Education


Shahada

shahada = degree
shahada ya kwanza = first degree
shahada ya pili = second degree
shahada ya tatu = third degree