Mark 4

Mark 4:1

Ka plin rjato didskein par tn ylassan: ka sungetai prw atn xlow plestow, ste atn ew ploon mbnta kaysyai n t yalss, ka pw xlow prw tn ylassan p tw gw san.

Mark 4:2

ka ddasken atow n parabolaw poll ka legen atow n t didax ato,

Mark 4:3

Akoete. do jlyen spervn sperai.

Mark 4:4

ka gneto n t sperein mn pesen par tn dn, ka lyen t petein ka katfagen at.

Mark 4:5

ka llo pesen p t petrdew pou ok exen gn polln, ka eyw janteilen di t m xein byow gw:

Mark 4:6

ka te nteilen liow kaumatsyh ka di t m xein =zan jhrnyh.

Mark 4:7

ka llo pesen ew tw knyaw, ka nbhsan a kanyai ka sunpnijan at, ka karpn ok dvken.

Mark 4:8

ka lla pesen ew tn gn tn kaln ka ddou karpn nabanonta ka ajanmena ka feren n trikonta ka n jkonta ka n katn.

Mark 4:9

ka legen, Ow xei ta koein koutv.

Mark 4:10

Ka te gneto kat mnaw, rtvn atn o per atn sn tow ddeka tw parabolw.

Mark 4:11

ka legen atow, Umn t mustrion ddotai tw basileaw to yeo: kenoiw d tow jv n parabolaw t pnta gnetai,

Mark 4:12

na blpontew blpvsin ka m dvsin, ka koontew kovsin ka m sunisin, mpote pistrcvsin ka fey atow.

Mark 4:13

Ka lgei atow, Ok odate tn paraboln tathn, ka pw psaw tw parabolw gnsesye;

Mark 4:14

spervn tn lgon sperei.

Mark 4:15

otoi d esin o par tn dn: pou speretai lgow, ka tan kosvsin, eyw rxetai Satanw ka arei tn lgon tn sparmnon ew atow.

Mark 4:16

ka oto esin o p t petrdh speirmenoi, o tan kosvsin tn lgon eyw met xarw lambnousin atn,

Mark 4:17

ka ok xousin =zan n autow ll prskairo esin, eta genomnhw ylcevw divgmo di tn lgon eyw skandalzontai.

Mark 4:18

ka lloi esn o ew tw knyaw speirmenoi: oto esin o tn lgon kosantew,

Mark 4:19

ka a mrimnai to anow ka pth to plotou ka a per t loip piyumai esporeumenai sumpngousin tn lgon ka karpow gnetai.

Mark 4:20

ka keno esin o p tn gn tn kaln sparntew, otinew koousin tn lgon ka paradxontai ka karpoforosin n trikonta ka n jkonta ka n katn.

Mark 4:21

Ka legen atow, Mti rxetai lxnow na p tn mdion tey p tn klnhn; ox na p tn luxnan tey;

Mark 4:22

o gr stin kruptn n m na fanervy, od gneto pkrufon ll' na ly ew fanern.

Mark 4:23

e tiw xei ta koein koutv.

Mark 4:24

Ka legen atow, Blpete t koete. n mtr metrete metrhysetai mn ka prosteysetai mn.

Mark 4:25

w gr xei, doysetai at: ka w ok xei, ka xei rysetai p' ato.

Mark 4:26

Ka legen, Otvw stn basilea to yeo w nyrvpow bl tn spron p tw gw

Mark 4:27

ka kayed ka gerhtai nkta ka mran, ka sprow blast ka mhknhtai w ok oden atw.

Mark 4:28

atomth g karpofore, prton xrton eta stxun eta plrh[w] ston n t stxu.

Mark 4:29

tan d parado karpw, eyw postllei t drpanon, ti parsthken yerismw.

Mark 4:30

Ka legen, Pw moisvmen tn basilean to yeo n tni atn parabol ymen;

Mark 4:31

w kkk sinpevw, w tan spar p tw gw, mikrteron n pntvn tn spermtvn tn p tw gw,

Mark 4:32

ka tan spar, nabanei ka gnetai mezon pntvn tn laxnvn ka poie kldouw meglouw, ste dnasyai p tn skin ato t petein to orano kataskhnon.

Mark 4:33

Ka toiataiw parabolaw pollaw llei atow tn lgon kayw dnanto koein:

Mark 4:34

xvrw d parabolw ok llei atow, kat' dan d tow doiw mayhtaw pluen pnta.

Mark 4:35

Ka lgei atow n ken t mr& caw genomnhw, Dilyvmen ew t pran.

Mark 4:36

ka fntew tn xlon paralambnousin atn w n n t plo, ka lla ploa n met' ato.

Mark 4:37

ka gnetai lalac meglh nmou, ka t kmata pballen ew t ploon, ste dh gemzesyai t ploon.

Mark 4:38

ka atw n n t prmn p t proskeflaion kayedvn. ka gerousin atn ka lgousin at, Didskale, o mlei soi ti pollmeya;

Mark 4:39

ka diegeryew petmhsen t nm ka epen t yalss, Sipa, pefmvso. ka kpasen nemow ka gneto galnh meglh.

Mark 4:40

ka epen atow, T deilo ste; opv xete pstin;

Mark 4:41

ka fobyhsan fbon mgan ka legon prw lllouw, Tw ra otw stin ti ka nemow ka ylassa pakoei at;