Ang mga Babae sa Pilipinas

 

Maria Josefa Gabriela Silang (1731-1763)
"Joan of Arc of Ilocandia"

Ipinanganak si Gabriela Silang noong ika-19 ng Marso, 1731, sa Caniogan, Santa, Ilocos Sur.  Siya ay ang asawa ng isang bayani ng Pilipinas, si Diego Silang.  Liniberate ni Diego Silang ang Ilocos sa katimpian ng Castilla.  Pero, napatay si Diego Silang noong 1763.  Pagkatapos ng kamatayan niya, naging pinuno ng mga Pilipino si Gabriela Silang. Siya ay ang ikaisang Filipina na naging pinuno ng mga kawal.  Tinuloy niya ang laban sa Ilocos.  Matapang siya at malakas siya sa laban ng Pilipinas at Castilla.   Kasakay siya ng kabayo.  Noong 1763, nahuli siya at ang mga kasama niya.  Pinatay ng mga taga-Castilla sila.   Pero, naging halimbawa si Gabriela ng katapangan ng mga loob ng mga babae sa Pilipinas.

 

 

 

 

 

 

katimpian - control
pinuno - leader
ikaisa - first
halimbawa - example
katapangan - strength, courage

 

Corazon Cojuangco Aquino

Si Corazon Aquino ay isa pang halimbawa ng katapangan ng mga babae sa Pilipinas.  Naging Panggulo ng Pilipinas siya noong 1986, sa katapusan ng EDSA 'revolution' at ang alis ng Ferdinand Marcos.  Masamang Panggulo si Marcos at linabanan ng mga Pilipino siya.  Matapang si Corazon Aquino at malakas siya sa itong laban.  Pinatay ng mga kasama ni Marcos ang asawa ni Corazon Aquino, si Benino Aquino, ang dating pinuno ng laban.  Naging pinuno si Corazon sa katapusan ng kamatayan ni Benino Aquino. 
Habang naging Panggulo si Corazon Aquino, marami siyang nakitang laban.  Pero, matapang at malakas siya.  Naging magiling na Panggulo siya.

 

 

 

 

 

 

panggulo - president