~x21y1  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:1}
 +  ιστεον j(+23)
 +  οτι j(+23)
 +  εν j(+23)
 +  τω j(+23)
 +  εξαπλω j(+23)
 +  εμπαλιν j(+23)
 +  κειται j(+23)
 +  πρωτον j(+23)
 +  μεν j(+23)
 +  τα j(+23)
 +  κατα j(+23)
 +  τον j(+23)
 +  υ(ιο)ν j(+23)
 +  αδερ j(+23)
 +  τον j(+23)
 +  βασιλεα j(+23)
 +  συριας j(+23)
 +  επειτα j(+23)
 +  δε j(+23)
 +  τα j(+23)
 +  κατα j(+23)
 +  τον j(+23)
 +  ναβουθαι j(+23)
Καὶ]  > j
συνήθροισεν B o 246 OE]  > Ax(~) dpqtz(~) efmsw(~) Nghv(~) y(~) <74>(~) OA(~) OS(~)
υἱὸς]  > e2
Αδερ]
 :  αδερων v
 +:  βασιλευς bc2(sub ^) Ax dpqtz efmsw ghjnuv y OA OS
 :+  βασιλεως <74>
 +:  συριας bc2(sub ^) Ax dpqtz efmsw ghjnuv y <74> OA OS
 :+  Aram α'OS-ap-Barh
 +  συνήθροισεν Ax(~) dpqtz(~) efmsw(~) Nghv(~) y(~) <74>(~) OA(~) OS(~)
πᾶσαν]
τὴν]
δύναμιν]
αὐτοῦ]
καὶ]  {sub – c2 : sub -.- OS}
ἀνέβη]  {sub – c2 : sub -.- OS}
καὶ]  {sub – c2 : sub -.- OS}
περιεκάθισεν]  {sub – c2 : sub -.- OS}
 :  εκαθισεν e2
ἐπὶ]  > h  {sub – c2 : sub -.- OS}
 :  την <123>
Σαμάρειαν]   {sub – c2 : sub -.- OS}
 :  σαμαριαν A
καὶ]
τριάκοντα]
καὶ]  > A d g 246
δύο]
βασιλεῖς]
μετ’]
αὐτοῦ]
καὶ]  {sub ~ OS}
πᾶς]  > boc2e2  {sub ~ OS}
ἵππος]
 :  ιπποι boc2e2
καὶ]
ἅρμα BA 246 OS]
 :  αρματα boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv y OE
·]
καὶ]
ἀνέβησαν]
καὶ]  > dp(+4) v(+4)
περιεκάθισαν]  > dp(+4) v(+4)
 :  περιεκαθισεν A OS(uid)
 :  εκαθισαν <74>
ἐπὶ]  > dp(+4) v(+4)
 :  επ boc2e2
 :  εν g
 :  εις N
Σαμάρειαν]  > dp(+4) v(+4)
 :   σαμαρια g
 :  αυτην boc2e2
καὶ]
ἐπολέμησαν]
 :  επολεμησεν A
 :  pugnabant OA
ἐπ’]  > boc2e2 v
 :  επι p
 :  προς d
αὐτήν]
 :  σαμαρειαν p
.]  
~x21y2  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:2}
καὶ]
ἀπέστειλεν]
 +  αγγελος bc2(sub ^) Ax z ghjnuv y 246 OA OE OS(sub ^ α'σ')
πρὸς]
 +<  τον boc2e2
Αχααβ]
βασιλέα]  > <44>(+5)
Ισραηλ] > <44>(+5)
εἰς]  > <44>(+5)boc2e2(+3)
 :  εν g
τὴν]  > <44>(+5)boc2e2(+3)
 :  τη g
πόλιν]  > <44>(+5)boc2e2(+3)
 :  πολει g
~x21y3  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:3}
καὶ]  { καὶ- Αδερ included with 21.2 by B-McL}
εἶπεν]
 :  ειπον 246
πρὸς]
αὐτόν]  {ον sup ras m\a/}
Τάδε]
λέγει]
 +<  ο A
υἱὸς]
Αδερ]
 :  αδερων v
Τὸ]  {B-McL begin 21.3 here}
ἀργύριόν]
σου]
καὶ]
τὸ]
χρυσίον]
σου]  > e2
ἐμόν]
ἐστιν]
,]
καὶ]  > m(+10)
αἱ]  > m(+10)v
γυναῖκές]  > m(+10)
σου]  > m(+10)
καὶ]  > m(+10) OE\s/(+4)
τὰ]  > m(+10) OE\s/(+4)
τέκνα]  > m(+10) OE\s/(+4)
σου]  > m(+10) OE\s/(+4)
 +  τα boc2e2 A OA OS(sub ^)
 +:  καλα A OA OS(sub ^)
 :+  καλλιστα boc2e2
ἐμά]  > m(+10)
ἐστιν]  > m(+10)
.]  
~x21y4  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:4}
καὶ]
ἀπεκρίθη]
ὁ boc2e2 Ax dpqtz fmsw Nghjnuv(246) y]  > Be
βασιλεὺς]  > <44>
Ισραηλ]  > <44>
καὶ]
εἶπεν]
Καθὼς]
ἐλάλησας]
 +  μοι A
,]
κύριε]
 +  μου c2(sub ^) Ax y OA OS(sub ^ α'σ'θ')
βασιλεῦ]
 :  βασιλευς gy*
,]
σὸς]
ἐγώ]  > boc2e2(~) A(~) efmw v OA(~) OS(~)  
εἰμι]  > efmw v
 :  ἐγώ boc2e2(~) A(~) OA(~) OS(~)
καὶ]
πάντα]
τὰ]
ἐμά]
.] 
~x21y5  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:5}
καὶ]
ἀνέστρεψαν]
 :  απεστρεψαν f
οἱ]
ἄγγελοι]
καὶ]
εἶπον]
 :  ειπαν Ax qtz msw Nghjnuv y
 +  προς A
 +:  αυτον A
 :+  Achaab OE
Τάδε]
λέγει]
 +<  ο Agy
υἱὸς]
Αδερ]
 :  αδερων v
 +  is σ'OS
Ἐγὼ]  > N(+5) εβρ.α'OS
 :  qui σ'OS
ἀπέσταλκα boc2e2 dpqtz efmsw ghv246]  > N(+5)
 :  απεστειλα jxy
 :  απεστρεψα BA nu OA(uid) OS
 :  misi εβρ.α'OS
 :  σ'OS
πρὸς x boc2e2 dpqtz efmsw ghjnuv246 y OE]  > N(+5)BA OA OS σ'OS
 :  ad εβρ.α'OS
σὲ x boc2e2 dpqtz efmsw ghjnuv246 y OE]  > N(+5)BA OA OS σ'OS
 :  te εβρ.α'OS
λέγων]  > N(+5)A OA OE OS
 :  dicens εβρ.α'σ'OS
Τὸ]  > εβρ.α'OS
ἀργύριόν]  > OE(~) OS(~)
 :  argentum εβρ.α'OS
 +  aurum OE(~) OS(~)
σου]  > oc2e2 xy
 :  tuum εβρ.α'OS
καὶ]
τὸ]
χρυσίον]  > OE(~) OS(~)
 +  argentum OE(~) OS(~)
σου]  
καὶ]
τὰς]
γυναῖκάς]
σου B b'oc2e2 v OA-codd OE ]  > x dpqtz emsw Nn y
καὶ b A f ghju246 OA-ed OS]  > B(+4) b'oc2e2(+4) v(+4) OA-codd(+4) OE(+4)
τὰ b A f ghju246 OA-ed OS]  > B(+4) b'oc2e2(+4) v(+4) OA-codd(+4) OE(+4)
τέκνα b A f ghju246 OA-ed OS]  > B(+4) b'oc2e2(+4) v(+4) OA-codd(+4) OE(+4)
σου b Ax dpqtz efmsw Nghjnu246 y OA-ed OS]  > B(+4) b'oc2e2(+4) v(+4) OA-codd(+4) OE(+4)
 +  ἐμοί A(~) OA(~) OS(~)
δώσεις]
 :  δοσης g
ἐμοί]  > A(~) OA(~) OS(~)
 :  μοι boc2e2 x gu
·]  
(6.)  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:6}
ὅτι]
ταύτην]
τὴν]
ὥραν]
αὔριον]
ἀποστελῶ]
 :  αποστελλω Av
 :  εξαποστελω boc2e2
τοὺς]
παῖδάς]
μου]
πρὸς]  > OA OE
σέ]  > OA OE
,]
καὶ]  > v(+5)
ἐρευνήσουσιν]  > v(+5)
 :  εραυνησουσιν Amw*
 :  εξερευνησουσι bc2e2
τὸν]  > v(+5)
 :  τους bc2e2 j(mg)
οἶκόν]  > v(+5)
 :  οικους bc2e2 j(mg)
σου]  > v(+5)
καὶ]
τοὺς]  > <44>
οἴκους]  > <44>
 :  domum OA-ed OE
τῶν]
παίδων]
σου]
καὶ]
ἔσται]
 +<  παντα bc2e2 x gh y
τὰ]  > b
ἐπιθυμήματα]
 :  επιθυμητα e2 A dpqtz s Njuv OA(uid) OS
 +<  των boc2e2 246
ὀφθαλμῶν]
 :  οφθαλμοις v
αὐτῶν]
,]
ἐφ’]  > v(+3)
ἃ]  > v(+3)
 :  ο d
ἂν]  > v(+3)
 +<  και 246  {om 246\a?/} 
ἐπιβάλωσι]
 :  επιβαλωσιν A
 :  επιβαλλωσι e
 :  επιβαλουσι jv
 :  επιβαλλονται g
 :  βαλουσι 246
τὰς]
χεῖρας]
αὐτῶν]
,]
καὶ]  > bc2e2 u OA OE  
λήμψονται]
 :  ληψωνται <74>
.] 

~x21y7  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y (α'Z3) OA (OC\m/) OE OS  {A OA OS; BHS 20:7}
καὶ]
ἐκάλεσεν]
ὁ]
βασιλεὺς]
Ισραηλ]  > u
πάντας]
 :  απαντας u
τοὺς]
πρεσβυτέρους]
 +  της Ax dqtz efmsw jn y OA OS(sub ^ α'σ') α'Z3  {α'Z3 begins} 
 +:  γης Ax dqtz efmsw jn y OA OS(sub ^ α'σ') α'Z3
 :+  ι(σρα)ηλ bc2e2 p
καὶ]  > α'Z3
εἶπεν]  > α'Z3
 +  αυτοις bc2e2 OE(uid)
Γνῶτε]
 :  γνωται A
δὴ]  > c2e2 n
καὶ]
ἴδετε]
 :  ιδεται A α'Z3
ὅτι]
κακίαν]
 :  κακ[ε]ιαν α'Z3
οὗτος]  > OA(~) OE(~)
 :  ουτως v
ζητεῖ]
 :  ζητι α'Z3
 :  quaerit OA OE
 +:  hic OE(~)
 :+  is OA(~)
,]
ὅτι]
ἀπέσταλκεν]
 :  απεστιλεν α'Z3
πρός]
με]
περὶ]  > OA(+5)
 :  εις α'Z3
τῶν]  > OA(+5) α'Z3
γυναικῶν]  > OA(+5)
 :  γυναικας α'Z3
μου]  > OA(+5)x
καὶ]  > q(+5) OA(+5)
περὶ]  > q(+5)<44>
 :  εις α'Z3
τῶν]  > q(+5) α'Z3
υἱῶν]  > q(+5)
 :  τεκνων bc2e2 Jos(uid)
μου]  > bc2e2(+5) q(+5) Jos(uid)(+5) α'Z3(+5)
καὶ]  > bc2e2(+5) Jos(uid)(+5) α'Z3(+5)  {sub ~ OS}
περὶ]  > bc2e2(+5) Jos(uid)(+5) α'Z3(+5) v  {sub ~ OS}
τῶν]  > bc2e2(+5) Jos(uid)(+5) α'Z3(+5)
θυγατέρων]  > bc2e2(+5) Jos(uid)(+5) α'Z3(+5)
μου]
·]
 +<  και bc2e2 g α'Z3
 +<  εις α'Z3
τὸ]  > Nn(+3)<44>(+11) α'Z3  {OC\m/ begins}
ἀργύριόν]  > Nn(+3)<44>(+11) A(~) OE(~)
 +  χρυσίον A(~) OE(~)   
μου]  > Nn(+3)<44>(+11)
καὶ]  > <44>(+11)<242*>(+4)
 +  εις α'Z3
τὸ]  > <44>(+11)<242*>(+4) α'Z3
χρυσίον]  > <44>(+11)<242*>(+4) A(~) OE(~)
 +  ἀργύριόν A(~) OE(~)
μου]  > <44>(+11)<242*>(+4) OS
 +  και α'Z3
οὐκ]  > <44>(+11)
ἀπεκώλυσα]  > <44>(+11)
 :  απεκωλυσαν x
 :  απεκωλυσας dp
 :  εκωλυσα bc2e2 α'Z3
ἀπ’]  > <44>(+11)g*
αὐτοῦ]  > <44>(+11)
 :  αυτων g
.]  
~x21y8  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y α'Z3 OA OC\m/ OE OS  {A OA OS; BHS 20:8}
καὶ]
εἶπαν]
 :  ειπον bc2e2 d e j
 :  ειπεν 246
 +  προς α'Z3
αὐτῷ]  > v
 :  αυτο N*
 :  αυτου α'Z3
 +:  πα(ν)τες α'Z3
 :+  ^omnes OS
οἱ]
πρεσβύτεροι]
 :  seniores OS
καὶ]  > <71>(+4)
πᾶς]  > <71>(+4)
ὁ]  > <71>(+4)
λαός]  > <71>(+4)
Μὴ]
ἀκούσῃς]
 :  ακουσεις o
καὶ]  > xy
μὴ]  > d
θελήσῃς]
 :  θελησεις o v246
.]  
~x21y9  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y α'Z3 OA OC\m/ OE OS  {A OA OS; BHS 20:9}
καὶ]
εἶπεν]
 :  אמרו OS
 +  ο bc2e2(+3)
 +  βασιλευς bc2e2(+3) OC
 +  ι(σρα)ηλ bc2e2
τοῖς]
ἀγγέλοις]
υἱοῦ]
Αδερ]
 :  αδερων v
 :  αδαδ α'Z3
 +  λεγων j OC
 +<  και 246
Λέγετε]
 :  λεγεται A
 :  אמר OS
 :  ειπατε bc2e2
 :  ειπαται α'Z3
τῷ]
κυρίῳ]
ὑμῶν]
 :  ημων o q* g
 :  μου α'Z3
 +  τω Ac2(sub ^ uid) α'Z3 OA OS(sub ^ γ')
 +  βασιλει Ac2(sub ^ uid) α'Z3 OA OS(sub ^ γ')
 +<  κατα bc2e2
Πάντα]
,]
ὅσα]
 +<  αν u
ἀπέσταλκας BA o n246]
 :  απεστειλες v
 :  απεστειλας bc2e2 x dpqtz efmsw Nghjuv y
 :  απεστιλεν α'Z3
πρὸς]
 :  ad OS
τὸν]  > α'Z3
 :  me OS
δοῦλόν]
 :  servos OS
σου]
 :  tuos OS
ἐν]  > Ae*g*
πρώτοις]  > Ae*g*
 :  πρωτη α'Z3
,]
ποιήσω]
,]
 +  και α'Z3(~)
τὸ]  > d(+7)
δὲ]  > d(+7) α'Z3(~)
ῥῆμα]  > d(+7)
τοῦτο]  > d(+7)
οὐ]  > d(+7)
 +  μη oe2
δυνήσομαι]  > d(+7)
 :  δυνησωμαι m gv246 y
 :  δυναμαι N(α 10 ex η uid)j OA OS
 +<  του α'Z3
ποιῆσαι]  > d(+7)
 :  ποιησε α'Z3
.]
καὶ]
ἀπῆραν]
 :  απηλθον bc2e2
 :  επορευθησαν α'Z3
οἱ]  > OE εβρ.OS
ἄνδρες]
 :  αγγελο α'Z3
 :  nuntii OE εβρ.OS
καὶ]
ἐπέστρεψαν]
 :  απεστρεψαν bc2e2 x es Ngh246
 :  αναστρεψαν A
αὐτῷ]
λόγον]
 :  ρημα α'Z3
.] 
~x21y10  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y α'Z3 OA OC\m/ OE OS  {A OA OS; BHS 20:10}
καὶ]
ἀνταπέστειλεν o Ax dpqtz efmsw Ng\a/hnuv(246) y]
 :  απεστειλεν B bc2e2 j α'Z3 OA
 :  ανταπεστηλαν g*
 :  misit OE
 +  eos OE
 +  iterum OE
πρὸς]
αὐτὸν]
υἱὸς]
Αδερ]
 :  αδερων v
 :  αδαδ α'Z3
 +  και α'Z3
λέγων]
 :  ειπεν α'Z3
Τάδε]
ποιήσαι B bc2e2 OC OE]
 :  ποιησαισαν o Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OS
 :  ποιης(ε)σαν α'Z3
 :  ποιησαισειαν <71>
μοι]
 :  με j
ὁ B bc2e2 OC OE]
 :   οι o Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OS
θεὸς B bc2e2 OC OE]
 :  θεοι o Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y α'Z3 OA OS
καὶ]
τάδε]
προσθείη B bc2e2 OC OE]
 :  προσθειησαν o Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y
 :  προσθιησαν α'Z3
,]
εἰ]
 :  η g
ἐκποιήσει]  {εκ sup ras B\?/(π pro ε B*uid)}
 :  ε(ξ)αρ(κεσει) α'Z3
ὁ]
χοῦς]
Σαμαρείας]
 :  σαμαριας A α'Z3
ταῖς]
 :  cum OA
 :  κατα Jos
 +:  δραξι bc2e2 x z\a?/ efmw\a/ gh246 y OC(uid) Thdt
 :+  δρακα Jos
ἀλώπεξιν]  > bc2e2 z\a?/ efmw\a/ gh246 OC(uid) Thdt
 :  αλωπηξιν B\ab/
 :  αλωπηξι xy
 :  χειλ(ι)ασι(ν)
 :  lateribus OA
 +:  μου d
 :+  (τ)ου α'Z3
παντὶ]
 :  παντος α'Z3
τῷ]  > <44>  {bis scr b'}
 :  του α'Z3
λαῷ]
 :  (λα)ου α'Z3
 +  εν α'Z3
τοῖς]  > α'Z3
πεζοῖς]
 :  παιζοις A
 :  ποσι(ν) α'Z3
μου]
.]  
~x21y11  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y α'Z3 OA OC\m/ OE OS  {A OA OS; BHS 20:11}
καὶ]
ἀπεκρίθη]
ὁ boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y]  > BA α'Z3 <71>
βασιλεὺς]
 :  αχααβ <71>
Ισραηλ]  > e2 dp <71>
καὶ]  > A Nv  {sub ^ OS}
εἶπεν]  > A Nv  {sub ^ OS}
Ἱκανούσθω]
 :  λαλησατε α'Z3
 +  νυν x ghj246 y OA
 +  υμιν bc2e2
·]
μὴ]
 :  ne α'OS α'OS-ap-Barh
 :  non α'OS-ap-Barh-cod
καυχάσθω]
 :  glorietur α'OS α'OS-ap-Barh
 :  gloriatur α'OS-ap-Barh-cod
 +  is α'OS α'OS-ap-Barh
ὁ]  > α'Z3 α'OS-ap-Barh
 :  qui α'OS α'OS-ap-Barh
κυρτὸς]
 :  ζω(ν)υ(μενος) α'Z3
 :  ligatur α'OS α'OS-ap-Barh  
ὡς]  > <242>
 :  ut α'OS α'OS-ap-Barh
 +  is α'OS α'OS-ap-Barh
ὁ]  > o huv
 :  qui α'OS-ap-Barh
ὀρθός]
 :  ορθως v
 :  ορθιος bc2
 :  ορθριος b'e2
  :  περιλυ(ομ)ε(νο)ς α'Z3
 :  solvitur α'OS α'OS-ap-Barh
.] 
~x21y12  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y α'Z3 OA OC\m/ OE OS  {A OA OS; BHS 20:12}
καὶ]
ἐγένετο]  > <44>
ὅτε]
 :  ως A α'Z3
ἀπεκρίθη]
 :  ηκουσεν α'Z3
 :  audivit OE OC
αὐτῷ]  > α'Z3 OE
 :  rex OC
 +  Syriae OC
 +  συν α'Z3
τὸν]  > OE
 :  το α'Z3
 +:  hanc OE
 :+  haec OC
λόγον]
 :  ρημα α'Z3 
 :  vocem OE
 :  verba OC
τοῦτον]  > OE(~)
 :  τουτο α'Z3
,]
 + και α'Z3 OS
 +:  αυτος α'Z3
 :+ is OS(~)
 +  erat OS(~)
πίνων]
 :  πεινων B*
 :  επιννεν α'Z3
 :  bibens OS
ἦν]  > α'Z3 OS(~)
αὐτὸς]  > OS(~)
καὶ]  {sub -.- OS}
πάντες]  > α'Z3 OC  {sub -.- OS}
οἱ B\ab/ boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y α'Z3]
βασιλεῖς B*]
 :  βασιλις α'Z3
 +<  οι boc2e2 x pqtz efmsw Nghjnu246 y α'Z3
μετ’ BAdv OS(sub -.-)]  > α'Z3
αὐτοῦ BAdv OS(sub -.-)]  > α'Z3
ἐν]
 +<  ταις e
σκηναῖς]
 :  συσκειασμοις α'Z3
·]
καὶ]
εἶπεν]
 +<  προς α'Z3
τοῖς]  > α'Z3
παισὶν]
 :  δουλους α'Z3
αὐτοῦ]
Οἰκοδομήσατε]  > α'Z3
χάρακα]  > α'Z3
·]
 +  θετε α'Z3
καὶ]  > α'Z3 OE(+3) {sub ~ OS}
ἔθεντο]  > OE(+3)  {sub ~ OS}
 :  εθετο x
 :  εθηκαν α'Z3
χάρακα]  > α'Z3 OE(+3)  {sub ~ OS}
ἐπὶ]
τὴν]
πόλιν]
.]

~x21y13   B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y α'Z3 OA OC\m/ OE OS  {A OA OS; BHS 20:13}
Καὶ]
ἰδοὺ]   
{ταυτα [εν τω εξαπλω om j] προ της κατα τον ναβουθαι ιστοριας κειται j(+8)z(+11)  Does this replace text?  Which ιδου?} 
προφήτης]
εἷς]
προσῆλθεν]
 :  προσηγγισεν α'Z3
 +  προς α'Z3
τῷ]  >  α'Z3
 +:  αχααβ o Ax dpqtz efmsw Ngjnuv(246) y OA OS
 :+  ααβ α'Z3
 +  τω A
βασιλεῖ]
 :  βασιλεα α'Z3
Ισραηλ]  > d
 +  αχααβ h
καὶ]  > d
εἶπεν]
 :  λεγων d
Τάδε]
λέγει]
κύριος]
 :  XX(XX) α'Z3  {XXXX represents the tetragrammaton with paleohebrew letters}
Εἰ]  > bc2e2 dpqtz efmsw g Thdt
ἑόρακας]
 :  εωρακας B\ab/
 :  εωρακα b'
 :  (ειδες) α'Z3
 :  audisti Luc
 +  συν α'Z3
πάντα boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnu246 y α'Z3 OE OS Thdt]  > Bv OA OC
τὸν]
 +  και <244>(+3)
 +  τον <244>(+3)
ὄχλον] 
 :  ηχον bc2e2 x z\a?/ j(mg) y <244>
 +  και <244>(+3)
 +  τον <244>(+3)
 +  οχλον <244>(+3)
 +  τοῦτον o(~)
τὸν]
μέγαν]
 :  μεγα gv
τοῦτον]  > o(~)
 +  παντα v
;]
ἰδοὺ]
 :  ειδου α'Z3
ἐγὼ]  > g Thdt(~)
 +  hodie Luc(~)
 +  αὐτὸν <242>(~)
δίδωμι]
 :  tradam Luc
αὐτὸν]  > e(~) <242>(~)
 :  eum Luc
 +  ἐγὼ Thdt(~)
σήμερον]  > A(~) α'Z3(~) OS(~) Luc(~) Thdt
 +  αὐτὸν e(~)
εἰς]
 +<  τας boc2e2 246 Thdt
χεῖρας]
 :  manum OE
σάς]
 :  σου boc2e2 dpqtz efmsw u α'Z3 Thdt
 :  tuam OE
 +  σήμερον A(~)α'Z3(~) OS(~)
,]
καὶ]
γνώσῃ]
 :  γνωσεις g
 :  γνωθι <242>
ὅτι]
ἐγὼ]
 +:  ημι g
 :+  sum Luc
κύριος]
 :  ΧΧΧΧ α'Z3  {XXXX represents the tetragrammaton with paleohebrew letters}
.] 
~x21y14  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y α'Z3 OA OC\m/ OE OS  {A OA OS; BHS 20:14}
καὶ]
εἶπεν]
Αχααβ]
 :  ααβ α'Z3
 :  rex Luc
Ἐν]
τίνι]
 :  τινει α'Z3
;]
καὶ]  > f
εἶπεν]  > f
 +:  prophetes Luc
 :+  propheta OC
 +  ei OC
Τάδε]  > Luc(+3)
λέγει]  > Luc(+3)
κύριος]  > Luc(+3)
 :  XXXX {XXXX represents the tetragrammaton with paleohebrew letters}
Ἐν]
 :  δια σ'j
τοῖς]  > α'Z3
παιδαρίοις]
 :  πεσι(ν) α'Z3
 :  παιδαριων σ'j
τῶν σ'j]  > α'Z3
ἀρχόντων σ'j]
τῶν]  > n
 :  της σ'j
χωρῶν boc2 qtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE Thdt]
 :  χορων B e2 x dp
 :  επαρχιων α'Z3
 :  πολεων A OS
 :  πολεως σ'j
 :  πολεμων <71>
.]
καὶ]
εἶπεν]
Αχααβ]   > α'Z3   {sub -.- OS}
 :  rex Luc
Τίς]
συνάψει]
 :  συναψη N*
 :  δησι α'Z3
τὸν]  > q
πόλεμον]
;]
καὶ]
εἶπεν]
 +:  prophetes Luc
 :+  propheta OC OE
 +  ei OC OE
Σύ]
.]  
~x21y15  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y α'Z3 OA OC\m/ OE OS  {A OA OS; BHS 20:15}
καὶ]
ἐπεσκέψατο]
Αχααβ]  > OE(+36) A dpqtz efmsw N α'Z3 OA OS
 +  τοὺς B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghnuv246 y OA OS
 +:  ἄρχοντας B boc2e2
 :+  παιδας Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y α'Z3 <236> OA OS
 :+  ducenti OE
 +  και boc2e2 OE
τὰ B boc2e2 j]  > OE(+36) b' Ax dpqtz efmsw Nghnuv246 y <236> OA OS
παιδάριαB boc2e2 j]  > OE(+36) b' Ax dpqtz efmsw Nghnuv246 y <236> OA OS
τῶν b'oc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y <236> OA OS]  > OE(+36) b α'Z3
ἀρχόντων b'oc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y <236> α'Z3 OA OS]  > OE(+36) b
τῶν]  > OE(+36) b'xy
χωρῶν boc2e2 A qtz efmsw Nghjnuv246 OA OS]  > OE(+36) b'xy
 :  χορων B dp
 :  επαρχιων α'Z3
,]
καὶ]  > OE(+36)
 +  ειπεν <74>
 +  αχααβ <74>
ἐγένοντο boc2e2 Ax dpz efmsw N\a?/hjnuv246 y α'Z3 <74> OA OC OS]  > OE(+36)
 :  εγενετο B qt N*g
 +<  ως Jos
διακόσιοι boc2e2 pqt efs Nhnu y α'Z3 Jos]  > OE(+36)
 :  διακοσια Bj
 :  σ' x dz mw gv246
 :  τριακοσιοι A
 +  δυο α'Z3
καὶ B fm α'Z3 OA OS Jos]  > OE(+36) boc2e2 Ax dpqtz esw Nghjnuv246 y  
τριάκοντα B α'Z3 OA OC OS]  > OE(+36)
 +  και b(+7)oc2e2(+8) OS(pr ^)
 +  δυο b(+7)oc2e2(+8) Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OS(+ ^) Jos
 +  και b(+7)oc2e2(+8)
 +  ο oc2e2(+8)
 +  βασιλευς b(+7)oc2e2(+8)
 +  εζερ b(+7)oc2e2(+8)
 +  μετ b(+7)oc2e2(+8)
 +  αυτου b(+7)oc2e2(+8)
·]
καὶ]  > OE(+36)
μετὰ]  > OE(+36)
 :  μετ α'Z3
ταῦτα]  > OE(+36)
 :  αυτους α'Z3
 +<  ως g
ἐπεσκέψατο]  > OE(+36)
 :  εσκεψατο p g
 +  τους <44>(+5)
 +  παιδας <44>(+5)
 +  των <44>(+5)
 +  αρχοντων <44>(+5)
 +  και <44>(+5)
 +:  συ(ν)… α'Z3
 +:  παντα 246 α'Z3 OA OS(pr α')
 :+  συμπαντα A
τὸν]  > OE(+36)
λαόν]  > OE(+36)
,]
 +<  et OA
πᾶν]  > OE(+36) 246
 :  παντα boc2e2 Ax dz efmsw N\a?/gu y
 :  παντας α'Z3
 :  omnes OA
υἱὸν]  > OE(+36) f
 :  filios OA
 :  υιων x
 :  υιους α'Z3
δυνάμεως]  > OE(+36)
 :  δυναμεων x q OA-codd
 :  ισ(ραη)λ α'Z3
,]
 +<  χιλιάδας d(~)
 +<  ως q
ἑξήκοντα B boc2e2 dpqtz e(mg)s jnu]  > OE(+36)
 :  επτα Ax e(text)fmw Nghv246 y α'Z3 OA OS
 +  επτα jnu  
χιλιάδας boc2e2 Ax pqtz e(text)fmsw Nghjnu246 y α'Z3 OA OC OS]  > OE(+36) B e(mg) d(~)  {OC\m/ ends}
 χιλιαδες v
.]
~x21y16  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y α'Z3 OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:16}
καὶ]  > OE(+36)
ἐξῆλθεν]  > OE(+36)
 :  εξηλθον α'Z3
 :  exierunt OS
 :  exibat OA
 +  ο boc2e2(+4)
 +  βασιλευς boc2e2(+4)
 +  μετ boc2e2(+4)
 +:  αυτων oc2(+4)
 :+  αυτω e2
 :+  αυτου b  
μεσημβρίας]  > OE(+36)
 :  μεσημβρια α'Z3
·]
καὶ]  > OE(+36)
υἱὸς]  > OE(+36)
Αδερ]  > OE(+36)
 :  αδερων v
 :   αδαδ α'Z3
πίνων]  > OE(+36) j
 :  πεινων B*
 :  πιννων α'Z3
 +<  και boc2e2 x 246 y OA OS-ap-Barh
μεθύων]  > OE(+36)
ἐν…]  > OE(+36) OS-ap-Barh
Σοκχωθ]  > OE(+36)
 :  σοχωθ s*
 :  σοκχως h
 :  σοκχω A boc2e2 OA
 :  σοχω b'
 :  סאפא OS(hebraice tabernacula)
 :  בסאפא OS-ap-Barh
 :  συσκιασμο(ις) α'Z3
,]
αὐτὸς]  > OE(+36)
καὶ]  > OE(+36)
οἱ]  > OE(+36)
βασιλεῖς]  > OE(+36) e OA
,]
τριάκοντα]
καὶ]  > x dp e gv246 y
δύο]
βασιλεῖς]  > dp v246
 +<  οι boc2e2
συμβοηθοὶ B\ab/]
 :  συνβοηθοι B*
 :  βοιθοι g
 :  βοηθουντες α'Z3
μετ’]  > dh α'Z3
αὐτοῦ]
 :  αυτω d α'Z3
.] 

~x21y17  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y (α'Z3) OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:17}
καὶ]
ἐξῆλθον]
 +  οι boc2e2(+4) 246(+4)
 +  αρχοντες B boc2e2(+4) 246(+4)
 +  και boc2e2(+4) 246(+4)
 +  τα boc2e2(+4) 246(+4)j
παιδάρια]
 :  πεδες α'Z3
 :  pueri Luc
 +:  των boc2e2 dpqtz efmsw h246
 :+  de Luc
ἀρχόντων boc2e2 A dpqtz efmsw hjnu246]  > B x(~) Ngv(~) y(~)  {α'Z3 ends}
 :  civitate Luc
 +  principium Luc
τῶν]  > <236> Luc
χωρῶν]  {χω int lin m\b/}
 :  χορων x p
 :  regionum Luc
 +  των v
 +  ἀρχόντων x(~) Ngv(~) y(~)
ἐν]  > Luc(+42)
πρώτοις]  > Luc(+42)
.]
καὶ]  > Luc(+42) 246
ἀποστέλλουσιν]  > Luc(+42) 246
 :  αποστελουσι <236>
 :  αποστειλεν Ax dpqtz s N y OS
 :  miserunt OA
 +  ad OA  
 +:  υιος Ax dpqtz s N y OS
 :+  filium OA
 +  αδερ Ax dpqtz s N y OA OS
καὶ]  > Luc(+42)
ἀπαγγέλλουσιν]  > Luc(+42)
 :  αναγγελλουσι efmw
 :  αναγγελουσι o gn
τῷ]  > Luc(+42) Ax dpqtz s N y OA OS
βασιλεῖ]  > Luc(+42)
 :  αυτω Ax dpqtz s N y OA OS
 +  της g(int lin g\a/)v
Συρίας]  > Luc(+42) Ax dpqtz s N y OA OS
 +  και gv(+7)
 +  απεστειλεν gv(+7)
 +  υιος gv(+7)
 +:  αδερ g(+7)
 :+  αδερων v(+7)
 +  και
 +:  ανηγγειλαν g(+7)
 :+  απηγγειλαν v(+7)
 +  αυτω gv(+7)
λέγοντες]  > Luc(+42)
Ἄνδρες]  > Luc(+42)
ἐξεληλύθασιν]  > Luc(+42)
 :  εξεληλυθεισαν dp
 :  εξηλθον boc2e2
ἐκ]  > Luc(+42)
Σαμαρείας]  > Luc(+42)
 :  σαμαριας A
.] 
~x21y18  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {om totum comma Luc}  {A OA OS; BHS 20:18}
καὶ]  > Luc(+42)
εἶπεν boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y]  > Luc(+42)
 :  ειπειν B
αὐτοῖς]  > Luc(+42)  {sub -.- OS}
 :  ο boc2e2
 +  βασιλευς boc2e2
 +  υ7ς boc2e2
Εἰ boc2e2 A dpqtz e\a?/fmsw Nghjnuv246 y OA OS]  > Luc(+42) Bxe*
εἰς]  > Luc(+42)
εἰρήνην]  > Luc(+42)
οὗτοι e2 h 246]  > Luc(+42)
 :  αυτοι boc2 x j y
 :  ου… B
 +  γαρ B
ἐκπορεύονται]  > Luc(+42)
 :  εξεληλυθασιν p
 +  αυτοι <71>
,]
συλλάβετε boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OS]  > Luc(+42)
 :  συλλαβειν B
αὐτοὺς]  > Luc(+42)
 :  αυτοις g
 :  αυτου p
 +  και dp<44>
ζῶντας]  > Luc(+42)
 :  ωντας dp
 :  αποκτεινατε <44>
,]
καὶ]  > Luc(+42) <44>(~)
εἰ bc2e2 x dpqtz efmsw Ng\b/hjnu246 y OA OS]  > Luc(+42) B o g*
 :  η Av
 +  δε <44>(~)
εἰς]  > Luc(+42)
πόλεμον B boc2e2]  > Luc(+42)
 +:  εξηλθον Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246(ο ex ε)  y OS
 :+  egrediantur OA  
 +  ζητειν v
,]
ζῶντας]  > Luc(+42) boc2e2(~) 246 OA(~)
 +  ου v
συλλάβετε boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnu246 y OA OS]  > Luc(+42)
 :  συλλαβεται A
 :  συλλαβειν B
 +  λαβεται v
αὐτούς]  > Luc(+42)
 +  ζῶντας boc2e2(~) OA(~)
·] 
~x21y19  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:19}
καὶ]  > Luc(+42)  {bis scr A}
 :  et εβρ.OS
μὴ]  > Luc(+42) <71>(+5) boc2e2 <44> OA
 :  hic εβρ.OS
ἐξελθάτωσαν B A Nhv246]  > Luc(+42) <71>(~)(+5)
 :  εξελθετωσαν x dpqtz efmsw gjnu y
 :  εξερχομενων <44>   
 :  εξηλθον boc2e2 OA
 :  exierunt εβρ.OS
ἐκ]  > Luc(+42) A(+3)(~)<71>(~)(+5)<44>(+3)
 :  απο x
 :  ex εβρ.OS
τῆς]  > Luc(+42) A(+3)(~)<71>(~)(+5)<44>(+3) εβρ.OS
πόλεως]  > Luc(+42) A(+3)(~)<71>(~)(+5)<44>(+3)
 :  civitate εβρ.OS
 +  και 246(+11)
 +  εις 246(+11)
 +  πολεμον 246(+11)
 +  ζωντοας 246(+11)
 +  συλλαβειν 246(+11)
 +  αυτους 246(+11)
 +  και boc2e2 x(+6) fmsw(+5) ghj(+6)v(+5)246(+11) y(+6)
 +:  ουτοι x(+6) ghj(+5) y(+6)
 :+  ουτως 246(+11)
 +:  αρχοντα B
 :+  αρχονται c2
 :+  ερχονται boe2
 :+  εξηλθον x(+6) fmsw(+5) ghj(+6)v(+5)246(+12) y(+6)
 +  εκ x(+6) fmsw(+5) ghj(+6)v(+5)246(+12) y(+6)
 +  της x(+6) fmsw(+5) ghj(+6)v(+5)246(+12) y(+6)
 +  πολεως x(+6) fmsw(+5) ghj(+6)v(+5)246(+12) y(+6)  
τὰ]  > Luc(+42) <236.242>
 :  των <44>
 +  δε N
παιδάρια]  > Luc(+42)
 :  παιδαριων <44>
 +  ἐκ A(+3)(~)
 +  τῆς A(+3)(~)
 +  πόλεως A(+3)(~)
 +  των boc2e2 e u <71>
ἀρχόντων boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y]  > Luc(+42) <44>(+3)
 :  principum OA OE OS
 :  αρχοντα B
τῶν]  > Luc(+42) <44>(+3) dp
χωρῶν boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS]  > Luc(+42) <44>(+3)  {non liquet n}
 :  χορων B dp
 +  ως <71>(+5)
 +  εξηλθον <71>(~)(+5)
 +  ἐκ <71>(~)(+5)
 +  τῆς <71>(~)(+5)
 +  πόλεως <71>(~)(+5)
.]
 +<  ιδου <44>
καὶ]
ἡ]  > j Luc
δύναμις]
 :  exercitus Luc
 +  qui Luc
ὀπίσω]
αὐτῶν]
 :  ταυτων e 
~x21y20  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:20}
 +<  και boc2e2 p\a?/ efms ghjv246 OA OE OS Luc
ἐπάταξεν]  > x
 :  occiderunt OE OS
ἕκαστος]  > dpqt efmsw
 +  αν(θροπο)ς dpqtz efmsw
τὸν]
 :  των o
παρ’]
 :  μετ 246
αὐτοῦ]
καὶ]  > v(+13)A(+6)N(+6) OA(+6) OS(+6)  {bis scr w*(+6)}
ἐδευτέρωσεν]  > v(+13)A(+6)N(+6) OA(+6) OS(+6)  {bis scr w*(+6)}
 :  εδευτερωσαν 246 OE
ἕκαστος]  > v(+13)A(+6)N(+6) OA(+6) OS(+6)  {bis scr w*(+6)}
τὸν]  > v(+13)A(+6)N(+6) OA(+6) OS(+6)  {bis scr w*(+6)}
 :  των o
παρ’]  > v(+13)A(+6)N(+6) OA(+6) OS(+6)  {bis scr w*(+6)}
αὐτοῦ]  > v(+13)A(+6)N(+6) OA(+6) OS(+6)  {bis scr w*(+6)}
,]
καὶ]  > v(+13)
ἔφυγεν]  > v(+13)
 :  εφυγον boc2e2 Luc
 :  fugerunt OE
 +  οι boc2e2 Luc
Συρία]  > v(+13)
 :  συριοι boc2e2 Luc
,]
καὶ]  > v(+13)
κατεδίωξεν]  > v(+13)
 :  κατεδιωξαν 246 OE
αὐτοὺς]  > v(+13) Luc
Ισραηλ]  > v(+13)
·]
καὶ]
σῴζεται]
υἱὸς]  > v*
Αδερ]
 :  αδερων v
βασιλεὺς boc2 Ax pqtz e(uid)fmsw Ng\a/hjnuv246 y OA]  > OE
 :  βασιλεως Bdg*e2
Συρίας]  > OE
ἐφ’]
ἵππου]
 :  ιππω oc2e2
 :  ιππων A b
 :  ιππους dpqt s
 +:  συν A efmw <236.242> OS
 :+  cum OA
 +  tribus OA
ἱππέως]
 :  ιππεων b
 :  ιππευσι <236.242>
 :  ιππευσιν A efmw OS
 :  equitibus OA
 +:  τισι <236.242>
 :+  τισιν A efmw OS
.] 
~x21y21  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:21}
καὶ]
ἐξῆλθεν]
 +<  ο boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv246 y
βασιλεὺς]
Ισραηλ]
 :  συριας A
καὶ]
ἔλαβεν]
πάντας]  > boc2e2 A OA  {sub ~ OS}
τοὺς]
ἵππους]
καὶ]
τὰ]
ἅρματα]
καὶ]
ἐπάταξεν]
πληγὴν]  > A(~) OA(~) OS(~)
 :  πληγη e2
μεγάλην]  > A(~) OA(~) OS(~)
 :  μεγαλη e2
ἐν]  > g
 +<  τη e2
Συρίᾳ]
 :  συριαν v
 :  σφοδρα dp
 +  πληγὴν A(~) OA(~) OS(~)
 +  μεγάλην A(~) OA(~) OS(~)
.] 
x21y22  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:22}
καὶ]
προσῆλθεν]
 :  εισηλθεν e
ὁ]  > xy
προφήτης]
πρὸς]  > <44>(+3)
 +<  τον boc2e2
βασιλέα]  > <44>(+3)
Ισραηλ]  > <44>(+3)
καὶ]  > boc2e2
εἶπεν]
 :  λεγων boc2e2
 +  αυτω A OA OE(uid) OS(sub ^)
Κραταιοῦ]
καὶ]  > <44>
γνῶθι]  > <44>
καὶ]  
ἰδὲ]
τί]
ποιήσεις]
 :  ποιησης 246
,]
ὅτι]
ἐπιστρέφοντος]
 :  επιστρεψαντος A
τοῦ]  > e OA
ἐνιαυτοῦ]
 :  anni OA
 :  σου e(σ ex τ uid)
 +  huius OA
 +<  ο efmw
υἱὸς]  {sub -.- OS}
Αδερ]  {sub -.- OS}
 :  αδερων v
βασιλεὺς]  {sub -.- OS}
 :  βασιλεως c2*(uid)
Συρίας]
ἀναβαίνει]  > g(+8)
 :  αναβαινη m
 :  αναβαινειν dp
 :  ανεισιν A OA(uid)
ἐπὶ]  > g(+8)
 :  προς <242>
σέ]  > g(+8)
.]
~x21y23  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:23}
Καὶ]  > g(+8)
οἱ]  > g(+8)
παῖδες]  > g(+8)
βασιλέως]  > g(+8)
Συρίας]  > g(+8)
 +<  καὶ Bq*(uid)
εἶπον B boc2e2 dp ef]
 :  ειπαν Ax qtz msw Ng\a?/hjnuv246 y OA OE(uid) OS
 :  ειπεν g*
 +  προς Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE(uid) OS
 +  αυτον Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE(uid) OS
 +<  κ(υριο)ς A
 +<  ο boc2e2 Ax efmw 246 y Thdt
Θεὸς]
ὀρέων]
θεὸς]
Ισραηλ]
καὶ]  {sub -.- OS}
οὐ]  {sub -.- OS}
 :  ο e2* ms g
θεὸς]  {sub -.- OS}
κοιλάδων boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE Thdt]  {sub -.- OS}
 :  καιλαδος B OS
,]
διὰ]
τοῦτο]
ἐκραταίωσεν]
 :  εκραταιωσαν e h246 OA(uid) OE
 :  εκρατησεν B\a/
 :  εκρατησαν boc2e2
ὑπὲρ]  > 246
ἡμᾶς]
·]
ἐὰν]
δὲ]  > xy OA
πολεμήσωμεν x dpqtz efmsw Nghjnv246 y]
 :  πολεμησομεν B A u
αὐτοὺς]  > N(+6)
 :  αυτοις f
κατ’…]  > N(+6)e
 :  in σ'OS
εὐθύ]  > N(+6)
 :  κατευξυ e
 :  mollibus σ'OS
 +  in σ'OS
 +  paritate σ'OS
,]
εἰ]  > N(+6)246 OA(uid) OE
 :  η dpqtz efmsw g
μὴ]  > N(+6)
 :  μην bc2e2 dpqtz efmsw
κραταιώσομεν]  > N(+6)
 :  κραταιωσωμεν dpz* ghnv246
 :  κρατησομεν c2
 :  κρατησωμεν boe2
 :  κρατησειν Jos
ὑπὲρ]  > gu
αὐτούς]
 +  κατ w*
 +  ευθυ w*
.]

x21y24  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:24}
καὶ]  > g
 +  ποίησον boc2e2(~)
 +  κατα boc2e2 g
τὸ]
ῥῆμα]
τοῦτο]
ποίησον]  > boc2e2(~)
 :  ποιησωμεν v
·]
ἀπόστησον]
 :  αποστειλον <44.64> OE(uid)
τοὺς]
βασιλεῖς]
ἕκαστον]
 :  εκαστος j
εἰς]  > 246
 :  ex OA
τὸν]  > 246 OA
τόπον]  > c2*
 :  loco OA
αὐτῶν]
 :  αυτου boc2e2 x v
καὶ]
θοῦ]
 :  θες boc2e2
ἀντ’]  > A(~) <236.242> OS(~)
αὐτῶν]  > A(~) OS(~)
σατράπας]
 :  μαγιστρους 246
 +  ἀντ’ A(~) OS(~)
 +  αὐτῶν A(~) OS(~)
,]  
~x21y25  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:25}
καὶ]
ἀλλάξομέν]
 :  αλλαξωμεν Ngjv
 :  αλλαξον boc2e2 246
σοι]
 :  συ b
 :  σου g
δύναμιν]  > boc2e2
 :  δυναμειν A
κατὰ]
τὴν]
δύναμιν]
τὴν]
πεσοῦσαν B OE]
ἀπὸ boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OS]  > B OE
σοῦ boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OS]  > B OE
καὶ]
ἵππον]
κατὰ]
τὴν boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnu246 y]
 :  τον Bv
ἵππον]
καὶ]
ἅρματα]
κατὰ]
τὰ]  > q hv
ἅρματα]
καὶ]
πολεμήσομεν]  {non liquet p}
 :  πολεμησωμεν oc2e2 d N*gh*jnv246
πρὸς]  > o x e
αὐτοὺς]
κατ’]
 :  in σ'OS
 +  mollibus σ'OS
 +  in σ'OS
εὐθὺ]
 :  paritate σ'OS
καὶ]
κραταιώσομεν]
 :  κραταιωσωμεν gjnv246
 :  κρατησομεν boc2
 :  κρατησωμεν e2
ὑπὲρ]
αὐτούς]
.]
καὶ]
ἤκουσεν]
 :  ακουσεν A\a?/(α sup ras)
τῆς]
φωνῆς]
αὐτῶν boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnu246 y]
 :  αυτου Bv
καὶ]
ἐποίησεν]
οὕτως]
 :  ουτος gx
.]  
x21y26  B (Z)boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:26}
καὶ]
ἐγένετο]  > <44>
ἐπιστρέψαντος]
 :  επιστρεφοντος boc2e2
τοῦ]
ἐνιαυτοῦ]
καὶ]  > <44> OA OE
ἐπεσκέψατο]
 +<  ο o dpt efmsw ghjnuv
υἱὸς]
Αδερ]
 :  αδερων v
τὴν]
Συρίαν]
καὶ]
ἀνέβη]  > d(~)
εἰς]
Αφεκα]
 :  αφεκαν A
 :  αφεκκα b' dpqtz fmsw hjnu246
 :  αφακα v
 :  σαφεκκα b
εἰς]  {Z begins}
πόλεμον]
ἐπὶ]
Ισραηλ]
 +  ἀνέβη d(~)
.]  
~x21y27  B Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:27}
καὶ]
οἱ]  > Zc2* z gh246
υἱοὶ]
Ισραηλ]
ἐπεσκέπησαν]
 :  επεσκοπησαν Z
 +  και A OA OS(sub ^ α'σ')
 +  διοικηθησαν A OA OS(sub ^ α'σ')
καὶ]  {και 20 - αυτων bis scr e2*(+5)}
παρεγένοντο]
εἰς]
ἀπαντὴν Bu]
 :  υπαντησιν <74>
 :  συναντησιν v
 :  απαντησιν Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjn246 y
αὐτῶν Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS] 
 :  αυτω B
,]
καὶ]
παρενέβαλεν]  > <71>
 :  παρενεβαλον A dqtz efmsw Ngu OA OE OS
 :  παρενεβαλλον h
 +  οι  A ef OA OS(pr ^ σ')
 +  υιοι A efmw OA OS
Ισραηλ]  > <71>
ἐξ]
 :  εις j
ἐναντίας]
 :  απαντησιν j
αὐτῶν]
 :  Syrorum OA
ὡσεὶ]
 :  εις <71>
δύο]  > e2
ποίμνια]
αἰγῶν]
,]
καὶ]
Συρία]
ἔπλησεν]
 :  ενεπλησε f
 :  impleverunt OE
 :  επληρωσε <64>
 :  επληρωσαν v
τὴν]
γῆν]
.] 
~x21y28  B Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:28}
καὶ]
προσῆλθεν]
ὁ]  > Zboc2e2 A N
ἄνθρωπος]
τοῦ]
θεοῦ]
καὶ]  > A
εἶπεν]  > A
τῷ]
 :  προς A
βασιλεῖ]
Ισραηλ]
 +  προς 246
 +  αχααβ 246
Τάδε]
λέγει]  > o
κύριος]
Ἀνθ’]
ὧν]
εἶπεν]  > A
 :  dixerunt OE
Συρία]
 :  συριας 246
 +:<  ο Av
 :+<  οτι Zboc2e2 OA  
Θεὸς]
ὀρέων]
κύριος]
ὁ]  {pr -.- OS}
θεὸς]
Ισραηλ]
καὶ]
οὐ]
θεὸς]  > N
κοιλάδων]
αὐτός]
,]
καὶ]  > A OA
δώσω]
 :  δωσει A OA
τὴν]
δύναμιν]
 +  ταύτην nu(~) OA(~)
τὴν]
 +  γην N*
μεγάλην]
ταύτην]  > nu(~) OA(~)
εἰς]
χεῖρα]
 :  χειρας Zboc2e2 N OA
σήν]
 :  σου Zboc2e2 OA
 :  ι(σρα)ηλ N
,]
καὶ]
γνώσῃ]
 :  noscent OA-ed
ὅτι]  > v(+3)
ἐγὼ]  > v(+3)
κύριος]  > v(+3)
.]  
~x21y29  B Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:29}
καὶ]  > v
παρεμβάλλουσιν Zboc2e2 x dpq\a/tz efms\a?/w hjnu246 y]
 :  παρεμβαλουσιν BA q* s* Ngv
 :  castra OA OE
 +  posuerunt OA OE
οὗτοι]
 :  αυτοι AZ OA
ἀπέναντι]
τούτων]
ἑπτὰ]
ἡμέρας]  {α ex ε uid 246}
,]
καὶ]  > z(+11)
ἐγένετο]  > z(+11)
ἐν]  > z(+11)Zboc2e2
 :  in OA-ed
τῇ]  > z(+11)A OA-ed
 +  ἑβδόμῃ A(~)
ἡμέρᾳ]  > z(+11)
 :  die OA-ed
τῇ]  > z(+11)A OA-ed
ἑβδόμῃ]  > z(+11)A(~)
 :  octavo OA-ed
καὶ]  > z(+11)
προσήγαγεν]  > z(+11)
 :  προσηγεν Zboc2e2
ὁ]  > z(+11)
πόλεμος]  > z(+11)
,]
καὶ]
ἐπάταξεν]
 :  occiderunt OE OS
 +  ^filii^ OS
 +<  ο Z
Ισραηλ]  > e2(~)
 :  Israel OS
τὴν]
 :  in OS
Συρίαν]
 :  Syria OS
 +  Ισραηλ e2(~)
ἑκατὸν]  > <44>(~)
 :  ρκ' v
 +  εικοσι Zboc2e2 g
χιλιάδας]
 :  χειλιαδας B*
 :  χιλιαδες 246*(uid)
 +  ἑκατὸν]  > <44>(~)
 +<  ανδρων Z
πεζῶν
 +<  εν Z A Nv
μιᾷ B boc2e2 246]  > Ax(~) dpqtz(~) efmsw(~) Nghjnuv(~) y(~)
ἡμέρᾳ B boc2e2 246]
 +  μιᾷ Ax(~) dpqtz(~) efmsw(~) Nghjnuv(~) y(~)
.]  
~x21y30  B Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:30}
καὶ]
ἔφυγον]
 :  εφυγεν y*
οἱ]
κατάλοιποι]
εἰς]  > x
 +<  την Thdt
Αφεκα]
 :  αφεκ Z
 :  αφεκκα b' dpqtz fmsw hjnuv246
 :  αφικα N
 :  σαφεκκα b
 :  αφηκα Thdt
εἰς]  > <71>
 :  in OA
τὴν]  > <71> OA
πόλιν]
 :  civitatem OA
 +  suam OA
,]
καὶ α'σ'OS]
ἔπεσεν]
 :  deiecit α'OS
 :  deiectus σ'OS
 +  est σ'OS
τὸ]
τεῖχος]
ἐπὶ]
εἴκοσι]
καὶ]  > Z dp 246
ἑπτὰ]
χιλιάδας]
 :  χειλιαδας B*
 :  χιλιαδες 246
ἀνδρῶν]
τῶν]
καταλοίπων]
.]
—]
καὶ]
 +<  ο v
υἱὸς]
Αδερ]
 :  αδερων v
ἔφυγεν]
καὶ]
εἰσῆλθεν]
 :  απηλθεν v
 :  ηλθεν <44>
εἰς]
τὸν]
οἶκον]
τοῦ]
κοιτῶνος]
εἰς]
τὸ]
ταμίειον Zboc2 Ax dpqtz efmsw Nhjnu y]
 :  ταμειον B e2 gv246
.] 

~x21y31  B Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:31}
καὶ]
εἶπεν B Zboc2e2 246 OE]
 :  ειπον x dpqtz efmsw Nghjnuv y OA OS Jos(uid)
 :  ειπαν A
τοῖς]
 :  προς Ax dpqtz efmsw Nghjnuv y OA OS Jos(uid)
παισὶν]  > Ax(~) dpqtz(~) efmsw(~) Nghjnuv(~) y(~)OA(~) OS(~) Jos(uid)(~)
αὐτοῦ B Zboc2e2 246 OE]
 :  αυτον Ax dpqtz efmsw Nghjnuv y OA OS Jos(uid)
 +  οι Ax dpqtz efmsw Nghjnuv y OA OS Jos(uid)
 +  παιδες Ax(~) dpqtz(~) efmsw(~) Nghjnuv(~) y(~) OA(~) OS(~) Jos(uid)(~)
 +<  ιδου Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y <44.71> OA OS
 +<  δη Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OS
Οἶδα B Zc2e2 OE]
 :  οιδατε bo
 :  οιδαμεν Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y <44.71> OA OS
ὅτι]
 +<  οι ft
βασιλεῖς]
 :  βασιλευς N
 +<  οικου Ax y OA OS(sub ^ α'σ')
Ισραηλ]
βασιλεῖς]
 :  βασιλευς N
ἐλέους]
 :  ελεου c2e2
εἰσίν]
 :  εστιν N\a?/
·]
ἐπιθώμεθα]
δὴ]
 :  ουν Zboc2e2 A
σάκκους]
 :  σακκον e*
 +  in OS(+7)
 +  tribus OS(+7)
 +  exemplaribus OS(+7)
 +  Graecis OS(+7)
 +  ita OS(+7)
 +  inventum OS(+7)
 +  est OS(+7)
ἐπὶ]
τὰς]
ὀσφύας]
ἡμῶν]
καὶ]  > c2*(+6)
σχοινία]  > c2*(+6)
 :  σχονια A(uid)
ἐπὶ]  > c2*(+6)
τὰς]  > c2*(+6)
 :  την v
κεφαλὰς]  > c2*(+6)
 :  κεφαλην v
 :  σκαφας N
ἡμῶν]  > c2*(+6)
καὶ]
ἐξέλθωμεν]
 :  εξηλθωμεν N*
 :  πορευθωμεν Zboc2e2
 +  ετι B
πρὸς]
 +<  τον boc2e2 s
βασιλέα]
Ισραηλ]
,]
εἴ…]  > s
πως]
 :  οπως s
ζωογονήσει]
 :  ζωογονηση sw
 :  ζωογονησηται m
 :  ζοωποιησει v
τὰς]  > m
ψυχὰς]
ἡμῶν]
.]
~x21y32  B Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:32}
καὶ]
περιεζώσαντο]
 :  περιεζωσατο g
 :  εποιησαν <44>
 +  ουτω <44>
σάκκους]  > <44>(+12)Zboc2e2(~)
 :  σακκον e
ἐπὶ Ax dpqtz efmsw Nghnuv246 y OA-ed OS(uid)]  > <44>(+12)Zboc2e2
 :  περι Bj OA-codd(uid)
τὰς]  > <44>(+12)
ὀσφύας]  > <44>(+12)
αὐτῶν]  > <44>(+12)  {ω ex ου s\a/}
 +  σάκκους Zboc2e2(~)
καὶ]  > <44>(+12)  {sub ~ OS}
ἔθεσαν B]  > <44>(+12)  {sub ~ OS}
 :  εθηκαν Aj
 :  εθεντο x dpqtz efmsw Nghnuv246 y
 :  εδησαν Zboc2e2
σχοινία]  > <44>(+12)
 :  σχοινιοις Zboc2e2
ἐπὶ]  > <44>(+12)Zboc2e2
τὰς]  > <44>(+12)
κεφαλὰς]  > <44>(+12)
αὐτῶν]  > <44>(+12)
καὶ]
εἶπον]
 :  ειπαν Ax qtz fmsw Nghn y
τῷ]
βασιλεῖ]
Ισραηλ]
 +<  ιδου b'j <244>
 +<  ο Zboc2e2 x N\a?/j y
Δοῦλός]
σου]
 :  σος h
 +<  ο c2
υἱὸς]
Αδερ]
 :  αδερων v
λέγει]
Ζησάτω]
 :  ζητω A
δὴ]  > Zp
ἡ]
ψυχή]
μου B\a/ Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OS]
 :  ημων B* OE
.]
καὶ]
εἶπεν]
 +  αχααβ Z
Εἰ]
 :  η gx
ἔτι]
ζῇ]
;]
 +<  ο B
ἀδελφός]
μού]
ἐστιν]
.] 
~x21y33  B Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:33}
καὶ]
οἱ]  > f
ἄνδρες]  > f
 +:  εις j(+3)
 :+  δια 246 
 +:  συμβολον j(+3)
 :+  ορνεων 246
 +  καλον j(+3)
οἰωνίσαντο]
 :  εδεξαντο j
 :  εμαντευσαντο 246
 +  το j
 +  λεχθεν j
καὶ OS]  {sub -.- OS}
ἔσπευσαν Zboc2e2 246]
 :  εσπεισαντο B qtz efmsw Nghjnuv y OS
 :  εσπισαντο A
 :  επεισαντο dpx
 :  επεσαν g
 :  ηρπασαν j  
 :  festinaverunt OS
 +  το j(+3)
 +  παρ j(+3)
 +  αυτου j(+3)
καὶ OS]  > j
ἀνέλεξαν]
 :  ανελεξαντο Zboc2e2 ef g246
 :  λαληθεν j
 :  discreverunt OS
τὸν]  > 246 j(+6) OS
λόγον]  > j(+6) OS
 +  αυτου bc2e2
ἐκ Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y]  > j(+6)
 :  απο B 246
 :  ab OS
τοῦ]  > j(+6) OS
στόματος]  > j(+6) OS
αὐτοῦ]  > j(+6)
 :  eo OS
καὶ j]  
εἶπον j]
 :  ειπαν x pqtz msw hn y
 :  ειπεν o A
 +  ο j(+5)
 +  ηκουσαν j(+5)
 +  παρ j(+5)
 +  αυτου j(+5)
 +  και j(+5)  
Ἀδελφός j]
σου j]
 +  εστιν j
υἱὸς]  > d
 :  υ(ιο)ς v
Αδερ]
 :  αδερων v
 :  ιαδερ d
 +  λεγει A(bis scr A*)
 +  hic OA
 +  est OA
.]
καὶ]  > d(+12)
εἶπεν]  > d(+12)
Εἰσέλθατε B oe2 A h246]  > d(+12)  {non liquet Z}
 :  εισελθατο c2
 :  εισελθετε b x pqtz efmsw Ngjnuv y
καὶ]  > d(+12)
λάβετε]  > d(+12)
αὐτόν]  > d(+12)
·]
καὶ]  > d(+12)
ἐξῆλθεν]  > d(+12)
 :  εξηλθων g*(uid)
πρὸς]  > d(+12)
αὐτὸν]  > d(+12)
 +<  ο e2
υἱὸς]  > d(+12)
 :  υ(ιο)ς v
Αδερ]  > d(+12)
 :  αδερων v
,]
καὶ]
ἀναβιβάζουσιν]
 :  sumpsit OE
 +  et OE(+3)
 +  invehi OE(+3)
 +  fecit OE(+3)
αὐτὸν]  {sub -.- OS}
πρὸς]  > Zboc2e2(~)  {sub -.- OS}  {bis scr s}
αὐτὸν]  > Zboc2e2(~)  {sub -.- OS}  {bis scr s}
ἐπὶ]
 :  in OA OS
τὸ]
ἅρμα]
 +  πρὸς Zboc2e2(~) A
 +  αὐτὸν Zboc2e2(~) A
.]   
~x21y34  B Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:34}
καὶ]
εἶπεν]
πρὸς]  > boc2e2(~)
αὐτόν]  > boc2e2
 :  αχααβ Z
 +  βασιλευς Zboc2e2
 +  συριας Zboc2e2
 +  πρὸς boc2e2(~)
 +  αχααβ boc2e2
Τὰς]
πόλεις]
,]
ἃς]
ἔλαβεν]
 :  εδωκεν g
ὁ]
πατήρ]
μου]
παρὰ]  {παρα - μου 20 bis scr N*(+17)}
τοῦ]
πατρός]
σου]
,]
ἀποδώσω]
 :  δωσω b
σοι]  {sub ~ OS}
 :  σε z
,]
καὶ]
ἐξόδους]
 :  εξοδον B\a/ Zboc2e2 246 OE
 :  exiges OA
 +  tibi OA(~)
θήσεις]
 :  θησει m
 :  tributa OA
σαυτῷ BA]  > Zboc2e2(~) OA(~) OE(~)
 :  εαυτω u
 :  σεαυτω x dpqtz efmsw Nghjnuv246 y
 :  αυτω <44>
ἐν]
 :  εις em v
 :  επι Z
Δαμασκῷ]  {μ ex σ g\a/}
 :  δαμασκον e
 :  δαμασκων m
 :  δααμασκου v
 +  σεαυτω Zboc2e2(~) OE(~)
,]
καθὼς]
ἔθετο]
ὁ]
πατήρ]
μου]
ἐν]
 :  επι Z
Σαμαρείᾳ]
·]
 +<  et OA
 +<  dicit OA
καὶ…]
ἐγὼ]
 :  καγω A
ἐν]  > Z
διαθήκῃ]
 :  δαμασκω A
ἐξαποστελῶ]
 :  εξαποστελλω Z
 :  αποστελω <71>
σε]
.]
καὶ]
διέθετο]
 :  εθετο nc2
αὐτῷ]  > <44>(~)
διαθήκην]
 +  αὐτῷ <44>(~)
καὶ]
ἐξαπέστειλεν]
 :  εξαπεστειλαν o*
αὐτόν]
 +  εκ Zboc2e2(+8)
 +  της Zboc2e2(+8)
 +  οικιας Zboc2e2(+8)
 +  αυτου Zboc2e2(+8)
 +  και Zboc2e2(+8)
 +:  απηλθεν Zboc2(+8)
 :+  απηλθαν e2(+8)
 +  απ Zboc2e2(+8)
 +  αυτου Zboc2e2(+8)
.]
~x21y35  B Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:35} 
Καὶ]
ἄνθρωπος]
εἷς]
ἐκ]  > v
 :  απο j
τῶν]
υἱῶν]
τῶν]
προφητῶν]
εἶπεν]
πρὸς]
τὸν]
πλησίον]
αὐτοῦ]
ἐν]
λόγῳ]
κυρίου]
Πάταξον]
δή]  > A(~) ej(~) xy
με]
 +  δή]  > A(~) ej(~)
·]
καὶ]
οὐκ]
ἠθέλησεν]
 +  πατάξαι B(~)
ὁ]  {+ ^ OS}
ἄνθρωπος]
 :  αν(θροπο)ς Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS Chr Cyr
πατάξαι]  > B(~)
αὐτόν]
.]  
~x21y36  B Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:36}
καὶ]  
εἶπεν]
πρὸς]  
αὐτόν]
Ἀνθ’]
ὧν]
οὐκ]
ἤκουσας]
 :  εισηκουσας o
 :  υπηκουσας p Chr
τῆς]
φωνῆς]
κυρίου]
,]
 +  και B
ἰδοὺ]  > OE
 :  ecce OA
σὺ]  > b'
 :  σοι g
 :  ubi OA OE
ἀποτρέχεις]
 :  αποτρεχης m*v
 :  abiisti OA OE
ἀπ’]
 :  a OA OE
ἐμοῦ]
 :  me OA OE
,]
καὶ]
πατάξει]
 :  παταξη b'* N*
 :  παταξεις x
σε]
  +<  ο Zboc2e2 e Chr
λέων]
·]
καὶ]
ἀπῆλθεν]
ἀπ’]
αὐτοῦ]
,]
καὶ]
εὑρίσκει]
 :  ευρεν Zboc2e2 Chr
αὐτὸν]
 +<  ο Zboc2e2 e Chr
λέων]
καὶ]
ἐπάταξεν]
αὐτόν]
.] 

~x21y37  B Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:37}
καὶ]  > A(+12)
εὑρίσκει]  > A(+12)
ἄνθρωπον]  > A(+12)f(~)
ἄλλον]  > A(+12)
 :  ετερον Cyr
 +  ἄν(θρωπ)ον f(~)
καὶ]  > A(+12)
εἶπεν]  > A(+12)
 :  λεγει Zboc2e2 Chr
 +  αυτω Zboc2e2 z 246 OE(uid) Chr
Πάταξόν]  > A(+12)
με]  > A(+12)Zboc2e2(~) 246(~) Chr(~) Cyr(~)
δή]  > A(+12)
 +  με Zboc2e2(~) 246(~) Chr(~) Cyr(~)
·]
καὶ]  > A(+12)
ἐπάταξεν]  > A(+12)
αὐτὸν]  > A(+12)
ὁ]
ἄνθρωπος]
πατάξας]  > OE(~) Chr Cyr(~)
καὶ σ'OS]
 +  πατάξας OE(~) Cyr(~)
συνέτριψεν]
 :  συνετρειψεν B*
 :  συνεστρεψεν N(σ 20 ras uid)
 :  vulneravit σ'OS
 +:  αυτον N OS Chr
 :+  eum σ'OS
 +  και 246(+4)
 +  εκαλυψεν 246(+4)
 +  εν 246(+4)
 +  χωματι 246(+4)
.] 
~x21y38  B Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:38}
 +  καὶ 246(~)(+6)
 +  κατεδήσατο 246(~)(+6)
 +  τελαμῶνι 246(~)(+6)
 +  τοὺς 246(~)(+6)
 +  ὀφθαλμοὺς 246(~)(+6)
 +  αὐτοῦ 246(~)(+6)
καὶ]
ἐπορεύθη]
ὁ]
προφήτης]
καὶ]
ἔστη]
 :  επεστη Zboc2e2 g
 :  παρεστη u
τῷ]
βασιλεῖ]
Ισραηλ]  > OA
ἐπὶ]
τῆς]
ὁδοῦ]
καὶ σ'j α'jz σ'OS]  > 246(~)(+6)σ'z
κατεδήσατο]  > 246(~)(+6)
 :  καταπασαμενος σ'jz
 :  εσκαλευσατο α'jz
 :  conspersit σ'OS
 +<  εν Zboc2e2 x dpqtz efmsw Nghnuv y α'jz
τελαμῶνι Bj Cyr]  > 246(~)(+6)
 :  ταλαμωνι A
 :  τελεμωνι b'x
 :  σποδω σ'jz α'jz
 :  cinere σ'OS
 +:  κατα σ'jz
 :+  επι α'jz
τοὺς]  > 246(~)(+6)α'jz
 :  των σ'jz
ὀφθαλμοὺς α'jz]  > 246(~)(+6)
 :  οφθαλμων σ'jz
αὐτοῦ σ'jz α'jz]  > 246(~)(+6)
.]
~x21y39  B Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:39}
καὶ]
ἐγένετο]
ὡς]
 +  παρεπορεύετο Bj(~) OA(~)
ὁ]  > OE
βασιλεὺς]  > OE
 +  και h
παρεπορεύετο Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghnuv y OS Chr]  > Bj(~) OA(~)
 :  επορευτο 246
,]
καὶ]
οὗτος]
 :  ουτως g
 :  αυτος boc2 v OA
ἐβόα]
 :  clamavit OA
πρὸς]
τὸν]
βασιλέα]
καὶ]
εἶπεν]
Ὁ]
δοῦλός]
σου]
ἐξῆλθεν]
ἐπὶ]
 :  in OS
τὴν]
 :  της <64>
στρατιὰν Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw N*gnv y Chr]
 :  στρατειαν B N\a?/hju246
 :  στρατιας <64>
τοῦ]
πολέμου]
 :  πολεμειν Zboc2e2
,]
καὶ]
ἰδοὺ]  > OE
 +  venit OE
 +  unus OE
ἀνὴρ]
 :  vir OE
 +  ad OE(+3)
 +  me OE(+3)
 +  et OE(+3)
 +  unus OA
εἰσήγαγεν Zboc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OS Chr]
 :  εξηγαγεν B
 :  adduxit OA OE
 +  ἄνδρα Chr(~)
πρός]  > N OE
με]  > N
 :  mihi OE
ἄνδρα]  > N Chr(~)
καὶ]
εἶπεν]
πρός]  > Zboc2e2 A Chr OA OS
με]  > Ze2 A OA OS
 :  μοι boc2 Chr
Φύλαξον]
 +  δη n
 +  μοι Zboc2e2 Chr
τοῦτον]  > A(~) OA(~) OS(~) u
τὸν]  > Zboc2e2 d Chr
ἄνδρα]  > Zboc2e2 Chr
 +  τοῦτον A(~) OA(~) OS(~)
,]
 +  και Zboc2e2 Chr  {Z ends}
 +  εσται boc2e2 Chr
ἐὰν]  
 :  αν <74>
δὲ]  > Ag
ἐκπηδῶν]
ἐκπηδήσῃ]  {ηδ sup ras B\ab/}
 :  εκπηδησει e2 gv
,]
καὶ]  > boc2e2 OA OE Chr
ἔσται]
ἡ]
ψυχή]
σου]
ἀντὶ]
τῆς]  > <44>
ψυχῆς]
αὐτοῦ]
ἢ]
τάλαντον]
ἀργυρίου]
στήσεις]
 :  στησης N*g
 :  τισεις x efw 246 y
 :  τιση Chr
·] 
~x21y40  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:40}
καὶ]
ἐγενήθη]
 :  εγεννηθη g
 :  εγενετο boc2e2 v Chr
 +:  ως boc2e2 x dpqtz efmsw ghjnuv246 <64> OS Chr
 :+  ω y
 :+  dum OA OE
περιεβλέψατο]  > boc2e2(~) OA(~) Chr(~)
 :  περιεβλεπετο <64>
 :  vertebar OE
ὁ]  > OA OE(+3)
δοῦλός]  > OE(+3)
 :  servus OA
σου]  OE(+3)
 :  tuus OA
ὧδε]
 :  huc OA
καὶ]
 :  et OA
ὧδε]
 :  illuc OA
 +:  περιεβλεπετο boc2e2(~) Chr(~)
 :+  aspiciebat OA
,]
καὶ]
 +  ιδου boc2e2 Chr
οὗτος]
 :  ουτως g
 :  αυτος boc2e2 Chr
 :  is OA  
οὐκ]
ἦν]
.]
καὶ]
εἶπεν]
πρὸς]  > xy(~) OA(~)
αὐτὸν]  > xy(~) OA(~)
ὁ]  > y
βασιλεὺς]  > y
Ισραηλ]
 +  πρὸς xy(~) OA(~)
 +  αὐτὸν xy(~) OA(~)
 +  tu OE(+5)
 +  ipse OE(+5)
 +  occidisti OE(+5)
 +  eum OE(+5)
 +  et OE(+5)(~)
 +  δικασθησει 246(+4)
 +  συ 246(+4)
 +  παρ 246(+4)
 +  εμοι 246(+4)
Ἰδοὺ]
 :  ecce OE
 :  hoc OS
καὶ]  > dpqt s OE(~) OS
τὰ]  > OE OS
ἔνεδρα]
 :  δικαστης boc2e2 g Chr Thdt
 :  manifestaris OE
 :  iudicium OS
 +  quod OS
 +:  συ bc2e2 Chr Thdt
 :+  tu OS
 :+  σοι o
 :+  οι g
 +  decrevisti OS
,]
 +:<  sicut OS
 :+<  ut OE 
 :+<  ita OS(+4)
 +  est OS(+4)
 +  iudicium OS(+4)
 +  tuum OS(+4)
παρ’]  > OE
 :  quod OS
ἐμοὶ]  > OE
 :  tu OS
ἐφόνευσας]
 :  latro OE
 :  decrevisti OS
 +  tu OE
.]  
~x21y41  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:41}
καὶ]
ἔσπευσεν]
καὶ]
ἀφεῖλεν]
 :  αφηκε <74>
τὸν]
τελαμῶνα]
 :  τελεμωνα bn
 :  ταλαμωνα A
ἀπὸ]
τῶν]
 :  τους p
ὀφθαλμῶν]
 :  οφθαλμους p
αὐτοῦ]
 :  αυτων A
,]
καὶ]
ἐπέγνω]
 :  εγνω Ao
αὐτὸν]
ὁ]
βασιλεὺς]
Ισραηλ]
ὅτι]  {οτι – (43) ισραηλ bis scr n}
 :  ων g
 +  ετι b
ἐκ]
 :  απο Chr
 +  των Chr
 +  υιων Chr
τῶν]
προφητῶν]
οὗτος]
 :  ουτως N*h*(uid)
 :  is OE
.] 
~x21y42  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:42}
καὶ]
εἶπεν]
πρὸς]
αὐτόν]
Τάδε]
λέγει]
κύριος]
Διότι]
 :  οτι Chr
 :  ανθ <64>
 +  ων <64>
ἐξήνεγκας]
 :  εξενεγκα v
 :  εξηγαγες A
 :  εξαπεστειλας boc2e2 Chr Thdt
 :  εξαπεστηλα g
 :  solvisti σ'OS
σὺ]  > OE Thdt
 :  σοι N*gv
ἄνδρα]
ὀλέθριον]
 :  ολεθρον v
 :  execrationis α'OS
ἐκ]  > OE
 :  e OA OS
 +<  της boc2e2 x dpqtz efmsw gj y Chr Thdt   b'?
χειρός]  > OE
 :  manibus OA OS(sub ~)
σου B* boc2e2 e ghjn(246)]  > OE
 :  μου B\ab/ Ax d*pqtz fmsw Nuv y
 :  meis OA OS(sub ~)
,]
καὶ]  > Chr
 :  ιδου boc2e2 Thdt½ 
ἔσται]  > Chr
ἡ]
ψυχή]
σου]
ἀντὶ]
τῆς]
ψυχῆς]
αὐτοῦ]
καὶ]
ὁ]
λαός]
σου]
ἀντὶ]
τοῦ]
λαοῦ]
αὐτοῦ]
.]  

~x21y43  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS  {A OA OS; BHS 20:43}
καὶ ο'j]
ἀπῆλθεν ο'j]
ὁ ο'j]  > dpqtz efmsw
βασιλεὺς ο'j]
Ισραηλ]  > <44>
 :  ι(σρα)ηλ ο'j
 +:  προς Ax(+3) OS(sub ^ α')(+3) ο'j
 :+  in OA
 +:  οικον Ax(+3) OS(sub ^ α')(+3) ο'j
 :+  domum OA
 +:  αυτου Ax(+3) OS(sub ^ α')(+3) ο'j
 :+  suam OA
συγκεχυμένος B\ab/A ο'j]  > y(+3)<44>
 :  συνκεχυμενος B*
 :  συγχυμενος s
 :  συνεχομενος oc2e2 Thdt
 :  διατεταραγμενος σ'j
καὶ ο'j σ'j]  > y(+3)<44>
ἐκλελυμένος ο'j]  > y(+3)N
 :  εβδελλυγμενος v
 :  κλαιον boc2e2 Thdt
 :  σκυθρωπαζων σ'j
καὶ]  > <44>
ἔρχεται]  > <44>
εἰς]
Σαμάρειαν]
.]
 +  μετα j(+5)
 +  τουτο j(+5)
 +  τα j(+5)
 +  κατα j(+5)
 +  ναβουθαι j(+5)