Mark 7

Mark 7:1

Ka sungontai prw atn o Farisaoi ka tinew tn grammatvn lyntew p Ierosolmvn.

Mark 7:2

ka dntew tinw tn mayhtn ato ti koinaw xersn, tot' stin nptoiw, syousin tow rtouw

Mark 7:3

-- o gr Farisaoi ka pntew o Ioudaoi n m pugm ncvntai tw xeraw ok syousin, kratontew tn pardosin tn presbutrvn,

Mark 7:4

ka p' gorw n m baptsvntai ok syousin, ka lla poll stin parlabon kraten, baptismow pothrvn ka jestn ka xalkvn [ka klinn] --

Mark 7:5

ka pervtsin atn o Farisaoi ka o grammatew, Di t o peripatosin o mayhta sou kat tn pardosin tn presbutrvn, ll koinaw xersn syousin tn rton;

Mark 7:6

d epen atow, Kalw profteusen Hsaaw per mn tn pokritn, w ggraptai [ti] Otow law tow xelesn me tim, d karda atn prrv pxei p' mo:

Mark 7:7

mthn d sbonta me didskontew didaskalaw ntlmata nyrpvn.

Mark 7:8

fntew tn ntoln to yeo kratete tn pardosin tn nyrpvn.

Mark 7:9

Ka legen atow, Kalw yetete tn ntoln to yeo, na tn pardosin mn stshte.

Mark 7:10

Mv#sw gr epen, Tma tn patra sou ka tn mhtra sou, ka, O kakologn patra mhtra yant teleuttv.

Mark 7:11

mew d lgete, En ep nyrvpow t patr t mhtr, Korbn, stin, Dron, n j mo felhyw,

Mark 7:12

okti fete atn odn poisai t patr t mhtr,

Mark 7:13

kurontew tn lgon to yeo t paradsei mn paredkate: ka parmoia toiata poll poiete.

Mark 7:14

Ka proskalesmenow plin tn xlon legen atow, Akosat mou pntew ka snete.

Mark 7:15

odn stin jvyen to nyrpou esporeumenon ew atn dnatai koinsai atn, ll t k to nyrpou kporeumen stin t koinonta tn nyrvpon.

Mark 7:17

Ka te eslyen ew okon p to xlou, phrtvn atn o mayhta ato tn paraboln.

Mark 7:18

ka lgei atow, Otvw ka mew sneto ste; o noete ti pn t jvyen esporeumenon ew tn nyrvpon o dnatai atn koinsai

Mark 7:19

ti ok esporeetai ato ew tn kardan ll' ew tn koilan, ka ew tn fedrna kporeetai, kayarzvn pnta t brmata;

Mark 7:20

legen d ti T k to nyrpou kporeumenon, keno koino tn nyrvpon.

Mark 7:21

svyen gr k tw kardaw tn nyrpvn o dialogismo o kako kporeontai, porneai, klopa, fnoi,

Mark 7:22

moixeai, pleonejai, ponhrai, dlow, slgeia, fyalmw ponhrw, blasfhma, perhfana, frosnh:

Mark 7:23

pnta tata t ponhr svyen kporeetai ka koino tn nyrvpon.

Mark 7:24

Ekeyen d nastw plyen ew t ria Trou. ka eselyn ew okan odna yelen gnnai, ka ok dunyh layen:

Mark 7:25

ll' eyw kosasa gun per ato, w exen t yugtrion atw pnema kyarton, lyosa prospesen prw tow pdaw ato:

Mark 7:26

d gun n Ellhnw, Surofoinkissa t gnei: ka rta atn na t daimnion kbl k tw yugatrw atw.

Mark 7:27

ka legen at, Afew prton xortasynai t tkna, o gr stin kaln laben tn rton tn tknvn ka tow kunaroiw balen.

Mark 7:28

d pekryh ka lgei at, Krie, ka t kunria poktv tw trapzhw syousin p tn cixvn tn paidvn.

Mark 7:29

ka epen at, Di toton tn lgon page, jelluyen k tw yugatrw sou t daimnion.

Mark 7:30

ka pelyosa ew tn okon atw eren t paidon beblhmnon p tn klnhn ka t daimnion jelhluyw.

Mark 7:31

Ka plin jelyn k tn rvn Trou lyen di Sidnow ew tn ylassan tw Galilaaw n mson tn rvn Dekaplevw.

Mark 7:32

ka frousin at kvfn ka mogillon ka parakalosin atn na piy at tn xera.

Mark 7:33

ka polabmenow atn p to xlou kat' dan balen tow daktlouw ato ew t ta ato ka ptsaw cato tw glsshw ato,

Mark 7:34

ka nablcaw ew tn orann stnajen ka lgei at, Effaya, stin, Dianoxyhti.

Mark 7:35

ka [eyvw] noghsan ato a koa, ka lyh desmw tw glsshw ato ka llei ryw.

Mark 7:36

ka diestelato atow na mhden lgvsin: son d atow diestlleto, ato mllon perissteron krusson.

Mark 7:37

ka perperissw jeplssonto lgontew, Kalw pnta pepohken, ka tow kvfow poie koein ka [tow] llouw lalen.