Mark 6

Mark 6:1

Ka jlyen keyen ka rxetai ew tn patrda ato, ka kolouyosin at o mayhta ato.

Mark 6:2

ka genomnou sabbtou rjato didskein n t sunagvg, ka pollo koontew jeplssonto lgontew, Pyen tot tata, ka tw sofa doyesa tot, ka a dunmeiw toiatai di tn xeirn ato ginmenai;

Mark 6:3

ox otw stin tktvn, uw tw Maraw ka delfw Iakbou ka Ivstow ka Ioda ka Smvnow; ka ok esn a delfa ato de prw mw; ka skandalzonto n at.

Mark 6:4

ka legen atow Ihsow ti Ok stin profthw timow e m n t patrdi ato ka n tow suggenesin ato ka n t ok& ato.

Mark 6:5

ka ok dnato ke poisai odeman dnamin, e m lgoiw rrstoiw piyew tw xeraw yerpeusen.

Mark 6:6

ka yamazen di tn pistan atn. Ka perigen tw kmaw kkl didskvn.

Mark 6:7

ka proskaletai tow ddeka ka rjato atow postllein do do ka ddou atow jousan tn pneumtvn tn kayrtvn,

Mark 6:8

ka parggeilen atow na mhdn arvsin ew dn e m =bdon mnon, m rton, m pran, m ew tn znhn xalkn,

Mark 6:9

ll podedemnouw sandlia, ka m ndshsye do xitnaw.

Mark 6:10

ka legen atow, Opou n eslyhte ew okan, ke mnete vw n jlyhte keyen.

Mark 6:11

ka w n tpow m djhtai mw mhd kosvsin mn, kporeumenoi keyen ktinjate tn xon tn poktv tn podn mn ew martrion atow.

Mark 6:12

Ka jelyntew krujan na metanosin,

Mark 6:13

ka daimnia poll jballon, ka leifon la pollow rrstouw ka yerpeuon.

Mark 6:14

Ka kousen basilew Hrdhw, fanern gr gneto t noma ato, ka legon ti Ivnnhw baptzvn ggertai k nekrn ka di toto nergosin a dunmeiw n at.

Mark 6:15

lloi d legon ti Hlaw stn: lloi d legon ti profthw w ew tn profhtn.

Mark 6:16

kosaw d Hrdhw legen, On g pekeflisa Ivnnhn, otow gryh.

Mark 6:17

Atw gr Hrdhw postelaw krthsen tn Ivnnhn ka dhsen atn n fulak di Hrdida tn gunaka Filppou to delfo ato, ti atn gmhsen:

Mark 6:18

legen gr Ivnnhw t Hrd ti Ok jestn soi xein tn gunaka to delfo sou.

Mark 6:19

d Hrdiw nexen at ka yelen atn poktenai, ka ok dnato:

Mark 6:20

gr Hrdhw fobeto tn Ivnnhn, edw atn ndra dkaion ka gion, ka sunetrei atn, ka kosaw ato poll prei, ka dvw ato kouen.

Mark 6:21

Ka genomnhw mraw ekarou te Hrdhw tow genesoiw ato depnon pohsen tow megistsin ato ka tow xilirxoiw ka tow prtoiw tw Galilaaw,

Mark 6:22

ka eselyoshw tw yugatrw ato Hrdidow ka rxhsamnhw resen t Hrd ka tow sunanakeimnoiw. epen basilew t koras, Athsn me n ylw, ka dsv soi:

Mark 6:23

ka mosen at [poll], O ti n me atsw dsv soi vw msouw tw basileaw mou.

Mark 6:24

ka jelyosa epen t mhtr atw, T atsvmai; d epen, Tn kefaln Ivnnou to baptzontow.

Mark 6:25

ka eselyosa eyw met spoudw prw tn basila tsato lgousa, Ylv na jautw dw moi p pnaki tn kefaln Ivnnou to baptisto.

Mark 6:26

ka perlupow genmenow basilew di tow rkouw ka tow nakeimnouw ok ylhsen yetsai atn:

Mark 6:27

ka eyw postelaw basilew spekoultora ptajen ngkai tn kefaln ato. ka pelyn pekeflisen atn n t fulak

Mark 6:28

ka negken tn kefaln ato p pnaki ka dvken atn t koras, ka t korsion dvken atn t mhtr atw.

Mark 6:29

ka kosantew o mayhta ato lyon ka ran t ptma ato ka yhkan at n mnhme.

Mark 6:30

Ka sungontai o pstoloi prw tn Ihson ka pggeilan at pnta sa pohsan ka sa ddajan.

Mark 6:31

ka lgei atow, Dete mew ato kat' dan ew rhmon tpon ka napasasye lgon. san gr o rxmenoi ka o pgontew pollo, ka od fagen ekaroun.

Mark 6:32

ka plyon n t plo ew rhmon tpon kat' dan.

Mark 6:33

ka edon atow pgontaw ka pgnvsan pollo ka pez p pasn tn plevn sundramon ke ka prolyon atow.

Mark 6:34

ka jelyn eden poln xlon ka splagxnsyh p' atow, ti san w prbata m xonta poimna, ka rjato didskein atow poll.

Mark 6:35

Ka dh raw pollw genomnhw proselyntew at o mayhta ato legon ti Erhmw stin tpow ka dh ra poll:

Mark 6:36

pluson atow, na pelyntew ew tow kkl grow ka kmaw gorsvsin autow t fgvsin.

Mark 6:37

d pokriyew epen atow, Dte atow mew fagen. ka lgousin at, Apelyntew gorsvmen dhnarvn diakosvn rtouw ka dsomen atow fagen;

Mark 6:38

d lgei atow, Psouw rtouw xete; pgete dete. ka gnntew lgousin, Pnte, ka do xyaw.

Mark 6:39

ka ptajen atow naklnai pntaw sumpsia sumpsia p t xlvr xrt.

Mark 6:40

ka npesan prasia prasia kat katn ka kat pentkonta.

Mark 6:41

ka labn tow pnte rtouw ka tow do xyaw nablcaw ew tn orann elghsen ka katklasen tow rtouw ka ddou tow mayhtaw [ato] na paratiysin atow, ka tow do xyaw mrisen psin.

Mark 6:42

ka fagon pntew ka xortsyhsan,

Mark 6:43

ka ran klsmata ddeka kofnvn plhrmata ka p tn xyvn.

Mark 6:44

ka san o fagntew [tow rtouw] pentakisxlioi ndrew.

Mark 6:45

Ka eyw ngkasen tow mayhtw ato mbnai ew t ploon ka progein ew t pran prw Bhysadn, vw atw polei tn xlon.

Mark 6:46

ka potajmenow atow plyen ew t row prosejasyai.

Mark 6:47

ka caw genomnhw n t ploon n ms tw yalsshw, ka atw mnow p tw gw.

Mark 6:48

ka dn atow basanizomnouw n t lanein, n gr nemow nantow atow, per tetrthn fulakn tw nuktw rxetai prw atow peripatn p tw yalsshw: ka yelen parelyen atow.

Mark 6:49

o d dntew atn p tw yalsshw peripatonta dojan ti fntasm stin, ka nkrajan:

Mark 6:50

pntew gr atn edon ka tarxyhsan. d eyw llhsen met' atn, ka lgei atow, Yarsete, g emi: m fobesye.

Mark 6:51

ka nbh prw atow ew t ploon ka kpasen nemow, ka lan [k perisso] n autow jstanto:

Mark 6:52

o gr sunkan p tow rtoiw, ll' n atn karda pepvrvmnh.

Mark 6:53

Ka diapersantew p tn gn lyon ew Gennhsart ka prosvrmsyhsan.

Mark 6:54

ka jelyntvn atn k to ploou eyw pignntew atn

Mark 6:55

peridramon lhn tn xran kenhn ka rjanto p tow krabttoiw tow kakw xontaw perifrein pou kouon ti stn.

Mark 6:56

ka pou n eseporeeto ew kmaw ew pleiw ew grow, n taw goraw tyesan tow syenontaw ka parekloun atn na kn to kraspdou to matou ato cvntai: ka soi n canto ato szonto.