Mark 2

Mark 2:1

Ka eselyn plin ew Kafarnaom di' mern kosyh ti n ok stn.

Mark 2:2

ka sunxyhsan pollo ste mhkti xvren mhd t prw tn yran, ka llei atow tn lgon.

Mark 2:3

ka rxontai frontew prw atn paralutikn armenon p tessrvn.

Mark 2:4

ka m dunmenoi prosengkai at di tn xlon pestgasan tn stghn pou n, ka jorjantew xalsi tn krbatton pou paralutikw katkeito.

Mark 2:5

ka dn Ihsow tn pstin atn lgei t paralutik, Tknon, fenta sou a martai.

Mark 2:6

san d tinew tn grammatvn ke kaymenoi ka dialogizmenoi n taw kardaiw atn,

Mark 2:7

T otow otvw lale; blasfhme: tw dnatai finai martaw e m ew yew;

Mark 2:8

ka eyw pignow Ihsow t pnemati ato ti otvw dialogzontai n autow lgei atow, T tata dialogzesye n taw kardaiw mn;

Mark 2:9

t stin ekopteron, epen t paralutik, Afenta sou a martai, epen, Egeire ka ron tn krbattn sou ka periptei;

Mark 2:10

na d edte ti jousan xei uw to nyrpou finai martaw p tw gw -- lgei t paralutik,

Mark 2:11

So lgv, geire ron tn krbattn sou ka page ew tn okn sou.

Mark 2:12

ka gryh ka eyw raw tn krbatton jlyen mprosyen pntvn, ste jstasyai pntaw ka dojzein tn yen lgontaw ti Otvw odpote edomen.

Mark 2:13

Ka jlyen plin par tn ylassan: ka pw xlow rxeto prw atn, ka ddasken atow.

Mark 2:14

ka pargvn eden Leun tn to Alfaou kaymenon p t telnion, ka lgei at, Akoloyei moi. ka nastw koloyhsen at.

Mark 2:15

Ka gnetai katakesyai atn n t ok& ato, ka pollo telnai ka martvlo sunankeinto t Ihso ka tow mayhtaw ato: san gr pollo ka koloyoun at.

Mark 2:16

ka o grammatew tn Farisavn dntew ti syei met tn martvln ka telvnn legon tow mayhtaw ato, Oti met tn telvnn ka martvln syei;

Mark 2:17

ka kosaw Ihsow lgei atow [ti] O xrean xousin o sxontew atro ll' o kakw xontew: ok lyon kalsai dikaouw ll martvlow.

Mark 2:18

Ka san o mayhta Ivnnou ka o Farisaoi nhsteontew. ka rxontai ka lgousin at, Di t o mayhta Ivnnou ka o mayhta tn Farisavn nhsteousin, o d so mayhta o nhsteousin;

Mark 2:19

ka epen atow Ihsow, M dnantai o uo to numfnow n numfow met' atn stin nhsteein; son xrnon xousin tn numfon met' atn o dnantai nhsteein.

Mark 2:20

lesontai d mrai tan pary p' atn numfow, ka tte nhstesousin n ken t mr&.

Mark 2:21

odew pblhma =kouw gnfou pirptei p mtion palain: e d m, arei t plrvma p' ato t kainn to palaio ka xeron sxsma gnetai.

Mark 2:22

ka odew bllei onon non ew skow palaiow: e d m, =jei onow tow skow ka onow pllutai ka o sko: ll onon non ew skow kainow.

Mark 2:23

Ka gneto atn n tow sbbasin paraporeesyai di tn spormvn, ka o mayhta ato rjanto dn poien tllontew tow stxuaw.

Mark 2:24

ka o Farisaoi legon at, Ide t poiosin tow sbbasin ok jestin;

Mark 2:25

ka lgei atow, Odpote ngnvte t pohsen Daud te xrean sxen ka penasen atw ka o met' ato,

Mark 2:26

pw eslyen ew tn okon to yeo p Abiayr rxiervw ka tow rtouw tw proysevw fagen, ow ok jestin fagen e m tow erew, ka dvken ka tow sn at osin;

Mark 2:27

ka legen atow, T sbbaton di tn nyrvpon gneto ka ox nyrvpow di t sbbaton:

Mark 2:28

ste kriw stin uw to nyrpou ka to sabbtou.