~x22y1  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS
Καὶ]
ἐκάθισεν]
 :  εκαθησαν x OA
 +  ἔτη 246(~)
τρία]
ἔτη]  > 246(~)
,]
καὶ]
οὐκ]
ἦν]
πόλεμος]
ἀνὰ]  
μέσον]  
 :  μεσα x
Συρίας]
καὶ]
ἀνὰ]  > <71>
μέσον]  > <71>
Ισραηλ]
.] 
~x22y2  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS
καὶ]
ἐγενήθη]
 :  εγενετο A boc2e2 246
ἐν]
τῷ]
ἐνιαυτῷ]
τῷ]  > qx
τρίτῳ]
καὶ]  > x gu 246 y OA OE
κατέβη]
Ιωσαφατ]
 :  ιωσαφαθ 246
βασιλεὺς]
 :  βασιλεως 246
Ιουδα]  > w(+7)
πρὸς]  > w(+7)
βασιλέα]  > w(+7)
Ισραηλ]  > w(+7)
.]  
~x22y3  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS
καὶ]  > w(+7)
εἶπεν]  > w(+7)
 +  ο boc2e2 dp
βασιλεὺς]  > w(+7)
Ισραηλ]
πρὸς]
τοὺς]
παῖδας]
αὐτοῦ]
Εἰ]  {ras (1) o}
 :  nonne OA
οἴδατε]
ὅτι]  > v
ἡμῖν]
 :  ημων boc2e2 gh*(uid) OA(uid) OS(uid)
 :  ημεις v
 +:  εστι boc2e2 g OA(uid) OS(uid)
 :+  εστιν 246 
Ρεμμαθ]
 :  ρεμβαθ <242>
 :  ρεμαθ x p e 246
 :  ραμαθ be2 OA
 :  ραμωθ oc2
Γαλααδ]
,]
καὶ]
ἡμεῖς]
 :  ημις A
 :  ημειν 246
σιωπῶμεν]
 +<  του boc2e2 OE(uid)
 +<  μη boc2e2 OE(uid)
λαβεῖν]
αὐτὴν]
ἐκ]
χειρὸς]
βασιλέως]
Συρίας]
;]  
~x22y4  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS
καὶ]  {pr -.- OS}
εἶπεν]
 +<  ο boc2e2
βασιλεὺς]  > d
Ισραηλ]  > d
πρὸς]
Ιωσαφατ]
 +<  ει oc2e2 Ax dpqtz efmsw ghuv246 y
Ἀναβήσῃ]  > p(+10)
 :  αναβηθι A
μεθ’]  > p(+10)
 :  μετ boc2e2 OE
ἡμῶν]  > p(+10)
 :  εμου boc2e2 OE
εἰς]  > p(+10) <44>(+3)
 +  πόλεμον Ax(~) dqtz(~) efmsw(~) Nghnuv(~) y(~) OS(~)
 +:  εἰς dqtz(~) efmsw(~) hn(~) OS(~)
 :+  εν x(~) y(~)
Ρεμμαθ]  > p(+10) <44>(+3)
 :  ρεμαθ e 246
 :  ραμαθ be2 OA
 :  ραμωθ oc2
 +  και d
Γαλααδ]  > p(+10) <44>(+3)
 :  γαλααθ t
 :  γαλαδ 246
εἰς]  > p(+10) A x(~) dqtz(~) efmsw(~) Nguv hn(~) y(~) OS(~)
πόλεμον]  > p(+10) Ax(~) dqtz(~) efmsw(~) Nghnuv(~) y(~) OS(~)
;]
καὶ]  > p(+10)
εἶπεν]  > p(+10)
Ιωσαφατ]  > p(+10)
 :  ιωσαφαθ 246
 +  προς A OA OS(sub α'θ')
 +  βασιλεα A OA OS(sub α'θ')
 +  ισ(ραη)λ A OA OS(sub α'θ')
Καθὼς]  > OE
ἐγὼ B Ax dpqtz efmsw Nhjnuv y OA OS]  > boc2e2(~) g(~) 246(~) Thdt(~)
 :  ego OE
 +  σύ boc2e2(~) g(~) 246(~) Thdt(~)
οὕτως boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA Thdt]  > B(~) A(~) OS(~)
 :  sicut OE
καὶ B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OS]  > OE Thdt
σύ B Ax dpqtz efmsw Nhjnuv y OA OS]  > boc2e2(~) g(~) 246(~) Thdt(~)
 :  tu OE
 +  ἐγὼ boc2e2(~) g(~) 246(~)
 :+  καγω Thdt(~)
 +  οὕτως B(~) A(~) OS(sub ~)(~)
,]
 +<  και boc2e2 x g y OA OE Thdt
καθὼς]  > OE(~)
ὁ]  > OE
λαός]
 :  populus OE
μου]
 :  meus OE
 :  σου boc2e2 246 Thdt
 +  sicut OE(~)
 +:<  ουτως bc2e2 246 Thdt
 :+<  ουτος o
 +<  και boc2e2 v246 Thdt
ὁ]
λαός]
σου]
,]
 +<  και boc2e2 x y OA OE
καθὼς]  > g(+7) OE(~)
οἱ]  > g(+7) OE  {bis scr e*(+3)}
ἵπποι]  > g(+7)  {bis scr e*(+3)}
 :  equi OE
μου]  > g(+7)  {bis scr e*(+3)}
 :  mei OE
 :  μοι y
 :  σου boc2e2 246
 +  sicut OE(~)
 +<  και v246
οἱ]  > g(+7)
ἵπποι]  > g(+7)
σου]  > g(+7)
 :  μου boc2e2 246
.] 
x22y5  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS
καὶ]  > d(+8)
εἶπεν]  > d(+8)
 +<  ο o
 +  βασιλεὺς o(~)
Ιωσαφατ]  > d(+8)
 :  ιωσαφαθ 246
 :  ισαφατ n
 :  ιωσαφ x
βασιλεὺς]  > d(+8)s(+3)o(~)
Ιουδα]  > d(+8)s(+3)  {sub -.- OS}
πρὸς]  > d(+8)s(+3)
 +<  αχααβ boc2e2 g
βασιλέα]  > d(+8)
Ισραηλ]  > d(+8)
Ἐπερωτήσατε]
 :  επερωτησωμεν boc2e2 g OA-ed
δὴ]
σήμερον]  > oc2e2
τὸν]
κύριον]
 :  θ(εο)ν v
.] 
x22y6  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS
καὶ]
συνήθροισεν]
ὁ boc2e2 Ax dpqtz efmsw Ngjnuv y]  > B h 246  {bis scr m}
βασιλεὺς]  {bis scr m}
Ισραηλ]
πάντας]  {sub ~ OS}
τοὺς]  > OA-ed
προφήτας]
 :  prophetas OA-ed
 +  suos OA-ed
ὡς]
 :  ωστε A
τετρακοσίους]
ἄνδρας]
,]
καὶ]
εἶπεν]
 +  προς efmw
αὐτοῖς]
 :  αυτους efmw
ὁ]
βασιλεύς]
 +  ι(σρα)ηλ boc2e2 g
 +  Achab Luc
Εἰ]
πορευθῶ]
 :  πορευθη <242>
εἰς]
Ρεμμαθ]
 :  ρεμαθ p e h246
 :  ραμαθ be2 OA
 :  ραμωθ oc2
 +<  και <44>
Γαλααδ]
 :  γαλααθ t
 :  γαλααλ c2
εἰς]
πόλεμον]
ἢ]
 :  ει p N\a?/g246
ἐπίσχω boc2e2 Ax dpqtz efmsw ghjnuv246 y]
 :  επεχω BN
 :  cessabo Luc
 :  quiescam α'OS
 :  manebo σ'OS
;]
καὶ]
εἶπαν]
 :  ειπον b'oc2e2 ef gu
 :  ειπεν b x y
Ἀνάβαινε]
 :  αναβενναι A
,]
καὶ]  > 246  {sub -.- OS}
 :  οτι A boc2e2
διδοὺς]  > OE  {sub -.- OS}
 :  διδως A
δώσει]
 :  διδωσι <71>
κύριος]
 :  Dominus α'σ'θ'OS
 :  אדוני εβρ.OS
εἰς]
 :  in OE OS
χεῖρας]
 :  manum OE OS
τοῦ]
βασιλέως]
.]   

~x22y7  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
εἶπεν]
Ιωσαφατ]  > OC
 :  ιωσαφαθ B\a/ 246
πρὸς
 +<  τον A boc2e2 q
βασιλέα]  {sub -.- OS}
Ισραηλ]  {sub -.- OS}
 :  δα(υι)δ v
 +<  αρα A OA(uid) OS
Οὐκ]
ἔστιν]
ὧδε]
 :  οδε g
προφήτης]
τοῦ]  > e2 x Nv y Thdt
κυρίου]  > OC
 +:  ουκετι A
 :+  si OA
 :+  ~et σ'OS
 +  non^  OA σ'OS
 +:  etiam σ'OS
 :+  sit OA
καὶ]
ἐπερωτήσομεν]
 :  επερωτησωμεν b'oc2e2 x dp N*ghjnv246  
τὸν]  {sub -.- OS}
κύριον]  {sub -.- OS}
δι’]  > Luc
αὐτοῦ]  > Luc
;] 
~x22y8  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
εἶπεν]
 +:  αχααβ <71>
 :+  Achab Luc  
ὁ]  > d(+5) <71>(+5) j
βασιλεὺς]  > d(+5) <71>(+5)
Ισραηλ]  > d(+5) <71>(+5)
πρὸς]  > d(+5) <71>(+5)
Ιωσαφατ]  > d(+5) <71>(+5)
 :  ιωσαφαθ 246
 :  αφατ b'
 +  regem Luc
Ἔτι Ax dpqt efmsw Nhju246 y]
 :  οτι z nv
 :  etiam OS
 :  ει g  
 +  εις B x dpqtz efmsw Nhjnv246 y OC Luc
ἔστιν]  > OS(~)
 +:  εις u(εστιν ex ετι uid u\a/)
 :+  ωδε boc2e2 OA
ἀνὴρ]  > Luc
 :  vir OS
εἷς]
 :  unus~ OS
 :  per Luc
 +  est^ OS(~)
τοῦ boc2e2 OA]  
 :  το B Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y
 :  quem Luc
ἐπερωτῆσαι]
 :  interrogemus Luc
τὸν]  > Luc
κύριον]
 :  Dominum Luc
δι’]
αὐτοῦ]
,]
καὶ]
 :  sed Luc
ἐγὼ]
μεμίσηκα]
 :  μεμεισηκα B*
αὐτόν]
,]
ὅτι]
οὐ]  > N*
 :  non α'σ'OS
λαλεῖ]
 :  λαλη b' N*ghn
 :  λεγει Thdt
 :  vaticinatur α'σ'OS
περὶ]
ἐμοῦ]
καλά]
 :  αγαθα boc2e2 Thdt
,]
ἀλλ’…]
 :  αλλα dpqtz efmsw
ἢ]  > dpqtz efmsw
κακά]
,]
Μιχαιας B\b/A]
 :  μειχαιας B*
 :  μηχαιας N*o
 :  μιχαια d
 :  μιχεας g
 +  ουτος g
υἱὸς]
Ιεμλα]
 :  ιεμιας B OC
 :  Iamias OE
 :  ιεμαα Av
 :  ιεμλαα Nh
 :  ??? OA-ed
 :  ??? OA-codd
 :  εμβλαα d
 :  ομβλαιου Jos-ed
 :  ναμαλει bo(uid)c2e2 g246
 :  ιεμβλαα x pqtz efmsw jnu y
 +  ιεμμα g
.]
καὶ]
εἶπεν]
Ιωσαφατ]
 :  ιωσαφαθ B\a/ 246
 +<  ο j246
βασιλεὺς]  > d  {sub ~ OS}
Ιουδα]  > d  {sub ~ OS}
Μὴ]
λεγέτω]
ὁ]
βασιλεὺς]
οὕτως]
.]   
~x22y9  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
ἐκάλεσεν]
ὁ]
βασιλεὺς]
Ισραηλ]  > g
εὐνοῦχον]
ἕνα]
καὶ]
εἶπεν]
 +<  καλεσον ef
 +<  το boc2e2 A dpqtz efmsw gju
Τάχος]
Μιχαιαν B\b/A]
 :  μειχαιαν B*
 :  μηχαιαν N*o
 :  μιχαια b'
υἱὸν]
 :  υιος y
Ιεμλα]
 :  ιεμια B OC
 :  Iamias OE
 :  ιεμαα Av
 :  ιεμλαα Nh
 :  ??? OA-ed
 :  ??? OA-codd
 :  εμβλαα dp
 :  ομβλαιου Jos-ed
 :  ναμαλει bo(uid)c2 g(ν int lin)246
 :  αμαλει e2
 :  ιεμβλαα x qtz efmsw jnu y
 +  καλεσον 246
.] 
~x22y10  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]  > boc2e2(~)(+4)
 +<  αχααβ boc2e2
ὁ]  > boc2e2(~)(+4) d(+7) be2
βασιλεὺς]  > boc2e2(~)(+4) d(+7)
Ισραηλ]  > boc2e2(~)(+4) d(+7)
καὶ]  > d(+7)
Ιωσαφατ]  > d(+7) <64>(~) v OC
 :  ιωσαφαθ B\a/ 246
 +<  ο hjuv
βασιλεὺς]  > d(+7) 246
 :  βασιλεως g
Ιουδα]  > d(+7) 246
 +  Ιωσαφατ <64>(~)
 +  καὶ boc2e2(~)(+4)
 +  ὁ boc2e2(~)(+4)
 +  βασιλεὺς boc2e2(~)(+4)
 +  Ισραηλ boc2e2(~)(+4)
ἐκάθηντο]  > v
 :  εκαθητο b* A Ng*
 +  οι d
 +  δυο d
ἀνὴρ]  > z OS*
 :  εκαστος boc2e2
 :  εκατερος Jos
 :  βασιλεις d
 +  unusquisque OA
ἐπὶ]
τοῦ]
 :  τον boc2e2
 :  των d OE
θρόνου]
 :  θρονον boc2e2
 :  θρονων d OE
αὐτοῦ B*\b/]
 :  αυτον g
 :  αυτων B\a/ A d Nhjnu246 OE OS
 +<  εν... e2 v
ἔνοπλοι]  {λ ex corr A}
 : οπλοις e2 v
 :  vestiti σ'OS
 +  vestibus σ'OS
ἐν]
 :  in OS(txt) σ'OS
 :  επι dpqtz efmsw OC(uid)
 +  area σ'OS
ταῖς]  > OS(txt)
 :  οδω boc2e2 OS(mg)
 :  ad σ'OS
πύλαις]
 :  πυλεσιν A
 :  πυλης b'oc2e2 OS(mg)
 :  πυλη b
 :  porta OS(txt)
 :  portam σ'OS
Σαμαρείας]
,]
καὶ]
πάντες]
οἱ]
προφῆται]
ἐπροφήτευον]
 :  επροεφητευων g
 :  προεφητευον boc2e2 x dpqtz efmsw j
ἐνώπιον]
 :  coram OA-ed OE
αὐτῶν]
 :  eo OA-ed
 :  rege OE
.]  
~x22y11  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
ἐποίησεν]
ἑαυτῷ]
 :  αυτω Ae
 :  σεαυτω N
 :  σαυτω v
Σεδεκιας]
 :  σεδεκκιας u
υἱὸς]
Χανανα A]
 :  χαανα B OE
 :  Chanaa OC
 :  χανααμ g
 :  χανααν boc2e2 x dpqtz efmsw Nhjnuv246 y
 :  Chanaanitae OS
 :  ????? OA
κέρατα]
σιδηρᾶ]
καὶ]
εἶπεν]
Τάδε]
λέγει]
κύριος]
Ἐν]
τούτοις]
κερατιεῖς]
 :  κερανεις <242>
τὴν]
Συρίαν]
,]
ἕως]
 :  donec OE
 +:  ου <71>
 :+  αν boc2e2
συντελεσθῇ]
 :  conficias OE
 +  eos OE
.]  
~x22y12  B boc2e2 Ax pqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS  {om totum comma d}
καὶ]
πάντες]
οἱ]
προφῆται]
ἐπροφήτευον]
 :  επροεφητευον x
 :  προεφητευον boc2e2 A pqtz efmsw Nn
 +  ενωπιον v
 +  αυτων v
 +  ita OA
οὕτως]
 :  και v OA
λέγοντες]
 :  ελεγον v
 :  dicebant OA
Ἀνάβαινε]
εἰς]
Ρεμμαθ]
 :  ρεμμαθα <242>
 :  ρεμαθ x p e 246
 :  ρεμμα v
 :  ραμαθ be2 OA
 :  ραμωθ oc2
 :  ραβωδ j  
Γαλααδ]
,]
καὶ]
 +  ευ… b'
εὐοδώσει]
 :  δωσει b'
 +  σε boc2e2 OE
 +  κύριος boc2e2(~) OC(uid)(~) OE(~)
καὶ]  > N\a?/v
δώσει]  > N\a?/v
κύριος]  > boc2e2(~) OC(uid)(~) OE(~)
 +  Syriam OE(~)
εἰς]
 :  in OE
χεῖράς]
 :  χειρα p OS
 :  manum OE
σου]
 :  tuum OE
καὶ B boc2e2 OE]  > Ax pqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC OS
τὸν]  > OE
βασιλέα]
 :  regem OE
 +  eorum OE
Συρίας]  > A OE(~)
.] 

~x22y13  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
ὁ]  > n*
ἄγγελος]
ὁ]
πορευθεὶς]  {θεις κ ex ομεν uid c2}
καλέσαι]
τὸν]
Μιχαιαν B\b/A]
 :  μηχαιαν o
ἐλάλησεν]
 :  ειπεν  <44> OE
αὐτῷ]
λέγων]  > <44> OE
Ἰδοὺ]
δὴ]  > <44>
λαλοῦσιν]  > boc2e2(~) x(~) dpqtz(~) efmsw(~) Nghnuv(~) y(~) OA(~) OE(~)
πάντες]
 +  λαλοῦσιν u(~)
οἱ]
προφῆται]
 +  λαλοῦσιν boc2e2(~) n(~) OA(~) OE(~)
 +<  tanquam OA
ἐν]  > bc2e2
στόματι]
ἑνὶ boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC OE OS]
 :  επι B
 +  λαλοῦσιν x(~) dpqtz(~) efmsw(~) Nghv(~) y(~)
καλὰ]
περὶ boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y]  > OC(+3)
 :  κατα B
τοῦ]  > OC(+3)
βασιλέως]  > OC(+3)
·]
 +<  και t
γίνου B boc2e2]
 :  γεινου B*
 :  γενου x dpqtz efmsw Nghjnuv246 y
 :  καινου A
 :  sit σ'OS
δὴ]
 :  igitur σ'OS
καὶ]  > e  σ'OS
σὺ]  > σ'OS
εἰς]  > 246(+3) σ'OS
 :  εν boc2e2
λόγους]  > 246(+3)
 :  λογοις boc2e2
 :  verbum σ'OS
σου]  > 246(+3)
 :  σους h
 :  tuum σ'OS
 +  εις B OS
κατὰ]
 :  sicut σ'OS
 +  unius σ'OS(+3)
 +  ex σ'OS(+3)
 +  iis σ'OS(+3)
τοὺς]  > σ'OS(+4)
λόγους]  > σ'OS(+4)
 +  σου b'
ἑνὸς]  > qz σ'OS(+4)
τούτων]  > σ'OS(+4)
καὶ]
λάλησον]
καλά]
 +  regi OC
.]   
~x22y14  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
εἶπεν]
Μιχαιας B\b/A]
 :  μειχαιας B*
 :  μηχαιας N*o
Ζῇ]  > v
κύριος]  > v
ὅτι]
ἃ]  > <44>
 :  ο bo f u <123> OC(uid) OS(uid)
ἂν B 246 <123> Thdt]
 :  εαν boc2*c2\a/e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv y OC(uid) OS(uid)
εἴπῃ]
κύριος]
πρός]
με]
,]
ταῦτα]
 :  τουτο dpqtz efmsw u OC
λαλήσω]
.] 
~x22y15  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
ἦλθεν]
 +  ο boc2e2
 +:  μιχαιας bc2e2
 :+  μηχαιας o
πρὸς]
τὸν]
βασιλέα]
,]
καὶ]
εἶπεν]
αὐτῷ]  > Ax(~) qtz(~) efmsw(~) Nghv(~) y(~)
ὁ]
βασιλεύς]
 +  αὐτῷ Ax(~) qtz(~) efmsw(~) Nghv(~) y(~)
Μιχαια B\b/A]
 :  μειχαια B*
 :  μηχαια N*o
 :  μειχαιας c2*
,]
εἰ]
ἀναβῶ]
εἰς]
 +  πόλεμον <44>(~)
Ρεμμαθ]  > <44>
 :  ρεμαθ e246
 :  ραμαθ be2 p OA
 :  ρεμμωθ hjv
 :  ραμωθ c2 Thdt
 :  ρωμωθ o
 :  εμμαθ N
Γαλααδ]
 :  γαλααθ N
 :  γαλαδ 246
 :  γολιαδ f
εἰς]  > <44>
πόλεμον]  > <44>(~)
ἢ]
 :  ει dp N\a?/g
ἐπίσχω]
;]
καὶ]
εἶπεν]
 +  προς A OS(sub ^ α'θ')
 +:  αυτω boc2e2
 :+  αυτον A OS(sub ^ α'θ')
Ἀνάβαινε]
,]
καὶ]
εὐοδώσει]
 :  dabit OC
 +  σε b
καὶ A OA OS(sub ^ α'θ')]  > B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OC OE  
δώσει A OA OS(sub ^ α'θ')]  > B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OC OE
κύριος]
εἰς]
 :  εν boc2e2
 +  τας <71>
χεῖρα]
 :  χειρι boc2e2
 :  χειρας Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA
τοῦ]
 :  σου <242*>
βασιλέως]
.]  
~x22y16  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]  {bis scr B*}
εἶπεν]  {bis scr B*}
αὐτῷ]
 +  ετι oc2e2
ὁ]
βασιλεύς]
Ποσάκις B\?b/ boc2e2 dpqtz efmsw Nghjnu OE Thdt σ'j]  > h(~) <71> OC
 :  πεντακις B*
 :  ετι… B\a/ Ax Nv246 y OA OS ο'j
 :  εως α'j
 +:  δις B\a/ v246 y OA OS ο'j
 :+  δεις A
 :+  bis OC
 :+  ποσων α'j
 +  καθοδων α'j 
ἐγὼ α'ο'j]  > n OA OC OE Thdt(~) σ'j
ὁρκίζω α'ο'σ'j] boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y Thdt]
 :  εξορκιζω B
σε α'ο'σ'j]
 +  ἐγὼ Thdt(~)
 +  ποσάκις h(~)
ὅπως]
λαλήσῃς]
 :  λαλησεις b'oc2*e2 Ax dp N*jnuv
 :  λαλησει 246
πρός]
με]
ἀλήθειαν]
ἐν]
 +<  τω e2
ὀνόματι]
κυρίου]
;] 
~x22y17  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
εἶπεν]
Μιχαιας boc2e2 x dpqtz efmsw ghjnuv246 y OC OE]  > BAN OA OS
 :  μηχαιας o
Οὐχ]  > b OE\s/  {sub -.- OS}
οὕτως]  {sub -.- OS}
 :  ουτος N*g
·]
ἑώρακα]
 +  τὸν B(~) 246(~)
πάντα]
τὸν boc2e2 Ax dpqtz efmw Nghjnuv y Thdt]  > B(~) 246(~) s
Ισραηλ]
διεσπαρμένον boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC Thdt]
 :  διεσπαρμενους B OE OS
ἐν]
τοῖς]
ὄρεσιν]
ὡς]
ποίμνιον]
 :  προβατα boc2e2 Thdt
,]
ᾧ]
 :  ο pv
 :  οις boc2e2 Thdt
οὐκ]
ἔστιν]
 :  ην b
ποιμήν]
,]
καὶ]
εἶπεν]
κύριος]
 +  αλλος z
Οὐ]  > OE
 :  ει boc2 z(txt) gj(mg) OS(mg) Thdt θ'j z
 :  οι e2
 :  non OA
 :  ουκ j
 +:  εχουσιν j
 :+  sunt OA
κύριος]  > OA
 :  Deus OE
 :  κυριως oc2e2 gj(mg) OS(mg) Thdt θ'j z
 :  κ(υριο)ν j
τούτοις]  > θ'j
 :  eorum OE
 :  αυτοι boc2e2 gj(mg) OS(mg) Thdt z
 :  ουτοι j
 :  his OA
 +:  προς boc2e2 g OS(mg) Thdt θ'j z
 :+  εις x dpqtz efmsw hj(txt)j(mg)nu y
 +  τον b
 +:  θεος B
 :+  θ(εο)ν boc2e2 x dpqtz efmsw ghj(txt)j(mg)nu y OS(mg) Thdt θ'j z
 :+  Domini OA
 +  his OE
,]
ἀναστρεφέτω boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghj(mg)nuv y <44> OA OS Thdt]  > B(~)246(~)<244>
 :  αποστραφητω boc2e2 j(mg) Thdt1/2
 :  αναστραφητω Thdt1/2
 :  Redite OE
 :  revertantur OA-ed
 +  δη oc2e2 gj(mg) Thdt
ἕκαστος]
 :  omnes OE
 +  et OE
 +  abite OE
 +  εν j(txt)
 +  ειρηνη j(txt)
εἰς]
 : in OE
τὸν]  > OE
 +  εαυτου oc2e2(~) Thdt1/2(~)
οἶκον]
 :  domos OE
 :  τοπον <44>
αὐτοῦ]  > oc2e2(~)b Thdt1/2(~)
 :  vestras OE
ἐν]
εἰρήνῃ]
 :  ειρηνην A
 +:  ἀναστρεφέτω B(~)
 :+  αναστραφητω 246(~)
.] 
~x22y18  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
εἶπεν]
 +<  ο boc2 A pz gnu246
βασιλεὺς]  > e2
Ισραηλ]  > e2
 +  Ιωσαφατ e2(~)
πρὸς]
Ιωσαφατ]  > e2(~)
 :  ιωσαφαθ B\a/ 246
βασιλέα]  > <44.71>  {sub -.- OS}
 :  βασιλεως x 246
Ιουδα]  > <44.71>  {sub -.- OS}
Οὐκ]
εἶπα]
 :  ειπον boc2e2 d f Thdt
 :  η h
πρὸς]  > boc2e2 Thdt
σέ]
 :  σοι boc2e2 Thdt
 +<  οτι boc2e2 A u246*246\b/ OA OS Thdt
Οὐ]  > 246* Luc
προφητεύει]
 :  προφητευη bj\a/
 :  προφητευεις p
 :  προφητευσει f
οὗτός]  > OS(~) Luc(~)
 :  ουτως v
 +  de σ'OS
μοι]
 :  εμοι boc2e2 Thdt
 :  me σ'OS
 +  οὗτός OS(~) Luc(~)
 +<  non Luc
καλά]
 :  bona Luc
 :  bonum σ'OS
,]
διότι]  > d(+4) boc2e2 e u Luc Thdt σ'OS
 :  οτι v
ἀλλ’…]  > d(+4)
 :  αλλα o qt s
 :  sed Luc σ'OS(אלא אן )
 :  λαλη x
 :  παντα p
 +  magis Luc
ἢ]  > d(+4) o x pqt s Luc σ'OS
κακά]  > d(+4)
 :  mala Luc
 :  malum σ'OS
;] 

~x22y19  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
εἶπεν]
Μιχαιας B\b/A]  {sub -.- OS}
 :  μειχαιας B
 :  μηχαιας o
Οὐχ]  > Thdt
οὕτως]  > Thdt
,]
οὐκ]  {sub -.- OS}
ἐγώ]  {sub -.- OS}
,]
 +<  qui OE
ἄκουε]
 :  ακουσον boc2e2 Thdt
 :  audivi OE
 +:<  το u
 :+<  τον boc2e2 Thdt
ῥῆμα]
 :  λογον boc2e2 Thdt
κυρίου]
,]
οὐχ]  > dp u OC Thdt  {sub -.- OS}
 :  non OA
οὕτως]  > dp u OC Thdt  {sub -.- OS}
 :  ουτος g
 :  vero OA
·]
εἶδον]
τὸν Ax dpqtz emsw Nghjnuv246 y Chr]  > B boc2e2 f OA OE OS Or-gr-lat-ed Thdt
κύριον boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y Chr Thdt]  > B OE Or-gr-lat-ed
 :  Dominum OA OS
 +  τον boc2e2 f Chr Thdt
θεὸν]  > OC  {sub -.- OS}
 :  Dominum OC Or-lat-cod
 +<  του Chr
Ισραηλ]  > s* OC  {sub -.- OS}
καθήμενον]
ἐπὶ]
 +<  του Anz Chr
θρόνου]
 :  θρονον c2e2 x
αὐτοῦ]
,]
καὶ]
πᾶσα]
ἡ]  > <44>
στρατιὰ bc2e2 x dpqtz efmsw Ngjnv y Or-gr1/2 Chr Thdt]
 :  στρατεια B o hu246 Or-gr1/2
 :  στρα A
τοῦ]  > 246
οὐρανοῦ]
 :  αυτου 246
 +<  ου h
εἱστήκει]
περὶ]  > g <242> OE Chr
αὐτὸν]  > g OE Chr
 :  αυτων d
 :  αυτω <242>
ἐκ]
δεξιῶν]
αὐτοῦ]  > A z* OA OS
καὶ]
ἐξ]
εὐωνύμων]
 :  αριστερων boc2e2 Chr
αὐτοῦ]  > 246 OA
.]  
x22y20  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
εἶπεν]
κύριος]  > oc2e2 Or-gr Thdt
Τίς]
ἀπατήσει]
 :  απαντησει e2
τὸν]
 :  τω e2
Αχααβ]
βασιλέα]  {sub -.- OS}
Ισραηλ]   {sub -.- OS}
καὶ]
 :  ut Or-lat
ἀναβήσεται]
 :  ascendit Or-lat
καὶ Or-lat]  > z*
πεσεῖται]  > z*
 :  πεσηται N*
 :  cadat Or-lat
ἐν]
 :  εις ju
 :  in OC
 :  εκει boc2e2
Ρεμμαθ]  > boc2e2 <44> OC
 :  ρεμαθ e 246
 :  ερεμμαθ h
 :  ραμμαθ Ax f
 :  ραμαθ p OA
 :  Remmot Or-lat-codd
 :  ραμμοθ u
 :  ραμμωθ Or-gr
Γαλααδ]  > boc2e2
 :  γαλαδ d(uid)
 :  gladio OC
;]
καὶ]
εἶπεν]
 :  collecuti OE
 +  sunt OE
 +  ad OA-ed
 +  Dominem OA-ed
 +  invicem OE
οὗτος]  > dp OE
 :  ουτως j*mv Thdt
 +<  εν Or-gr
οὕτως]  > x
 :  ουτος g Thdt
 :  Tu OE
 :  σοι Or-gr
καὶ OE]  > A(+3) dp(+3) Or-gr(+3)
 +  ειπεν o(+5)
 +  ου o(+5)
 +  δυνηση o(+5)
 +  και o(+5)
 +  ειπεν o(+5)
οὗτος]  > A(+3) dp(+3) Or-gr(+3) o OE
 :  ille Or-lat
 :  ουτως B\ab/ x
 :  ουκ N\a?/
 :  ου N*
 +:  ειπεν x Nghjn246 y
 :+  dixit Or-lat
 +<  και s
 +<  εν o
οὕτως]  > A(+3) dp(+3) Or-gr(+3)
 :  ουτος x g
 :  Tu OE
 :  σοι o
 +  και Thdt(+4)
 +  ειπεν Thdt(+4)
 +  ου Thdt(+4)
 +  δυνηση Thdt(+4)
.]  
~x22y21  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
ἐξῆλθεν]
πνεῦμα]
 :  ισ(ραη)λ v
 +  πονηρον Eus
καὶ]  > d(+3)
ἔστη]  > d(+3)
ἐνώπιον]  > d(+3)
κυρίου]
καὶ]
εἶπεν]
Ἐγὼ]
ἀπατήσω]
αὐτόν]
 :  αυτους <44>
.]
καὶ]
εἶπεν]
 +:  κύριος h(~) OS(~)
 :+  κ(ύριο)ς A(~) Thdt(~)
πρὸς]  > OA-ed
αὐτὸν]  > OA-ed
 :  αυτο A f Thdt
κύριος]  > A(~) h(~) OS(~) Thdt(~) OA-ed
Ἐν]
τίνι]
;]  
~x22y22  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
εἶπεν]
Ἐξελεύσομαι]
 :  εξελευσωμαι gmv
καὶ]  {bis scr B*}
ἔσομαι]  > g  {bis scr B*}
 :  εσσωμε v
πνεῦμα]
ψευδὲς]
ἐν boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv y <74> OC Or-lat Thdt]
 :  εις B 246 OA Or-gr
 +:  το B 246 OA Or-gr
 :+  τω o
στόματι boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv y OC Or-lat Thdt]
 :  στομα B 246 OA Or-gr
 :  στομασι <74>
πάντων]
 +  αὐτοῦ oc2e2(~) Thdt(~)
τῶν]  > h
προφητῶν]
αὐτοῦ]  > oc2e2(~) Thdt(~) b x
 :  σου Or-gr
 +  τουτων boc2e2 Or-gr
.]
καὶ]
εἶπεν]  > boc2e2(~) Thdt(~)
Ἀπατήσεις]  > u(+3)
 :  απατησει N*
 :  απατησω boc2e2 Thdt
 +  αυτον boc2e2 Thdt
καί]  > u(+3)
γε]  > u(+3) oc2e2 Thdt
δυνήσει]
 :  δυνηση B\ab/ A
 +:  εἶπεν oc2e2(~) Thdt(~)
 :+  ειπε b
,]
ἔξελθε]  > u(+4)
 :  εξελθειν b
 :  exito Or-lat
 +  ergo Or-lat
καὶ]  > u(+4)
ποίησον]  > u(+4)
οὕτως]  > u(+4) Thdt
 :  ουτος x
.] 
~x22y23  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
νῦν]
ἰδοὺ]  > n Or-lat
ἔδωκεν]
 :  δεδωκεν boc2e2 x Nnuv y
κύριος]
πνεῦμα]
ψευδὲς]
ἐν]
 :  in OA
 +<  τω o
στόματι]
 :  os OA
πάντων]
 +  σου boc2e2(~)
τῶν]  > g
προφητῶν]
σου]  > boc2e2(~) x p
τούτων]  > Or-lat
,]
καὶ]
κύριος]
ἐλάλησεν]
ἐπὶ]
 :  περι u <44>
σὲ]
 :  σου u
κακά]
.] 

~x22y24  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]  > <236>(+6)
προσῆλθεν]  > <236>(+6)
Σεδεκιου B]  > <236>(+6)
 :  σεδεκκιας u
 :  σεδεκιας boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnv246 y OC OE Or-gr
 :  Sedecia OA
υἱὸς]  > <236>(+6) <44>
Χανανα]  > <236>(+6) <44>
 :  χανααν B
 :  χανααμ g
 :  χαναν v
 :  ??? OA
 :  χαναα 246 OC
καὶ]  > e*(+7) <236>(+6)
ἐπάταξεν]  > e*(+7)
τὸν]  > e*(+7)
Μιχαιαν B\b/A]  > e*(+7)
 :  μειχαιαν B
 :  μηχαιαν o
 :  μιχαια b' x g\a/
ἐπὶ]  > e*(+7)
 :  εις Or-gr
τὴν]  > e*(+7)
 :  τον <236>
σιαγόνα]  > e*(+7)
καὶ]  > <236>
εἶπεν]  > <236>
 +  πν(εῦμ)α g(+8)v(+10)
 +  κ(υρίο)υ g(+8)v(+10)
 +:  επ v(+10
 :+  παρ g(+8)
 +  εμοι g(+8)v(+10)
 +  του g(+8)v(+10)
 +  λαλῆσαι g(+8)v(+10)
 +  προς g(+8)v(+10)
 +  σε g(+8)v(+10)
 +  και v(+10)
 +  ειπεν v(+10)
Ποῖον]  > b
 :  οποιον Or-gr
 +:  τουτο A
 :+  ^α'θ' hoc^ OS
 +  παρηλθεν A
πνεῦμα]
κυρίου]
 +:  ανεστη boc2e2 u OA
 :+  ^α'θ' praeteriit^ OS
 +:  παρ A
 :+  απ boc2e2 u OA
 :+  ^α' a OS
 +:  εμου A
 :+  me^ OS
τὸ]
 :  του boc2e2 OS
 :  και u OA
λαλῆσαν]
 :  λαλησαι boc2e2 OS
 :  ελαλησεν u OA
ἐν]
σοί]
 +  πν(εῦμ)α h(+8)
 +  κ(υρίο)υ h(+8)
 +  παρ h(+8)
 +  εμοι h(+8)
 +  του h(+8)
 +  λαλῆσαι h(+8)
 +  προς h(+8)
 +  σε h(+8)
;] 
~x22y25  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
εἶπεν]
Μιχαιας B\b/A]  > v
 :  μηχαιας o
Ἰδοὺ]
σὺ]  > Av
 :  σοι g
ὄψῃ]
 :  οψει B\ab/
ἐν boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghnuv246 y]  > Bj
τῇ]
ἡμέρᾳ]
ἐκείνῃ]
,]
 +<  και g
 +:<  εισελευση boc2e2 
 :+<  εισελευσει g
ὅταν]
εἰσέλθῃς]
 +<  εις x efmsw Nhjnv246 y
 +<  το x efmsw jnv
ταμίειον boc2e2 Ax dpqtz efmsw hjnuv y Jos-ed]
 :  ταμειον B g246
 :  οικον N
τοῦ B Ax hnuv y]  > x f N y
 :  εκ boc2e2 g246 OA Jos-ed
ταμιείου boc2 A nuv OA Jos-ed]
 :  ταμειου B e2 x gh246 y
 +  σου dpqtz efmsw Ngjnuv246
τοῦ]  > x f y
κρυβῆναι B\ab/ boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS Jos(uid)]
 :  κρυφιου B*
.] 
~x22y26  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
εἶπεν]
ὁ]  > x dpqtz efmsw Nghnv y
βασιλεὺς]
Ισραηλ]  > A
Λάβετε]
 :  λαβεται A
 :  συλλαβετε boc2e2
 +  αυτον boc2e2
τὸν]
Μιχαιαν B\b/A]
 :  Μειχαιαν B*
 :  μηχαια o
καὶ]
ἀποστρέψατε]
 :  date OA
αὐτὸν]  > OA
πρὸς]
Εμηρ <71>]  > OE\a/(~)
 :  σεμηρ B 246 OC(uid)
 :  σεμμηρ bo
 :  εμμηρ c2e2
 :  εμμωρ u
 :  αμμων A q em hv
 :  αμων x dptz fsw Ngjn y OA OE\s/(uid)
 :  αχαμωνα Jos
τὸν]
ἄρχοντα boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS]
 :  βασιλεα B
τῆς]
πόλεως]
 +  σεμηρ OE\a/(~)
·]
καὶ]
τῷ B boc2e2 246 OC(uid)]
 :  προς Ax dpqtz efmsw Nghjnuv y OA OE OS
Ιωας]
 :  ιωαβ j
υἱῷ B boe2 246 OC OE]
 :  υιου c2
 :  υιον Ax dpqtz efmsw Nghjnuv y OA(uid) OS
τοῦ]
βασιλέως]  
~x22y27  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
 +<  et OA
εἰπὸν]  > <44>
 :  ειπων N*g
 :  ειπεν boc2 uv OE
 :  ειπε b'e2
 :  ειποντες N\a?/
 :  dicite OA OS
 +:  ταδε A(+4)
 :+  Haec OA(+3) OS(+3)
 +:  λεγε A(+4)
 :+  dicit OA(+3) OS(+3)
 +  ο A(+4)
 +:  βασιλευς A(+4)
 :+  rex OA OS
 +<  του boc2e2
θέσθαι]
 :  θεσθε N\a?/u OA OE OS
 :  pone OC(uid)
τοῦτον]
 :  αυτον boc2e2
ἐν]
 :  εις x
φυλακῇ]
 :  φυλακι N\a?/g
 :  φυλακην x
καὶ]  > <71>
ἐσθίειν]
 :  εσθιετω boc2e2 A OA OE(uid) OS   
αὐτὸν]  > <44.74>
ἄρτον]
θλίψεως]
 :  θλειψεως B*
καὶ]  > b'246(+3) OC(+3) Luc(+3)
ὕδωρ]  > b'246(+3) OC(+3) Luc(+3)
 +:<  πινετω boc2e2
 :+<  πινειν <44>
θλίψεως]  > b'246(+3) OC(+3) Luc(+3)
 :  θλειψεως B*
 +  bibat OA-ed
ἕως]
τοῦ]  {bis scr n}
ἐπιστρέψαι]
 :  επιστρεψωμεν A
με]  > A
ἐν]
εἰρήνῃ]
.] 
~x22y28  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
εἶπεν]
Μιχαιας B\b/A]
 :  μηχαιας o
Ἐὰν]
 +<  tu OA
ἐπιστρέφων]  > o x OE\s/
ἐπιστρέψῃς]
 :  επστρεψεις b'246x
 :  επιστρεφης Thdt
 :  επιστρεφεις g\a?/
 :  επιστρεφον g*
ἐν]
εἰρήνῃ]
 +  και v*(+3)
 +  ειπεν v*(+3)
 +  μιχαιας v*(+3)
,]
 +<  και h
οὐκ Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y]  {periere in OC(+5)}
 :  ου B boc2 Thdt
 :  ουδε e2
ἐλάλησεν Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y]  {periere in OC(+5)}
 :  λελαληκεν B boc2 Thdt
 :  λελαληκε e2
κύριος]  {periere in OC(+5)}
ἐν]  {periere in OC(+5)}
ἐμοί]  {periere in OC(+5)}
 +  και A(+5) g(+5) OA(+5) OS(sub ^ σ'θ')(+5)
 +  ειπεν A(+5) g(+5) OA(+5) OS(sub ^ σ'θ')(+5)
 +  ακουσατε A(+5) g(+5) OA(+5) OS(sub ^ σ'θ')(+5)
 +:  λαοι A(+5) OA(+5) OS(sub ^ σ'θ')(+5)
 :+  μοι g(+5)
 +  παντες A(+5) g(+5) OA(+5) OS(sub ^ σ'θ')(+5)
.]
~x22y29  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
Καὶ]
ἀνέβη]
 +<  ο boc2e2
βασιλεὺς]
Ισραηλ]  > c2
καὶ]  > c2
Ιωσαφατ]
 :  ιωσαφαθ B\a/
 :  ιωασαφατ q
 :  ο u
βασιλεὺς]
 :  βασιλεως g246
Ιουδα]  {sub -.- OS}
μετ’]  > e
αὐτοῦ]  > e
εἰς]
Ρεμμαθ]
 :  ρεμαθ p e 246
 :  ρεμμαθα <242>
 :  ραμμαθ u
 :  ραμαθ be2 OA
 :  ρεμμωθ jv OC
 :  ραμωθ oc2  
Γαλααδ]
.]  
~x22y30  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
εἶπεν]
 +<  ο boc2e2
βασιλεὺς]
Ισραηλ]  > OE(+4)
πρὸς]  > OE(+4)
Ιωσαφατ]  > OE(+4) u
 :  ιωσαφαθ B\a/
βασιλέα]  > OE(+4)  {sub -.- OS}
Ιουδα]  {sub -.- OS}
Συγκαλύψομαι B\ab/ boc2e2 246 OA OC(uid) OE OS]
 :  συνκαλυψομαι B*
 :  συγκαλυψωμαι g
 :  συγκαλυψον Ax dpqtz efmsw Nghjn(uid)uv y
 :  καλυψον <71>
 +  με Ax dpqtz efmsw Nghjn(uid)uv y <71>
 +  δη <71>
καὶ]
εἰσελεύσομαι]
 :  εισελευσωμαι gm
 :  ελεθσομαι v
εἰς]
 :  προς fm
τὸν]
πόλεμον]
,]
καὶ]
σὺ]
 :  σοι N*
ἔνδυσαι]
τὸν]
ἱματισμόν]
μου]
·]
καὶ]
συνεκαλύψατο]
ὁ boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y]  > B
βασιλεὺς]
Ισραηλ]
καὶ]
εἰσῆλθεν]  > 246(~)
 :  εισηλθον h
εἰς]
τὸν]
πόλεμον]
.]  

~x22y31  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
 +<  ο boc2e2 x dpqtz efmsw Nghuv246 y
βασιλεὺς B A jn]
Συρίας]
ἐνετείλατο]
τοῖς]
ἄρχουσι]
 :  αρχουσιν A
τῶν]
ἁρμάτων]  > u
 :  αρχοντων <71>
αὐτοῦ]
τριάκοντα...]
 :  λβ' d g246
καὶ...]  > d g246
δυσὶν Bj]  > d g246
 :  β' emw
 :  δυο boc2e2 Ax pqtz fs Nhnuv y
λέγων]
Μὴ]
 +<  συναψητε boc2e2
πολεμεῖτε]
 :  πολεμιται A
 :  πολεμητε Nn
 :  πολεμησητε v
 :  πολεμησεται u
 :  πολεμον boc2e2
 +  προς boc2e2
μικρὸν]
 :  μεικρον B*
 :  μικραν e2
καὶ]
 :  η boc2e2 x nu y OA
μέγαν]
 :  μεγα b'e2 gv
 +  λεγων b'
ἀλλ’]
 :  αλλα h
ἢ]
 :  ην A
 +<  προς boc2e2
τὸν]
βασιλέα]
Ισραηλ]  > 246(~)
μονώτατον]
 +  ι(σρα)ηλ 246(~)
.]  
~x22y32  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
ἐγένετο]  > <44>
 :  εγενοντο m
ὡς]
εἶδον]
 :  ιδον A
 +  αυτον x hy
οἱ]
ἄρχοντες]
τῶν]  > u
ἁρμάτων]  > u
τὸν]  > e* v246
 :  των A
Ιωσαφατ]
 :  ιωσαφαθ B\a/
βασιλέα]  > <44>  {sub -.- OS}
 :  βασιλεως 246
Ιουδα]  > <44>
,]
καὶ]  > <44>
αὐτοὶ]  > <44> OC OE
εἶπον]
 :  ειπαν x qtz msw Nghnu y
Φαίνεται]  > <44>
 +<  ο <44>
βασιλεὺς]
Ισραηλ]
οὗτος]
 :  ουτως N*v
·]
καὶ]
ἐκύκλωσαν]
 +<  αυτ.. 246*
αὐτὸν]
 +<  του boc2e2
πολεμῆσαι]
 :  πολεμουντες xy
,]
καὶ]
ἀνέκραξεν]
 :  εκραξεν v
 :  ανεβοησεν u
Ιωσαφατ B\ab/ boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC]
 :  ιωσαφαθ B*
 :  Iosafet OE
 +  και boc2e2(+4) gu(+4)
 +  κ(υριο)ς boc2e2(+4) gu(+4)
 +  εσωσεν boc2e2(+4) gu(+4)
 +  αυτον boc2e2(+4) gu(+4)
.] 
~x22y33  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
ἐγένετο]  > <44.71> OC OE
 :  εγενοντο A
ὡς]
εἶδον]
 :  ιδον A
 +  αυτον xhy
οἱ]
ἄρχοντες]
τῶν]
ἁρμάτων]
 +  τὸν v(+6)
 +  ιωσαφατ v(+6)
 +  βασιλέα v(+6)
 +  ιουδα v(+6)
 +  και v(+6)
 +  εγνωσαν v(+6)
 +  αυτον v(+6)
 ὅτι]
οὐκ]
ἔστιν]
 +  οὗτος OA(~) OS(~)
βασιλεὺς]
Ισραηλ]
οὗτος]  > x OA(~) OS(~)
 :  is OE
,]
καὶ]  > p OA OE
ἀπέστρεψαν]
 :  απεστρεψεν z
 :  απεστραφησαν boc2e2
 :  ανεστρεψαν B\ab/
ἀπ’]
αὐτοῦ]
.]
~x22y34  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
ἐνέτεινεν boc2e2 Ax dpqtz efmsw Ngj246 y]
 :  επετεινεν B
 :  ετεινεν hnu
 :  ετειναν v
 +  εἷς v(~)OE(~)
 +<  εξ xv OE
 +:<  αυτου e2
 :+<  αυτων xv OE
εἷς]  > v(~)OE(~)
τὸ]  > AN
τόξον]
 +  αυτου x boc2e2 y OA OC OE(uid)  
εὐστόχως]
 :  ευωτοχος g
 :  αφελως bc2e2
 :  ασφαλως o
καὶ]
ἐπάταξεν]  {α 10 ex ετ g}  
τὸν]
βασιλέα]
Ισραηλ]  > g
ἀνὰ...]  > OA
μέσον]
 :  inter OA
τοῦ]  > OA
πνεύμονος]
 :  πν(ευματο)ς
 :  loricam OA
καὶ]
ἀνὰ...]  > <44> OA
μέσον]  > <44>
 :  inter OA
τοῦ]  > OA
θώρακος]
 :  pulmonem OA
.]
καὶ]
εἶπεν]
 +  ο boc2e2
 +  βασιλευς boc2e2
τῷ]
ἡνιόχῳ]
αὐτοῦ]
Ἐπίστρεψον]
 :  υποστρεψον <242>
 :  επιστρεψατε x
τὰς]
 :  την boc2e2 A u OA OS
χεῖράς]
 :  χειρα boc2e2 A u OA OS
σου]
 :  μου x
καὶ]
ἐξάγαγέ]
 :  απαγαγε o
με]  > g
ἐκ]
 :  απο h
τοῦ]
πολέμου]
,]
ὅτι]
τέτρωμαι]
 :  τετραυματισμαι boc2e2
.] 
~x22y35  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OC\m/ OE OS
καὶ]
ἐτροπώθη]  {τρ ex corr b'\a/}
ὁ]
πόλεμος]
ἐν]
τῇ]
ἡμέρᾳ]
ἐκείνῃ]
,]
καὶ]
ὁ]
βασιλεὺς]
ἦν]
ἑστηκὼς]
 :  εστως 246
ἐπὶ]
τοῦ]
ἅρματος]
ἐξ...]
ἐναντίας]
 :  εξεναντι u
Συρίας]
ἀπὸ]
πρωὶ]
 :  πρωιας v
 :  πρωιθεν xy
ἕως]
ἑσπέρας]
καὶ]
ἀπέχυννε B\b/ N*h]
 :  απεχυννετο B*B\c/ A 246
 :  απεχυνετο x m gjv y
 :  επεχυννε u
 :  επεχυνε <64>
 :  εξεπορευετο boc2e2
 :  απεχυνε dpqtz efsw N\a?/hn
 :  effundebat OS
τὸ B\bc/N boc2e2 x dpqtz efsw Nhjnu246 y OS(uid)]  > B*
αἷμα B*Agmv]
ἐκ BA]  > boc2e2 u OC
 :  απο x dpqtz efmsw Nghjnv246 y
τῆς]
πληγῆς]
 :  γης g*
 +  της προπωσεως boc2(πω ras)e2
 +  usque OS
εἰς]
 +  in OS
τὸν]  > OS
κόλπον]
 :  sinum OS
τοῦ]  > OS
ἅρματος]
 :  curruum OS
·]
καὶ]  > e2(+14)h(~)(+3)  {sub -.- OS}
ἀπέθανεν]  > e2(+14)h(~)(+3)  {sub -.- OS}
 +  ο boc2 246
 +  βασιλευς boc2 246
 +<  εως d
ἑσπέρας]  > e2(+14)h(~)(+3)  {sub -.- OS}
,]
καὶ]  > boc2(+11)e2(+14) u246(+11) OA(+11) OC(+11) OE(+11)  {sub -.- OS}
ἐξεπορεύετο]  > boc2(+11)e2(+14) u246(+11) OA(+11) OC(+11) OE(+11)  {sub -.- OS}
τὸ]  > boc2(+11)e2(+14) u246(+11) OA(+11) OC(+11) OE(+11)  {sub -.- OS}
αἷμα]  > boc2(+11)e2(+14) u246(+11) OA(+11) OC(+11) OE(+11)  {sub -.- OS}
 +<  εκ A
τῆς]  > boc2(+11)e2(+14) u246(+11) OA(+11) OC(+11) OE(+11) OS
τροπῆς]  > boc2(+11)e2(+14) u246(+11) OA(+11) OC(+11) OE(+11)  {sub -.- OS}
 :  τρυπης v
 :  τοπης <74>
 :  τροπωσεως Ng
 :  plague OS
 +  αλλα j(+12)
 +  γραφη j(+12)
 +  εχει j(+12)
 +  το j(+12)
 +  αιμα j(+12)
 +  της j(+12)
 +  πληγης j(+12)
 +  ην j(+12)
 +  ελαβε j(+12)
 +  τροπωθεις j(+12)
 +  ο j(+12)
 +  αχααβ j(+12) 
ἕως]  > boc2(+11)e2(+14) u246(+11) OA(+11) OC(+11) OE(+11) N  {sub -.- OS}
 :  εις e
 :  ως v
τοῦ]  > boc2(+11)e2(+14) u246(+11) OA(+11) OC(+11) OE(+11) q {sub -.- OS}
 :  τον e
κόλπου]  > boc2(+11)e2(+14) u246(+11) OA(+11) OC(+11) OE(+11) q {sub -.- OS}
 :  κολπον e
τοῦ]  > boc2(+11)e2(+14) u246(+11) OA(+11) OC(+11) OE(+11)  {sub -.- OS}
ἅρματος]  > boc2(+11)e2(+14) u246(+11) OA(+11) OC(+11) OE(+11)  {sub -.- OS}
 +  καὶ h(~)(+3)
 +  ἀπέθανεν h(~)(+3)
 +  ἑσπέρας h(~)(+3)
.] 
~x22y36  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA (OC\m/) OE OS
καὶ]
ἔστη]
ὁ]
στρατοκῆρυξ]  {OC ends}
 :  προτοκηρυξ d
 +  εν Ax(+3) dpqtz(+3) efmsw(+3) ghju246(+3) y(+3) OA(+3) OS(sub ^ σ'θ')
 +  τη d(+3)
 +  παρεμβολη d(+3)
δύνοντος]
 :  δυναντος boc2e2 gv
τοῦ]
ἡλίου]
 +  και boc2e2
λέγων]
 :  ειπεν boc2e2
Ἕκαστος]
εἰς]
τὴν]  > o
ἑαυτοῦ]
 +  γῆν <44>(~)
 +  καὶ <44>(~)
πόλιν]
καὶ]  > <44>(~)
εἰς]
τὴν]
ἑαυτοῦ]
γῆν]  > <44>(~)
,] 

~x22y37  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS
ὅτι]
τέθνηκεν]
ὁ]
βασιλεύς]
 +  και x(+71)
 +  απεστρεψεν x(+71)
 +  ιωσαφατ x(+71)
 +  βασιλευς x(+71)
 +  ιουδα x(+71)
 +  εν x(+71)
 +  ειρηνη x(+71)
 +  εις x(+71)
 +  ι(ερουσα)λημ x(+71)
 +  και x(+71)
 +  εξηλθεν x(+71)
 +  εις x(+71)
 +  απαντησιν x(+71)
 +  αυτου x(+71)
 +  ιηου x(+71)
 +  ο x(+71)
 +  του x(+71)
 +  ανανι x(+71)
 +  ο x(+71)
 +  προφητης x(+71)
 +  και x(+71)
 +  ειπεν x(+71)
 +  αυτω x(+71)
 +  βασιλευς x(+71)
 +  ιωσαφατ x(+71)
 +  ει x(+71)
 +  αμαρτωλων x(+71)
 +  συ x(+71)
 +  βοηθος x(+71)
 +  η x(+71)
 +  μισουμενων x(+71)
 +  υπο x(+71)
 +  κ(υριο)υ x(+71)
 +  συ x(+71)
 +  φιλιαζης x(+71)
 +  και x(+71)
 +  ειπεν x(+71)
 +  αυτω x(+71)
 +  ιηου x(+71)
 +  δια x(+71)
 +  τι x(+71)
 +  ουκ x(+71)
 +  εγενετο x(+71)
 +  επι x(+71)
 +  σε x(+71)
 +  οργη x(+71)
 +  παρα x(+71)
 +  κ(υριο)υ x(+71)
 +  οτι x(+71)
 +  αλλ x(+71)
 +  η x(+71)
 +  λογοι x(+71)
 +  αγαθοι x(+71)
 +  ευρεθησαν x(+71)
 +  εν x(+71)
 +  σοι x(+71)
 +  οτι x(+71)
 +  εξηρας x(+71)
 +  τα x(+71)
 +  αλση x(+71)
 +  εκ x(+71)
 +  γης x(+71)
 +  ιουδα x(+71)
 +  και x(+71)
 +  κατευθυνας x(+71)
 +  την x(+71)
 +  καρδιαν x(+71)
 +  σου x(+71)
 +  εκζητησαι x(+71)
 +  τον x(+71)
 +  κ(υριο)ν x(+71)
.]
καὶ]
ἦλθον]
 :  ηλθαν z
 :  ηλθεν e2 A OA
εἰς]
Σαμάρειαν]
καὶ]
ἔθαψαν]
 +  εκει v
τὸν]
βασιλέα]
 +  αχααβ bo\a/c2e2 246
ἐν]  > uv
 :  εις be2
Σαμαρείᾳ]
 :  σαμαρειαν be2
.] 
~x22y38  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS
καὶ]
ἀπένιψαν]
 :  απενιψαντο b
 :  ενιψαν oc2e2
 :  επεμψαν <74>
τὸ]
ἅρμα A efmw OA OE OS Jos]
 :  αιμα Β boc2e2 gu246 <71>
 +  απο boc2e2 g246
 +:  αυτου <71>
 :+  της u
 :+  του boc2e2 g246
 +:  πληγης u
 :+  αρματος boc2e2 g246
ἐπὶ]
 :  εν oc2e2 Jos(uid)
 :  εις z nu
τὴν]
 :  τη oc2e2 Jos(uid)
κρήνην]
 :  κρηνη oc2e2 Jos(uid)
Σαμαρείας]
,]
καὶ]
ἐξέλειξαν]
 :  εξελειψαν e
 :  ελειξαν boc2e2
 :  lambebant OA
αἱ]  > boc2e2(+3) d(+3) v(+3) Jos(+3)  {sub -.- OS}
 :  οι p
ὕες]  > boc2e2(+3) d(+3) v(+3) Jos(+3)  {sub -.- OS}
καὶ]  > boc2e2(+3) d(+3) v(+3) Jos(+3)
οἱ]
 :  αι gp
κύνες]
τὸ]  {sub ^ εβρ. OS}
αἷμα]  {sub ^ εβρ. OS}
 +  αυτου A OA OS(sub ^ εβρ.)
,]
καὶ]
αἱ]
πόρναι]
ἐλούσαντο]
ἐν]  > d <44>  {sub -.- OS}
τῷ]  > d  {sub -.- OS}
αἵματι]  {sub -.- OS}
 +  αυτου boc2e2 246
κατὰ]
τὸ]
ῥῆμα]
κυρίου]
,]
ὃ]  > oc2e2
 :  ω N*g
 :  ως N\a/
ἐλάλησεν]  > oc2e2
 +  δια b g246
 +  ηλιου b g246
.]  
~x22y39  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS
καὶ]
τὰ]  {bis scr e}
λοιπὰ]
τῶν]
λόγων]
Αχααβ]
καὶ]
πάντα]
,]
ἃ]
 :  οσα boc2e2
ἐποίησεν]
 :  εποιει dp
,]
καὶ]
οἶκον]
ἐλεφάντινον]
,]
ὃν]  > c2e2 g
ᾠκοδόμησεν]
,]
καὶ]  > u(+6) OE(+6)
πάσας]  > u(+6) OE(+6)
τὰς]  > u(+6) OE(+6)
πόλεις]  > u(+6) OE(+6)
,]
ἃς]  > u(+6) OE(+6)
ἐποίησεν]  > u(+6) OE(+6)
,]
οὐκ boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv246 y]  > OA OE OS  
 :  και B A
ἰδοὺ]
 +  και OS
ταῦτα]  > OA
γέγραπται]
 :  γεγραμμενα dpqtz efmsw 246
ἐν]
 :  επι boc2e2 u
βιβλίῳ]
 :  βιβλω q gn246
 :  βιβλιου A boc2e2
λόγων]
τῶν]  > boc2
ἡμερῶν]
τῶν]  > v
 :  του f
 :  τοις u
βασιλέων]
 :  βασιλεως f
 :  βασιλευσιν u
Ισραηλ;  
~x22y40  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv246 y OA OE OS
καὶ]  > u(+7)
ἐκοιμήθη]  > u(+7)
Αχααβ]  > u(+7)
μετὰ]  > u(+7)
τῶν]  > u(+7)
πατέρων]  > u(+7)
αὐτοῦ]  > u(+7)
,]
καὶ]  > c2*(+7)
ἐβασίλευσεν]  > c2*(+7)
Οχοζιας B\b/A]  > c2*(+7)
 :  οχοζειας B*
υἱὸς]  > c2*(+7)
αὐτοῦ]  > c2*(+7)
ἀντ’]  > c2*(+7)
αὐτοῦ]  > c2*(+7)
.]
41-51 omitted in boc2e2
~x22y41  B Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OS  {omit totum comma boc2e2}   
Καὶ]
Ιωσαφατ B\ab/ Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA]
 :  ιωσαφαθ B*
 :  Iosafet OE
υἱὸς]  > <44>
Ασα]  > <44>
ἐβασίλευσεν]
 :  εβασιλευσαν d
ἐπὶ]
Ιουδα Bghu]  {non liquent ep}
 :  ιουδαν Ax dqtz fmsw Njnv(246) y
.]
 +<  εν x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y
ἔτει]
 :  ετι A
 +<  τω n
τετάρτῳ]
τῷ BA]  > gnxy
 :  του dpqtz efmsw Nhjuv(246) OS
 +  βασιλεως efmw
Αχααβ B OE]
βασιλέως A dpqtz efmsw Nhjnuv(246) y OA OS]
 :  βασιλευς gx
Ισραηλ Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OS] ἐβασίλευσεν. 
~x22y42  B Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OS  {omit totum comma boc2e2}
Ιωσαφατ B\ab/ x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA]  > p  {pr ~ OS}
 :  ιωσαφαθ B*
 :  Iosafet OE
 :  ιωσαφ A
υἱὸς BA OA OS]
 +  Ασα x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OE
τριάκοντα…]
 :  λε' dg
καὶ…]  > d
πέντε]  > d
 :  ε' g
ἐτῶν]
 +  erat OA OS
ἐν]
τῷ]
βασιλεύειν]
αὐτὸν]
καὶ]
εἴκοσι…]  > dgj(246)
καὶ…]  > dgj(246)
πέντε]
 :  κε' dgj(246)
ἔτη]
ἐβασίλευσεν]
ἐν]
Ιερουσαλημ]
 :  ιηλμ (246)
 :  ι(σρα)ηλ? j
,]
καὶ]
ὄνομα]
τῇ]
μητρὶ]
αὐτοῦ]
Αζουβα A qtz efmsw gjn(246) OS]
 :  αζαεβα B
 :  Hazeba OE
 :  Asuba OA
 :  αζουβαθ h
 :  ζουβα Nuv
 :  αρουβα dp
 :  γαζουβα xy Anon\1/
θυγάτηρ]
Σελεϊ Ra]
 :  σεμεει B OE
 :  σαλαμι h
 :  σελι xy
 :  σαλαε v
 :  σεαελα n
 :  σεαλα <64>
 :  Selthi Anon\1/
 :  Saltala OA-codd
 :  Salsala OA-codd
 :  σαλαλα A OA-ed
 :  ελα u
 :  σαλαει dpqtz efmsw Ngju(246)(uid)(σ ex λ)
.]  
~x22y43  B Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OS  {omit totum comma boc2e2}
καὶ]
ἐπορεύθη]
ἐν]
πάσῃ]
ὁδῷ]
Ασα]
τοῦ]
πατρὸς]
αὐτοῦ]
·]
 +<  et OA OE
οὐκ]
ἐξέκλινεν]
 :  εξεκλεινεν B*A
ἀπ’]
αὐτῆς]
τοῦ]
ποιῆσαι]
τὸ]
εὐθὲς]
ἐν…]  > Ajv OA
ὀφθαλμοῖς]
 :  ενωπιον A jv OA
κυρίου]
·] 
~x22y44  B Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OS  {omit totum comma boc2e2}
πλὴν]
τῶν]
 :  το h
 :  omnia σ'OS
ὑψηλῶν]
 :  excelsia σ'OS
οὐκ σ'OS]
ἐξῆρεν]
 :  sustulit σ'OS
,]
 +<  quia OA
ἔτι]  > u(+9) OE\s/
 :  οτι efmsw N(246)
ὁ]  > u(+9)
λαὸς]  > u(+9) OE(~)
ἐθυσίαζεν]  > u(+9)
 :  εθυσιαζον xy
 :  suffiebant OE
 +  populus OE(~)
καὶ]  > u(+9)
ἐθυμίων]  > u(+9)
 :  sacrificabant OE
 :  suffiebat OA OS
ἐν]  > u(+9)
τοῖς]  > u(+9)
ὑψηλοῖς]  > u(+9)
.] 
~x22y45  B Ax dpqtz efmsw Nghjnv(246) y OA OE OS  {omit totum comma u}  {omit totum comma boc2e2}
καὶ]  {και - ισραηλ bis scr OS
 +<  in OA
εἰρήνευσεν]  {ras (10) in υ et σ g}
 :  pace OA
 +  erat OA
Ιωσαφατ B\ab/ Ax dpqtz efmsw Nghjnv(246) y OA]
 :  ιωσαφαθ B*
 :  Iosafet OE
μετὰ]
 +<  του s
βασιλέως]
 :  βασιλεων A
 :  βασιλεα h
Ισραηλ]
.] 

~x22y46  B Ax dpqtz efmsw Nghjnu(246) y OA OE OS  {omit totum comma v}  {omit totum comma boc2e2}
καὶ]
τὰ]
λοιπὰ]
τῶν]
λόγων]
Ιωσαφατ B\ab/ Ax dpqtz efmsw Nghjnv(246) y OA]
 :  ιωσαφαθ B*
 :  Iosafet OE
καὶ]
αἱ]  > u(+3)
δυναστεῖαι]  > u(+3)
 :  δυναστιαι A
 :  potentia OE
αὐτοῦ]  > u(+3)n OA
 :  eius OE
,]
 +  et OE
 +:  παντα u
 :+  omnia OE
ὅσα BA]
 :  ας x dpqtz efmsw Nghjn(246) y
 :  α u
ἐποίησεν]
,]
οὐκ]
 :  ουχ B*
 :  ουχι A
ἰδοὺ]  > A
ταῦτα]  > OA
γεγραμμένα Ax dpqtz efmsw Nghjnu(246) y]
 :  ενγεγραμμενα B
 :  εγγεγραμμενα B\ab/
ἐν]
βιβλίῳ]
 :  βιβλω gq(246)
λόγων]  > (246) OS
κυρίου]  > OE  {This is an error in tlg}
 :  ιωσαφαθ B*
 :  ιωσαφατ B\ab/
 :  των Ax dpqtz efmsw Nghjn(246) y <74> OA OS
 +  ημερων Ax(+4) dpqtz(+4) efmsw(+4) Nghjnu(246)(+4) y(+4) OA(+4)
 +  των Ax(+4) dpqtz(+4) efmsw(+4) Nghjnu(246)(+4) y(+4)OA(+4)
 +  βασιλεων Ax(+4) dpqtz(+4) efmsw(+4) Nghjnu(246)(+4) y(+4) <74> OA(+4) OS
 +  ιουδα Ax(+4) dpqtz(+4) efmsw(+4) Nghjnu(246)(+4) y(+4) <74> OA(+4) OS
·] 
47-50 A OA OS(sub ^ α'uid)  {omit totum comma B boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OE}
~x22y47 A OA OS(sub ^ α'uid)  {omit totum comma B boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OE}
και]
περισσον]
 :  superflua OA
του]
ενδιηλλαγμενου]
 :  dedicatorum OA
ουχ]
 :  quae OA
 :  quod OS
υπελειφθη]
 :  manserunt OA
εν]
ημεραις]
ασα]  > OA
πατρος]
αυτου]
επελεξεν]
απο]
γης]
~x22y48 A OA OS(sub ^ α'uid)  {omit totum comma B boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OE}
και]
βασιλευς]
ουκ]
ην]
εν]
εδωμ]
εστηλωμενος]
και]
ο]
βασιλευς]
~x22y49 A OA OS(sub ^ α'uid)  {omit totum comma B boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OE}
ιωσαφατ]
εποιησεν]
νηας]
 + ??? OA
 +  לתרשיש OS?
του]
πορευθηναι]
ωφειρδε]
εις]
χρυσιον]
και]
ουκ]
επορευθησαν]
οτι]
συνετριβησαν]
νηες]
εν]
ασεων]
 :  ασιων On
 :  Gasion OA
γαβερ]
~x22y50 A OA OS(sub ^ α'uid)  {omit totum comma B boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OE}
τοτε]
ειπεν]
οχοζιας]
υιος]
αχααβ]
προς]
ιωσαφατ]
πορευθετωσαν]
δουλοι]
 :  servi OS
σου]
 :  mei OS
μετα]
 :  cum OS
των]
δουλων]
 :  servis OS
μου]
 :  tuis OS
και]
ταις]
ναυσιν]
 :  naves OA
 +  tuae OA(+4)
 +  cum OA(+4)
 +  navibus OA(+4)
 +  meis OA(+4)
και]
ουκ]
ηθελησεν]
ιωσαφατ]
~x22y51  B Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OS  {omit totum comma boc2e2}
καὶ]
 +<  Iosafet OE
ἐκοιμήθη]
Ιωσαφατ Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OS]  > B
 +  καὶ <44>(~)
 +  ἐτάφη <44>(~)
μετὰ]
τῶν]
πατέρων]
αὐτοῦ]
καὶ]  > u(+12)<44>(~)B*(uid)  {sup ras et in mgg B\ab/}
ἐτάφη]  > u(+12)<44>(~)B*(uid)  {sup ras et in mgg B\ab/}
παρὰ Ax dpqtz efmsw Nghjnv(246) y OA OS]  > B(+4)u(+12) OE(+4)
τοῖς Ax dpqtz efmsw Nghjnv(246) y OA OS]  > B(+4)u(+12) OE(+4)
πατράσιν Ax dpqtz efmsw Nghjnv(246) y OA OS]  > B(+4)u(+12) OE(+4)
αὐτοῦ Ax dpqtz efmsw Nghjnv(246) y OA OS]  > B(+4)u(+12) OE(+4)
ἐν]  > u(+12)<74>(+6)  {sup ras et in mgg B\ab/}
πόλει] > u(+12)<74>(+6)  {πο sup ras et in mgg B\ab/}
Δαυιδ]  > u(+12)<74>(+6)
 :  ιουδα <44>
τοῦ]  > u(+12)<74>(+6) OE(+3)
πατρὸς]  > u(+12)<74>(+6) OE(+3)
αὐτοῦ]  > u(+12)<74>(+6) OE(+3)
·]
καὶ]  > Nsv(+7)
ἐβασίλευσεν]  > Nsv(+7)
Ιωραμ]  > Nsv(+7)
 :  ιωραβ <74>
 +<  ο t
υἱὸς]  > Nsv(+7)
αὐτοῦ]  > Nsv(+7)
 :  αυτω <242>
ἀντ’]  > Nsv(+7)
 :  μετ g
 :  post OS
αὐτοῦ]  > Nsv(+7)
 :  eum OS
.] 
~x22y52  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OS   
 +  εν boc2e2(+12)(+12)
 +  τω boc2e2(+12)
 +  ενιαυτω boc2e2(+12)
 +  τω boc2e2(+12)
 +  τεταρτω boc2e2(+12)
 +  και boc2e2(+12)
 +  εικοστω boc2e2(+12)
 +  του boc2e2(+12)
 +  ιωσαφατ boc2e2(+12)
 +  βασιλεως boc2e2(+12)
 +  ιουδα boc2e2(+12)
 +  βασιλευει boc2e2(+12)(~)
Καὶ]  > boc2e2
Οχοζιας B\ab/ boc2\a?/e2 Ax dpqtz efmw Nghjnuv(246) y]
 :  οχοζειας B*
 :  οζειας c2*
υἱὸς]
Αχααβ]
 :  αχαβ s
ἐβασίλευσεν]  > boc2e2(~)
ἐπὶ]
Ισραηλ]
 :  ι(ερουσα)λημ d
ἐν]  > u
Σαμαρείᾳ]  > u
 :  σαμαρια A
ἐν]  > v(+12)
ἔτει]  > v(+12)
ἑπτακαιδεκάτῳ]  > v(+12)
 :  octodecimo OE
 :  εννεακαιδεκατω N(ε 20 ras)
 :  επτα… A
 +  και… A(+3)
 +  δεκα… A(+3)
 +  του A(+3)
Ιωσαφατ B\ab/ boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA]  > v(+12)
 :  ιωσαφαθ B*
 :  Iosafet OE
βασιλεῖ BN*gu(246) OS]  > v(+12)  {non liquent np}
 :  βασιλεως boc2e2 Ax dpqtz efmsw N\a/hjnv y
Ιουδα]  > v(+12)
·]
 +  οζοιας boc2e2(+3) x(+3) dpqtz(+3) efmsw(+3) Nghjnu(+3) y(+3)
 +  υιος boc2e2(+3) x(+3) dpqtz(+3) efmsw(+3) Nghjnu(+3) y(+3)
 +  αχααβ boc2e2(+3) x(+3) dpqtz(+3) efmsw(+3) Nghjnu(+3) y(+3)
καὶ BA OA OS]  > v(+12)(246) OE
ἐβασίλευσεν BA jp OA OS]  > v(+12)(246)
 :  εβασιλευει boc2e2 x dqtz efmsw Nghnu y
ἐν BA (246) OA-codd]  > v(+12) OA-ed
 :  επι boc2e2 x dpqtz efmsw Nghjnuv y
Ισραηλ BA OA OE OS]  > v(+12)
 +  εν boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnu(246) y
 +  σαμαρεια boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnu(246) y
ἔτη B jnu(246) OA OE OS]  > boc2e2(~) Ax(~) dpqtz(~) efmsw(~) Nghv(~) y(~)
δύο]
 +  ἔτη boc2e2(~) Ax(~) dpqtz(~) efmsw(~) Nghv(~) y(~)
.]  

~x22y53  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OS
καὶ]
ἐποίησεν]
 +  οχοζιας boc2e2
τὸ]
πονηρὸν]
ἐναντίον]
 :  εναντι N
 :  ενωπιον boc2e2 A em uv(246)
κυρίου]
καὶ]
ἐπορεύθη]
ἐν]
ὁδῷ]
Αχααβ boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OS(sub -.-)]  > Bj(~) OE(~) Cyr(~)
τοῦ]  > boc2e2(+3)
πατρὸς]  > boc2e2(+3)
αὐτοῦ]  > boc2e2(+3)
 +  Αχααβ Bj(~) OE(~) Cyr(~)
καὶ]
ἐν boc2e2 u]
ὁδῷ boc2e2 u]
Ιεζαβελ]  {sub -.- OS}
 :  ιεζεβε q*
τῆς]  > u(+3)
μητρὸς]  > u(+3)
αὐτοῦ]  > u(+3)
καὶ]
ἐν]
ταῖς]
ἁμαρτίαις]
οἴκου]  > boc2e2 A u OE  {+ ^ OS}
Ιεροβοαμ]
 :  ιεροβααμ h
υἱοῦ]
Ναβατ]
 :  ναβετ d
,]
ὃς]  > u(+4)
ἐξήμαρτεν]  > u(+4)
τὸν]  > u(+4)
 :  εν z
Ισραηλ]  > u(+4)
 :  ιζραηλ v
.]  
~x22y54  B boc2e2 Ax dpqtz efmsw Nghjnuv(246) y OA OE OS
καὶ]
ἐδούλευσεν]
 :  εδουλουσαν v
τοῖς]
Βααλιμ]
καὶ]
προσεκύνησεν]
 :  προσεκυνησαν v
αὐτοῖς]
 :  αυτους N*
καὶ]
παρώργισεν]
 :  παροργησαν v
τὸν]  > boc2e2(+4)
κύριον]  > boc2e2(+4)
θεὸν]  > boc2e2(+4)
Ισραηλ]  > boc2e2(+4)
κατὰ]
 :  παρα boc2e2 g
πάντα]
 :  παντας boc2e2 g
τὰ]
 :  τους boc2e2 g
γενόμενα]
 :  γινομενα <242>
 :  γεγενημενα xy
 :  γενομενους boc2e2 g
ἔμπροσθεν]
αὐτοῦ]
 +  και g(+92)(246)(+91)
 +  μετα g(+92)(246)(+91)
 +  ταυτα g(+92)(246)(+91)
 +  εκοινωνησεν g(+92)(246)(+91)
 +  ιωσαφατ g(+92)(246)(+91)
 +  βασιλευς g(+92)(246)(+91)
 +  ιουδα g(+92)(246)(+91)
 +  μετα g(+92)(246)(+91)
 +  οχοζιου g(+92)(246)(+91)
 +  βασιλεως g(+92)(246)(+91)
 +  ι(σρα)ηλ g(+92)(246)(+91)
 +  και g(+92)(246)(+91)
 +  αυτος g(+92)(246)(+91)
 +  ηνομησεν g(+92)(246)(+91)
 +  του g(+92)(246)(+91)
 +  ποιησαι g(+92)(246)(+91)
 +  και g(+92)(246)(+91)
 +  πορευθηναι g(+92)(246)(+91)
 +  προς g(+92)(246)(+91)
 +  αυτον g(+92)(246)(+91)
 +  και g(+92)(246)(+91)
 +  εκοινωνησεν g(+92)(246)(+91)
 +  μετ g(+92)(246)(+91)
 +  αυτου g(+92)(246)(+91)
 +  του g(+92)(246)(+91)
 +  ποιησαι g(+92)(246)(+91)
 +  πλοια g(+92)(246)(+91)
 +  και g(+92)(246)(+91)
 +  πορευθηναι g(+92)(246)(+91)
 +  εις g(+92)(246)(+91)
 +  θαρσεις g(+92)(246)(+91)
 +  και g(+92)(246)(+91)
 +:  εποιησε (246)(+92)
 :+  εποιησεν g(+92)
 +:  ναυς (246)(+92)
 :+  ιασεις g(+92)
 +  εις g(+92)(246)(+91)
 +:  γεσιων g(+92)
 :+  γαισιων (246)(+92)
 +  γαβερ g(+92)(246)(+91)
 +  και g(+92)(246)(+91)
 +  προεφητευσεν g(+92)(246)(+91)
 +  ελιεζερ g(+92)(246)(+91)
 +  ο g(+92)(246)(+91)
 +  του g(+92)(246)(+91)
 +:  δοδηου g(+92)
 :+  δωδειου (246)(+92)
 +  εχ g(+92)(246)(+91)
 +:  μαρησα g (+92)
 :+  μαρισα (246)(+92)
 +  επι g(+92)(246)(+91)
 +  ιωσαφατ g(+92)(246)(+91)
 +  λεγων g(+92)(246)(+91)
 +:  ως (246)(+92)
 :+  ος g(+92)
 +  εφιλιασας g(+92)(246)(+91)
 +  τω g(+92)(246)(+91)
 +  οχοζια g(+92)(246)(+91)
 +  και g(+92)(246)(+91)
 +  εκοινονησας g(+92)(246)(+91)
 +  μετ g(+92)(246)(+91)
 +  αυτου g(+92)(246)(+91)
 +  διεκοψεν g(+92)(246)(+91)
 +  κ(υριο)ς g(+92)(246)(+91)
 +  τα g(+92)(246)(+91)
 +  εργα g(+92)(246)(+91)
 +  σου g(+92)(246)(+91)
 +  και g(+92)(246)(+91)
 +  συνετριβησαν g(+92)(246)(+91)
 +  αι g(+92)(246)(+91)
 +:  νηες (246)(+91)
 :+  νιαι g(+92)
 +  σου g(+92)(246)(+91)
 +  και g(+92)(246)(+91)
 +  ουκ g(+92)(246)(+91)
 +  ηδυνηθησαν g(+92)(246)(+91)
 +  του g(+92)(246)(+91)
 +  πορευθηναι g(+92)(246)(+91)
 +  εις g(+92)(246)(+91)
 +  θαρσεις g(+92)(246)(+91)
 +  και g(+92)(246)(+91)
 +  εκοιμηθη g(+92)(246)(+91)
 +  ιωσαφατ g(+92)(246)(+91)
 +  μετα g(+92)(246)(+91)
 +  των g(+92)(246)(+91)
 +  π(ατη)ρων g(+92)(246)(+91)
 +  αυτου g(+92)(246)(+91)
 +  και g(+92)(246)(+91)
 +  εταφη g(+92)(246)(+91)
 +  εν g(+92)(246)(+91)
 +  πολει g(+92)(246)(+91)
 +  δα(υι)δ g(+92)(246)(+91)
 +  και g(+92)(246)(+91)
 +  εβασιλευσεν g(+92)(246)(+91)
 +  ιωραμ g(+92)(246)(+91)
 +  ο g(+92)
 +  υ(ιο)ς g(+92)(246)(+91)
 +  αυτου g(+92)(246)(+91)
 +  αντ g(+92)(246)(+91)
 +  αυτου g(+92)(246)(+91)
.]
καὶ B* boc2*e2* (246) OE]  > B\?/(+9) c2\b/e2\b/(+9) Ax(+9) dpqtz(+9) efmsw(+9) Nghjnuv(246)(+9) y(+9) OA(+9) OS(+9) 
ἠθέτησεν B* boc2*e2* (246) OE]  > B\?/(+9) c2\b/e2\b/(+9) Ax(+9) dpqtz(+9) efmsw(+9) Nghjnuv(246)(+9) y(+9) OA(+9) OS(+9)
Μωὰβ B* boc2*e2* (246) OE]  > B\?/(+9) c2\b/e2\b/(+9) Ax(+9) dpqtz(+9) efmsw(+9) Nghjnuv(246)(+9) y(+9) OA(+9) OS(+9)
ἐν B* boc2*e2* (246) OE]  > B\?/(+9) c2\b/e2\b/(+9) Ax(+9) dpqtz(+9) efmsw(+9) Nghjnuv(246)(+9) y(+9) OA(+9) OS(+9)
Ἰσραὴλ B* boc2*e2* (246) OE]  > B\?/(+9) c2\b/e2\b/(+9) Ax(+9) dpqtz(+9) efmsw(+9) Nghjnuv(246)(+9) y(+9) OA(+9) OS(+9)
μετὰ B* boc2*e2* (246) OE]  > B\?/(+9) c2\b/e2\b/(+9) Ax(+9) dpqtz(+9) efmsw(+9) Nghjnuv(246)(+9) y(+9) OA(+9) OS(+9)
τὸ B* boc2*e2* (246) OE]  > B\?/(+9) c2\b/e2\b/(+9) Ax(+9) dpqtz(+9) efmsw(+9) Nghjnuv(246)(+9) y(+9) OA(+9) OS(+9)
ἀποθανεῑν B* boc2*e2* (246) OE]  > B\?/(+9) c2\b/e2\b/(+9) Ax(+9) dpqtz(+9) efmsw(+9) Nghjnuv(246)(+9) y(+9) OA(+9) OS(+9)
Ἀχαάβ B* boc2*e2* (246) OE]  > B\?/(+9) c2\b/e2\b/(+9) Ax(+9) dpqtz(+9) efmsw(+9) Nghjnuv(246)(+9) y(+9) OA(+9) OS(+9)
 +  ανεβη boc2*(+14)e2*(+15)
 +  οχοζιας boc2*(+14)e2*(+15)
 +  εις boc2*(+14)e2*(+15)
 +  το boc2*(+14)e2*(+15)
 +:  δικτυωτον boc2*(+14)
 :+  δικτυω… e2*(+15)
 +  το e2*(+15)
 +  υπερον boc2*(+14)e2*(+15)
 +  αυτου boc2*(+14)e2*(+15)
 +  το boc2*(+14)e2*(+15)
 +  εν boc2*(+14)e2*(+15)
 +  σαμαρεια boc2*(+14)e2*(+15)
 +  και boc2*(+14)e2*(+15)
 +  επεσε boc2*(+14)e2*(+15)
 +  και boc2*(+14)e2*(+15)
 +  ηρρωστησεν boc2*(+14)e2*(+15)
.]
~x22  {Subscr}
 +  τελος d(+6) e(+5) jv(+3)
 +  βασιλειων B c2 A qt fms n(+4)(246)(+3) y  {> de(~)}
 +:  του d(+6)v(+3)
 :+  της e
 +:  γ' B c2 A qt e(+5)fms n(+4)v(+3)
 :+  τριτη y
 :+  τριτου d(+6)
 :+  τριτ. (246)(+3)
 +  πληρει. (246)(+3)
 +  βιβλιου d(+6)
 +  των d(+6)e(+5)
 +  βασιλειων d(+6)e(+5)(~)
 +  στιχοι n(+4)
 +  ,βν' n(+4)