zhphn

16e ãz>&trade;| ahz zhAhz zhph<nr <kh<b bd<r <pÝÚJh<b| kOidn bái bhd<lr ibrhm <ne| mh<H mh<H zhph<nr <Jh<th <Jh<th ÁIp ahkh<Sr id<k phAhR qU<l smud~-jhwI<dr eshrh kr<J- ik bái<q kUOhsh<q sm Hhpsh| zhAhz jcn E<kbh<r bd<r ivrÛ<lh, qcn <mG <k<t ig<O sujÜ y<T<J| bR bR zhphin apsrh-<nÝkh ahkh<S phl yiR<O id<O nÜq> kr<J|

zhph<nr SA<rr rhhO <b<rh<le Ekth izins <xh<c p<R| <lh<k<dr ivR ah<J, ik <ghlmhl <ne|

Erh <jn <xÚxh<q zh<n nh, <lh<k b<l zhph<nr <J<lrh Su khÚ<d nh| ahim E pjÜ Ekit <J<l<ko khÚd<q <dicin| p<P <mht<r k<r jhbhr sm<O, mh<H mh<H <jch<n <TlhghiR p~vâiq bhBh E<s p<R, <sch<n <mht<rr xhlk Shvh<b a<pCh k<r,- ghl <dO nh, AhÚkh AhÚik k<r nh| p<Pr m<B> AthØ Ekth bheiskl <mht<rr yp<r E<s pRbhr ypwm kr<l ahmh<dr <d<Sr xhlk E abhO bheiskl ah<rhiA<k anhbS>k ghl nh id<O Phk<q phr<qh nh| ik Ech<n ErUp abhO <mhtr-xhlk Òu<Cpmhwo k<r nh| Echnkhr bhWhlI<dr kh<J Sun<q <plhm <j, rhhO due bheiskl ikLbh ghiRr s< bheisk<lr <ThkhTuik A<O jcn rKphq A<O jhO, qcno yvO pC <xÚxh<mix ghlmd nh k<r, gh<Or BU<lh <H<R x<l jhO|

ahmhr kh<J m<n AO, Ee<te zhph<nr SiKr mul khrN| zhphnIrh bh<z <xÚxh<mix HgRhHhÚt k<r in<zr bl CO k<r nh; p~hNSiKr bh<z crx <ne b<l Ech<n p~<Ohz<nr smO SiKr thnhthin p<R nh| SrIr-m<nr Ee Shi o siAuqh, o<dr ÈzhqIO shBnhr Ekth a| <Sh<k du:<c, ahBh<q y<znhO, orh in<z<k sLjq k<r rhc<q zh<n|

Ee <j in<zr p~khS<k aq> sLiC k<r rhch- E o<dr kibqh<qo <dch jhO| iqn lhe<nr khb> zg<q ahr <khPho <ne| Ee iqn lhene o<dr kib, phTk - yv<Or p<Ce j<P | <se zn>e Ech<n E<s abiB, rhhO <ky ghn ghe<J, E ahim Suinin| E<dr AâdO HrNhr mq S® k<r nh s<rhb<rr z<lr m<qh | <se z<n>e iqn lhe<ne E<dr kU<lhO|

khl dUzn zhphnI <m<O E<s, ahmh<k E <d<Sr ful shzh<nhr ibd>h <dic<O <gl| Er m<B> k<qh ah<Ohzn, k<qh ixh, k<qh ãnpuN> ah<J, qhr iTkhnh <ne| p~<q>k phqh EbL p~<q>k Dhlitr ypr ful shzhbhr <blhO mn id<q AO|

Ekth be<O p<RiJlhm, p~hxInkh<l ibc>hq <jhh jÚhrh iJ<ln, qhrh abkhSkh<l Ee fUl shzhbhr ibd>h ahlxnh kr<qn| qh<dr BhrNh iJl, E<q qh<dr rN-dCqh o bIr<qÀr yiq AO| Er <P<k buH<q phr<b, zhphnIrh in<z<dr Ee <sÝdjÜ anuvUiq<k <sÝicn izins b<l m<n k<r nh, Erh zh<n E<q mhnu<Zr SiK bái AO|

zhph<nr Grguil<q ahsbhb <ne bl<le AO, aPx m<n AO <jn E sm Gr kI-Ekth<q pUNÜ, gm &gm & kr<J| Ekit mhw Jib, ikLbh Ekitmhw <khPho ah<J| <j izins jPhPÜ sudr, qhr xhrid<k m Ekit ibrlqhr abkhS Phkh xhe| vh<lh izins<k <GÚsh<GÚis k<r rhch qh<dr apmhn krh| Eerkm duit Ekit izins <dch<l, <s <j kI yÿýÀl A<O y<T, Ech<n E<s qh buH<q phrlhm|

an> <d<S guNI EbL ris<kr m<B>e rup-r<sr <j <bhB <dc<q phoOh jhO, E<d<S sm zh<qr m<B> qhe JiR<O p<R<J| OU<rh<p sbÜznIn ibd>hiSCh ah<J, ãsinkqhr xxÜho <sch<n a<nk zhOghO p~xilq-ik Emnq<rh sbÜznIn rs<bh<Br shBnh páiPbIr ahr <khPho <ne| Ech<n <d<Sr sm <lhk sud<rr kh<J ahôsmpÜN k<r<J|

qh<q Erh ik iblhsI A<O<J? akmÜN> A<O<J? zIb<nr kiTn sms>h <vd kr<q Erh ik ydhsIn ikLbh aCm A<O<J? iTk qhr y<Óth| Erh <sÝdjÜshBnh <P<ke imqhxhr iS<c<J, Ee <sÝdjÜshBnh <P<ke Erh bIjÜ, kmÜãnpun> lhv k<r<J|