Mark 3

Mark 3:1

Ka eslyen plin ew tn sunagvgn. ka n ke nyrvpow jhrammnhn xvn tn xera.

Mark 3:2

ka paretroun atn e tow sbbasin yerapesei atn, na kathgorsvsin ato.

Mark 3:3

ka lgei t nyrp t tn jhrn xera xonti, Egeire ew t mson.

Mark 3:4

ka lgei atow, Ejestin tow sbbasin gayn poisai kakopoisai, cuxn ssai poktenai; o d sipvn.

Mark 3:5

ka periblecmenow atow met' rgw, sullupomenow p t pvrsei tw kardaw atn lgei t nyrp, Ekteinon tn xera. ka jteinen ka pekatestyh xer ato.

Mark 3:6

ka jelyntew o Farisaoi eyw met tn Hrdiann sumbolion ddoun kat' ato pvw atn polsvsin.

Mark 3:7

Ka Ihsow met tn mayhtn ato nexrhsen prw tn ylassan, ka pol plyow p tw Galilaaw [koloyhsen]: ka p tw Ioudaaw

Mark 3:8

ka p Ierosolmvn ka p tw Idoumaaw ka pran to Iordnou ka per Tron ka Sidna, plyow pol koontew sa poei lyon prw atn.

Mark 3:9

ka epen tow mayhtaw ato na ploirion proskarter at di tn xlon na m ylbvsin atn:

Mark 3:10

pollow gr yerpeusen, ste pipptein at na ato cvntai soi exon mstigaw.

Mark 3:11

ka t pnemata t kyarta, tan atn yeroun, prospipton at ka krazon lgontew ti S e uw to yeo.

Mark 3:12

ka poll petma atow na m atn fanern poisvsin.

Mark 3:13

Ka nabanei ew t row ka proskaletai ow yelen atw, ka plyon prw atn.

Mark 3:14

ka pohsen ddeka [ow ka postlouw nmasen] na sin met' ato ka na postll atow khrssein

Mark 3:15

ka xein jousan kbllein t daimnia:

Mark 3:16

[ka pohsen tow ddeka,] ka pyhken noma t Smvni Ptron,

Mark 3:17

ka Ikvbon tn to Zebedaou ka Ivnnhn tn delfn to Iakbou ka pyhken atow nma[ta] Boanhrgw, stin Uo Brontw:

Mark 3:18

ka Andran ka Flippon ka Baryolomaon ka Mayyaon ka Yvmn ka Ikvbon tn to Alfaou ka Yaddaon ka Smvna tn Kananaon

Mark 3:19

ka Iodan Iskariy, w ka pardvken atn.

Mark 3:20

Ka rxetai ew okon: ka sunrxetai plin [] xlow, ste m dnasyai atow mhd rton fagen.

Mark 3:21

ka kosantew o par' ato jlyon kratsai atn: legon gr ti jsth.

Mark 3:22

ka o grammatew o p Ierosolmvn katabntew legon ti Beelzebol xei ka ti n t rxonti tn daimonvn kbllei t daimnia.

Mark 3:23

ka proskalesmenow atow n parabolaw legen atow, Pw dnatai Satanw Satann kbllein;

Mark 3:24

ka n basilea f' autn merisy, o dnatai staynai basilea kenh:

Mark 3:25

ka n oka f' autn merisy, o dunsetai oka kenh staynai.

Mark 3:26

ka e Satanw nsth f' autn ka mersyh, o dnatai stnai ll tlow xei.

Mark 3:27

ll' o dnatai odew ew tn okan to sxuro eselyn t skeh ato diarpsai, n m prton tn sxurn ds, ka tte tn okan ato diarpsei.

Mark 3:28

Amn lgv mn ti pnta feysetai tow uow tn nyrpvn t martmata ka a blasfhmai sa n blasfhmsvsin:

Mark 3:29

w d' n blasfhms ew t pnema t gion, ok xei fesin ew tn ana, ll noxw stin avnou martmatow.

Mark 3:30

ti legon, Pnema kyarton xei.

Mark 3:31

Ka rxetai mthr ato ka o delfo ato ka jv stkontew psteilan prw atn kalontew atn.

Mark 3:32

ka kyhto per atn xlow, ka lgousin at, Ido mthr sou ka o delfo sou [ka a delfa sou] jv zhtosn se.

Mark 3:33

ka pokriyew atow lgei, Tw stin mthr mou ka o delfo [mou];

Mark 3:34

ka periblecmenow tow per atn kkl kayhmnouw lgei, Ide mthr mou ka o delfo mou.

Mark 3:35

w [gr] n pois t ylhma to yeo, otow delfw mou ka delf ka mthr stn.