιας g
 :  σιδονως boc2 Jos(uid) Chr1/3
 :  σειδονος e2
 :  σιδονος f(246)
 :  Sidoniorum OA OS Or-lat1/2 Spec
 +  και A efmw (246) OA OS(sub ^ α')
 +:  καθηση A emw
 :+  καθιση f(246)
 :+  sedebis OA OS(sub ^ α')
 +:  εκει A efmw (246)
 +  ibi OA OS(sub ^ α')
·]
 +<  et OA OE
ἰδοὺ]
 +  γαρ c2
 +  ἐκεῖ c2(~)
ἐντέταλμαι]
 :  εντελλομαι fo
 :  εντελουμαι jz\a?/ Chr3/4
ἐκεῖ]  > c2(~)
γυναικὶ]
 :  γυναικα hz\a?/
χήρᾳ]
 +  εθνικη (246)
τοῦ]  {Z2 begins}
διατρέφειν]
 :  διαστρεφειν s
σε]
.]  

~x17y10 B Z2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE (OL\v/) OS 
καὶ]
ἀνέστη]
 +  ηλιας boc2e2 (246)
καὶ]
ἐπορεύθη]
εἰς]
Σαρεπτα]
 :  σαρεφθα Z2 dp N*hjnuv(246) y OA Chr
 :  αρεπτα e2<74>
 :  αρεφθα N\a?/(uid)gx
 +  της boc2e2 (246) Chr Spec
 +:  σιδωνος boc2 (246)Chr Spec
 :+  σειδωνος e2
 +  και Z2 x dpqtz efmsw Nghjnuv y OB OE OS Spec(+5)
 +  ut Spec(+5)
 +:  ηλθεν Z2 x dpqtz efmsw Nghjnuv y OB OE OS
 :+  venit Spec(+5)
 +  ibi Spec(+5)
 +  ecce Spec(+5)
εἰς B boc2e2 A (246) OA]
 :  ad Spec
τὸν]
πυλῶνα]
τῆς]
πόλεως]
,]
καὶ]  > Spec(+3)
ἰδοὺ]  > Spec(+3)
ἐκεῖ]  > b(~)Spec(+3)
γυνὴ]  
 +  ἐκεῖ b(~)
χήρα]  > OA
συνέλεγεν]
ξύλα]
·]
καὶ]
ἐβόησεν]
 :  vocavit OS
 +:  ηλιας (246)
 :+  ει OS
ὀπίσω]  > OS(+3)
αὐτῆς]  > OS(+3)
Ηλιου A]  > (246)(~) OS(+3)  {sub -.- OS}
 :  ηλειου B
 :  ηλιας boc2e2 z\a?/
καὶ]
εἶπεν]
 :  ειπον B\b/
 :  dixit OS
αὐτῇ]  {pr -.- OS}
 :  ei OS
Λαβὲ]  {hab λαβε - υδωρ OL\v/}
 :  eice Spec
 :  Adfer OS
δή]  
μοι boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE OS]  > B
 :  mihi OL Spec
 +  nunc OL
ὀλίγον]  > <44>
ὕδωρ]
εἰς]
 +  το b
ἄγγος]  
καὶ]
πίομαι]
 :  πιωμαι e*gxy
 :  ποιμαι h*
.]  
~x17y11  B Z2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE (OL\v/) OS
καὶ]
 :  cum Spec
ἐπορεύθη]
 :  abisset Spec
 +  ut Spec
λαβεῖν]
 :  acciperet
 +  αυτη g*
 +  et Spec(+3)
 +  deferret Spec(+3)
 +  aquam Spec(+3)
,]
καὶ]
ἐβόησεν]
ὀπίσω]
αὐτῆς]
 +  καὶ boc2e2(~) (246)(~) OE(~)
 +:  εἶπεν boc2e2(~) (246)(~)
 :+  dixit OE(~)
 +:  αυτη boc2e2 (246)
 :+  ei OE
Ηλιου A]  > OE
 :  ηλειου B jv OA OS(sub -.-)
 :  ηλιας boc2e2 (246)
καὶ]  > boc2e2(~) (246)(~) OE(~) m
εἶπεν]  > boc2e2(~) (246)(~) OE(~) m
 +  αυτη Z2 x dpqtz efmsw Nghnu(246) y OB
Λήμψῃ]  > v(~)(+3)
δή]  > v(~)(+3)
μοι]  > v(~)(+3)
 +<  και boc2e2 f v(246)
ψωμὸν]  > <71>(~)
 :  και Chr
ἄρτου]  > <71>(~)
 :  αρτον A dp (246) Chr
 +  Λήμψῃ v(~)(+3)
 +  δή v(~)(+3)
 +  μοι v(~)(+3)
 +<  του B
ἐν]  {hab εν - σου OL\v/}
τῇ]
χειρί]
σου BANZ2 v OA OS]
 +  ψωμὸν <71>(+4)(~)
 +  ἄρτου <71>(+4)(~)
 +  και boc2e2 x dpqtz efmsw ghjnu(246) y <71>(+4) OB
 +:  φαγομαι boc2e2 x dpqtz e\a?/fmsw hjnu(246) y <71>(+4) OB
 :+  φαγωμαι e*g
.]  
~x17y12  B (Z2) boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE (OL\v/) OS
καὶ]
εἶπεν]  > Spec(~)
ἡ]  {sub -.- OS}
γυνή]  {sub -.- OS}
 :  illa Spec
 +  dixit Spec(~)
Ζῇ]
κύριος]
ὁ]
θεός]
σου]  > v
,]
εἰ]  > m*(+3)  {hab ει - ενκρυφιας OL\v/}
 :  η N*
ἔστιν]  > m*(+3)
 :  εσται A
 :  εστο u
μοι]  >  m*(+3)
ἐγκρυφίας B\c/A]
 :  ενκρυφιας B
ἀλλ’]
ἢ]
ὅσον]
δρὰξ]
ἀλεύρου]
ἐν]  > v(+3)
τῇ]  > v(+3)
ὑδρίᾳ]  > v(+3)  {Z2 ends}
 :  οικια Chr1/2
 +  σου m*
καὶ]
ὀλίγον]
ἔλαιον]
ἐν]
τῷ]  > α'j α'OS-ap-Barh
 :  τη (246) α'z
καψάκῃ B c2(ψα ex μ c2\a/)e2 uv]
 :  καμψακη bo Ax dpqtz efmsw Nghjn(246) y Chr Thdt
 :  ληκυθιω α'j α'OS-ap-Barh
 :  ληκυθια α'z   
·]
καὶ]
ἰδοὺ]
ἐγὼ boc2e2 dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y Spec]
 +  ideo Spec
συλλέγω B Ax OA OB OE OS Chr]
 :  συλλεξω dqt s Thdt
δύο]  > o Nnu OB
ξυλάρια]
 :  ξυληρια oc2*e2\a/ A qt  
καὶ]
εἰσελεύσομαι]
 :  εισελευσωμαι gv
 :  εισερχομαι Chr1/3
καὶ]  > <236.242>
 :  του Chr1/3
ποιήσω]
 :  ποιησαι Chr1/3
 :  ποιω <244>
 :  οπισω <236.242>
αὐτὸ]  {pr ras (2) c2}
 :  αυτω e*m gh*v
 :  αυτα e\a?/ Chr 2/3
ἐμαυτῇ]  > Chr2/3
 :  εμαυτο (246)
 :  εμοι Chr1/3
καὶ]  > Chr2/3
τοῖς]  > OB
τέκνοις]
 :  τεκνοι g
 :  παιδιοις <64>
 :  filio OB
μου]  > g
 :  μοι e
,]
καὶ]
φαγόμεθα]
 :  φαγωμεθα e*gv
 :  φαγουμεθα <44>
 +  αυτο A OA OS
καὶ σ'OS]
 +<  non OA-codd
ἀποθανούμεθα]
 :  moriemur OA-codd
 :  moriemur~ σ'OS
.]   
~x17y13  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE OS
καὶ]
εἶπεν]
 +  Ηλιου A(~) OS(~)
πρὸς]  > OB Spec
αὐτὴν]  > OB Spec
 :  αυτη boc2e2
Ηλιου]  > A(~) OS(~)
 :  ηλειου B
 :  ηλιας boc2e2
Θάρσει]
,]
εἴσελθε]
καὶ]
 +<  μη b\a?/
ποίησον]
κατὰ]
τὸ]
ῥῆμά]
σου]
·]
ἀλλὰ]
ποίησον]
ἐμοὶ Bu]  > h
 :  μοι boc2e2 Ax dpqtz efmsw Ngjnuv(246) y
ἐκεῖθεν]
ἐγκρυφίαν B\c/A]
 :  ενκρυφιαν B
 :  εγκρυψιας (246)
μικρὸν]  > x(~)b'
 :  μεικρον B*
 :  μικραν gjuz*
ἐν]  > <242>
πρώτοις]
 +  μικρὸν x(~)
καὶ]  > Spec(+3)
ἐξοίσεις]  > Spec(+3)
 :  εξοισις A
 :  εξοισης N*g(246)
 :  εξησεις b'
μοι]  > Spec(+3)
,]
σαυτῇ]
 :  σεαυτη h
 :  εαυτη boc2e2 j(246)
 :  αυτη v
δὲ]
 + ποιήσεις boc2(~)
καὶ]
τοῖς]
τέκνοις]
 :  filio OB
σου]
 :  tuo OB
ποιήσεις]  > boc2(~)
 :  facietis OB
ἐπ’]
ἐσχάτου Bfxy]
 :  εσχατω bc2 dp ms N*hnu
 :  εσχατως o
 :  εσχατων e2 A qtz ew N\a?/gjv(246)
·] 
~x17y14  B Z2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE (OL\v/) OS
ὅτι]  {Z2 begins}
τάδε]
λέγει]
κύριος]
 +  ο c2(+3) Ax(+3) efmsw(+3) hv(+3) y(+3) OA(+3) OB(+3) OS(+3)
 +  θ(εο)ς c2(+3) Ax(+3) efmsw(+3) hv(+3) y(+3) OA(+3) OB(+3) OS(+3)
 +  ισ(ραη)λ c2(+3) Ax(+3) efmsw(+3) hv(+3) y(+3) OA(+3) OB(+3) OS(sub ^)(+3)
Ἡ]
ὑδρία]
 :  υδρισκη <61>
τοῦ]
ἀλεύρου]
οὐκ]
ἐκλείψει]
καὶ]
ὁ]
καψάκης B Z2 c2e2 A gu]
 :  καμψακης bo x dpqtz efmsw Nhjnv(246) y
τοῦ]
ἐλαίου]
οὐκ]
ἐλαττονήσει]  {η ex ω c2}
ἕως]
 +<  της <44>
ἡμέρας]
τοῦ]
 :  quo Spec-ed
δοῦναι]
 :  δυναι w
 :  dabit Spec-ed
 +<  τον boc2 (246)
κύριον]
 :  Deus Spec-ed
τὸν B Z2 b'c2 z ju]  > boe2 Ax dpqt efmsw Nghnv(246) y OA(uid) OS(uid)
ὑετὸν]
ἐπὶ]
 +<  πασας <61>
 +:<  προσωπου A OA OS(sub ^ α'σ'θ') Thd-syr
  :+< προσωπον c2
τῆς]
 :  την be2* dpqtz(txt) efmsw v
γῆς]
 :  γην be2* dpqtz(txt) efmsw v
.]  
~x17y15  B Z2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE OS
καὶ]
ἐπορεύθη]
ἡ]  > h(~) Spec  {sub -.- OS}
γυνὴ]  > h(~) Spec  {sub -.- OS}
καὶ]
ἐποίησεν B oe2 Nghv OE Spec]
 +  ἡ h(~)
 +  γυνὴ h(~)
 +  κατα c2(+4) A(+4)x(+7) (246)(+4) y(+7) OA(+4) OS(sub ^)(+4)
 +  το c2(+4) A(+4)x(+7) (246)(+4) y(+7) OA(+4) OS(sub ^)(+4)
 +  ρημα c2(+4) A(+4)x(+7) (246)(+4) y(+7) OA(+4) OS(sub ^)(+4)
 +:  ηλιου A(+4)x(+7) (246)(+4) y(+7) OA(+4) OS(sub ^)(+4)
 :+  ηλια c2(+4)
 +  και Z2(+3) b(+3) x(+7) dpqtz(+3) efmsw(+3) jnu(+3) y(+7) OB(+3)
 +  εδωκεν Z2(+3) b(+3) x(+7) dpqtz(+3) efmsw(+3) jnu(+3) y(+7) OB(+3)
 +  αυτω Z2(+3) b(+3) x(+7) dpqtz(+3) efmsw(+3) jnu(+3) y(+7) OB(+3)
·]
καὶ]
ἤσθιεν]
 :  manducavit OA
 :  manducaverunt OE
αὐτὴ]  > v(~)
καὶ]  > Z2 OE A(~) Spec(~)
αὐτὸς]  > Z2 OE
καὶ]
 +  αὐτὴ A(~) v(~) Spec(~)
 +  και A(~) v Spec(~)
τὰ]
τέκνα]
 :  filius OB
αὐτῆς]
 +  και A c2(sub ^) OA OS(sub ^ σ'θ')
 +  απο A c2(sub ^) OA OS(sub ^ σ'θ')
 +  της A c2(sub ^) OA OS(sub ^ σ'θ')
 +  ημερας A c2(sub ^) OA OS(sub ^ σ'θ')
 +  ταυτης A c2(sub ^) OA OS(sub ^ σ'θ')
.]  
~x17y16  B Z2 boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE OS
καὶ]  > oc2e2 OA Spec
ἡ]
ὑδρία]
τοῦ]
ἀλεύρου]
οὐκ]
ἐξέλιπεν]
 :  εξελειπεν Z2 oe2 Ax e Nghuv
καὶ]
ὁ]
καψάκης B Z2 oc2e2 A gu]
 :  ψαμψακης f
 :  καμψακης b x dpqtz emsw Nhjnv(246) y
τοῦ]
ἐλαίου]
οὐκ]
ἐλαττονώθη B c2e2 j]  > Spec
 :  ελαττονηθη A
 :  ηλαττονηθη bo x dpqtz efmsw Nghnuv(246) y
κατὰ]
τὸ]
ῥῆμα]
κυρίου]
,]
ὃ]
ἐλάλησεν]
 +  Dominus OA-ed
ἐν]
χειρὶ]
Ηλιου A]
 :  ηλειου B
.]

~x17y17   B (Z2) boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE OS
Καὶ]
ἐγένετο]
μετὰ]
 :  μετ m
 +<  τα A (246) OA O S(sub ^ α'θ')
 +<  ρηματα A (246) OA OS(sub ^ α'θ')
ταῦτα]
 :  αυτα m
καὶ]  > OA OE  {sub -.- OS}
ἠρρώστησεν]
ὁ]  > d
υἱὸς]
τῆς]  > OA
γυναικὸς]  > OA
τῆς]  > e(+4)
 :  του <61>
κυρίας] > e(+4)  {Z2 ends}
 :  κυριου <61>
τοῦ]  > e(+4)
οἴκου]  > e(+4)
,]
καὶ]
ἦν]  > A
ἡ]
ἀρρωστία]
αὐτοῦ]
κραταιὰ]
σφόδρα]
,]  
ἕως]
οὗ B boc2 A]  > b'e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y
οὐχ]
ὑπελείφθη]
ἐν]  > <74>
αὐτῷ]
πνεῦμα]
 :  πνοη boc2e2
 :  ζωης boc2e2 (246)
.] 
~x17y18  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE OS
καὶ]
εἶπεν]
 +  η boc2e2 d j
 +  γυνη boc2e2 d j  
πρὸς]
Ηλιου A]
 :  ηλειου B
 :  ηλιαν boc2e2 (246)
 +  η p
 +  γυνη p
Τί]
ἐμοὶ]
καὶ]
σοί]
 :  συ b'o x dqt m N*gjuv(246)
,]
 +<  ο B
ἄνθρωπε boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y Phil]
 :  ανθρωπος B
τοῦ]
θεοῦ]
;]
εἰσῆλθες]
 :  ηλθες <61> OE(uid)
πρός…]  > <242>
με]
 :  ωδε <242>
τοῦ]  > Phil
ἀναμνῆσαι]
τὰς boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y Jos(uid) Thdt]
 :  το Phil-codd Phil-ed
ἀδικίας B]
 :  iniustitiam OB
 :  αμαρτιας j(mg) Jos(uid) Thdt
 :  peccatum OE
 :  ανομιας v
 :  ανομημα Phil-codd
 :  αδιημα Phil-ed
 +  μου Phil-ed(+4)
 +  και Phil-ed(+4)
 +  το Phil-ed(+4)
 +  αμαρτημα Phil-ed(+4)
μου]
καὶ]
θανατῶσαι]
τὸν]
υἱόν]
μου]
.]  
~x17y19  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE (OL\v/) OS
καὶ]  {και 10 – σου bis scr OS}
εἶπεν]
Ηλιου B\b/A]
 :  ἠλειοὺ Β
 :  ηλιας boc2e2
πρὸς]  {sub -.- OS}
τὴν]  {sub -.- OS}
γυναῖκα]  {sub -.- OS}
Δός]
μοι]
τὸν]
υἱόν]
σου]
 :  σοι A
.]
καὶ]
ἔλαβεν]
αὐτὸν]  {ο ex η N}
ἐκ]
τοῦ]
κόλπου]
αὐτῆς]
καὶ]  {hab και - υπερωον OL\v/}
ἀνήνεγκεν]
 :  ανηγαγεν A
αὐτὸν]
 :  αυτο e2
εἰς]
τὸ]
ὑπερῷον]
,]
ἐν]
ᾧ]
αὐτὸς]
ἐκάθητο]
ἐκεῖ]
,]
καὶ]
ἐκοίμισεν]
 :  εκοιμησεν b'boe2 Ax dptz\a/(ex corr) mw* Nhjv(246)
αὐτὸν]
ἐπὶ]
τῆς]
 :  την boc2e2 (246) <123>
κλίνης]
 :  κλεινης B*
 :  κλινην boc2e2 (246) <123>
αὐτοῦ Ax dpqtz efmsw Njnuv y]  > B boc2e2 (246)
 :  εαυτου gh
.]
~x17y20  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE OS
καὶ]
ἀνεβόησεν]
Ηλιου B\b/A]  {sub -.- OS}
 :  ηλειου B
 :  ηλιας boc2e2 (246)
 +  ad OS
 +  Dominum OS
καὶ]
εἶπεν]
Οἴμμοι B*]  > (246)
 :  οιμοι B\ab?/ boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv y
 :  ω j
,]
κύριε j]  > (246)
 +  ο j(+3)
 +  θ(εο)ς j(+3)
 +  μου <44> j(+3)
ὁ]  > j(+4)
μάρτυς]  > j(+4)
τῆς]  > j(+4)
χήρας]  > j(+4)
,]
μεθ’]
 :  ει j
ἧς]
 :  ετη j
 +  και j(+4)
 +  την j(+4)
 +  χηραν j(+4)
 +  η j(+4)
ἐγὼ]
κατοικῶ]
 :  οικω boc2e2 Thdt
 :  παροικω j
μετ’]  > j(+3)
 :  εν v
αὐτῆς]  > j(+3)
 :  αυτη v
,]
σὺ]  > e*(+7)j(+3)
 :  σοι N*
κεκάκωκας BA]  > e*(+7)
 :  εκακωσας boc2e2 x dpqtz e\a?/fmsw Nghjjnuv(246) y Thdt
τοῦ]  > e*(+7)
 :  ωστε j
θανατῶσαι]  > e*(+7)
 :  ανελειν j
τὸν j]  > e*(+7)
υἱὸν j(υν)]  > e*(+7)
αὐτῆς j]  > e*(+7)
.] 
~x17y21  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE OS
καὶ]
ἐνεφύσησεν]
 :  ενεφυτευσεν n
τῷ]
παιδαρίῳ]
τρὶς]
 :  τρεις A
 :  τριτον boc2e2 (246)
καὶ]
ἐπεκαλέσατο]
τὸν]  > b'
κύριον]
καὶ]
εἶπεν]
Κύριε]
ὁ]
θεός]
μου]  > OB
,]
ἐπιστραφήτω]
 :  επιστρεψατω n
δὴ]
ἡ]
ψυχὴ]
τοῦ]
παιδαρίου]
τούτου]
εἰς]
 :  επ f OE
αὐτόν]
 :  αυτο A*(ν suprascr A\I/)f
.]  
~x17y22  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE (OL\v/) OS
καὶ]  > b'xy(+3)  {sub -.- OS}
ἐγένετο]  > b'xy(+3)  {sub -.- OS}
οὕτως]  > b'xy(+3)  {sub -.- OS}
 +  καὶ  A(+22)(~) OA(+22)(~) OS(+22)(pr -.- OS)(~) xy(+19)
 +  ἀνεβόησεν A(+22)(~) OA(+22)(~) OS(+22)(~) xy(+19)
 +  και A(+22)xy(+19)c2(sub ^)(+16) OA(+22) OS(sub ^ α'uid)(+22)
 +  ηκουσεν A(+22)xy(+19)c2(sub ^)(+16) OA(+22) OS(sub ^ α'uid)(+22)
 +  κ(υριο)ς A(+22)xy(+19)c2(sub ^)(+16) OA(+22) OS(sub ^ α'uid)(+22)
 +  εν A(+22)xy(+19)c2(sub ^)(+16) OA(+22) OS(sub ^ α'uid)(+22)
 +  φωνη A(+22)xy(+19)c2(sub ^)(+16) OA(+22) OS(sub ^ α'uid)(+22)
 +  ηλια A(+22)xy(+19)c2(sub ^)(+16) OA(+22) OS(sub ^ α'uid)(+22)
 +  και A(+22)xy(+19)c2(sub ^)(+16)boe2(+8) (246)(+8) OA(+22) OS(sub ^ α'uid)(+22)
 +:  επεστραφη xy(+19)c2(sub ^)(+16)boe2(+8) (246)(+8) OA(+22) OS(sub ^ α'uid)(+22)
 :+  απεστραφη A(+22)
 :+  επεστρεψεν (246)(+8)
 +  η A(+22)xy(+19)c2(sub ^)(+16)boe2(+8) (246)(+8) OA(+22) OS(sub ^ α'uid)(+22)
 +  ψυχη A(+22)xy(+19)c2(sub ^)(+16)boe2(+8) (246)(+8) OA(+22) OS(sub ^ α'uid)(+22)
 +  του A(+22)xy(+19)c2(sub ^)(+16)boe2(+8) (246)(+8) OA(+22) OS(sub ^ α'uid)(+22)
 +  παιδαριου A(+22)xy(+19)c2(sub ^)(+16)boe2(+8) (246)(+8) OA(+22) OS(sub ^ α'uid)(+22)
 +:  εις c2(sub ^)(+16)boe2(+8) (246)(+8)
 :+  προς A(+22)xy(+19) OA(+22) OS(sub ^ α'uid)(+22)
 +  εγκατον A(+22)xy(+19) OA(+22) OS(sub ^ α'uid)(+22) 
 +:  αυτον c2(sub ^)(+16)boe2(+8) (246)(+8)
 :+  αυτος A(+22)
 :+  αυτου xy(+19) OA(+22) OS(sub ^ α'uid)(+22)
 +  και A(+22)xy(+19)c2(sub ^)(+16) OA(+20) OS(sub ^ α'uid)(+20)
 +  εζησεν A(+22)xy(+19)c2(sub ^)(+16) OA(+20) OS(sub ^ α'uid)(+20) 
,]
καὶ]  > A(~) OA(~) OS(pr -.- OS)(~)  {hab και 20 – (23)οικον OL\v/}
ἀνεβόησεν]  > A(~) OA(~) OS(~)
 :  ανεβιωσεν u Jos-ed
 :  flevit OE
 +  και A(+20)xy(+23) OA(+20) OS(+20)  {BHS begins 17:23 here}
 +  ελαβεν A(+20)xy(+23) OA(+20) OS(+20)
 +  ηλιου A(+20) OA(+20) OS(+20)  
τὸ]  {sub ^ α'uid OS}
παιδάριον]  {sub ^ α'uid OS}
 +  και xy(+3)
 +  ελαβεν xy(+3)
 +  αυτον xy(+3)
.]  

~x17y23  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE OS
καὶ]  {bis scr g}
κατήγαγεν]
αὐτὸν]
 :  αυτο c2e2 pqtz efmsw jn(246)
 :  αυτω d
ἀπὸ]
τοῦ]
ὑπερῴου]
εἰς]
τὸν]
οἶκον]
καὶ]
ἔδωκεν]
 :  διεδωκεν dpqtz s
αὐτὸν]  > OA
 :  αυτο c2 A dpqtz efsw jn(246)
 :  αυτω m
τῇ]
μητρὶ]
αὐτοῦ]
·]
καὶ]
εἶπεν]
Ηλιου B\b/A]
 :  ηλειου B*\?/
 :  ηλιας boc2e2 (246)
Βλέπε]
 +  συ b'
,]
ζῇ]  > e(~)
ὁ]
υἱός]
σου]
 +  ζῇ e(~)
.] 
~x17y24  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OB\1/ OE OS
καὶ]
εἶπεν]
ἡ]  > <71>
γυνὴ]  > <71>
 +  Ηλιου <71>(~)
πρὸς]
Ηλιου B\b/A]  > <71>(~)
 :  ηλειου B*\?/
 :  ηλιαν boc2e2 (246)
 +  αυτον <71>
Ἰδοὺ]
 +:  δη (246)
 :+  nunc OA
 +<  τουτο A OS(sub ^ α'σ'θ')
ἔγνωκα]
ὅτι]
 +<  συ B <61> OB OS
ἄνθρωπος B boc2e2 A(ανος)x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y <61> OA OB OE]
 +  του be2 A dpqtz efmsw ghnuv OA
θεοῦ B boc2e2 A(θυ)x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y <61> OA OB OE]
εἶ boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y <61> OA OE OS]  > B OB
σὺ boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA]  > BA OB OE
καὶ]
ῥῆμα]
 +  ἀληθινόν OS(~)
κυρίου]
ἐν]
 +<  τω boc2e2 x qz jnv(246\a/)(ex corr) y
στόματί]
σου]  {σ ex μ uid c2}
ἀληθινόν]  > OS(~)
 :  αληθεια A*(uid)
 :  αληθεινο A\?/
.]