Mark 8

Mark 8:1

En kenaiw taw mraiw plin pollo xlou ntow ka m xntvn t fgvsin, proskalesmenow tow mayhtw lgei atow,

Mark 8:2

Splagxnzomai p tn xlon, ti dh mrai trew prosmnousn moi ka ok xousin t fgvsin:

Mark 8:3

ka n polsv atow nsteiw ew okon atn, kluysontai n t d: ka tinew atn p makryen kasin.

Mark 8:4

ka pekryhsan at o mayhta ato ti Pyen totouw dunseta tiw de xortsai rtvn p' rhmaw;

Mark 8:5

ka rta atow, Psouw xete rtouw; o d epan, Ept.

Mark 8:6

ka paraggllei t xl napesen p tw gw: ka labn tow pt rtouw exaristsaw klasen ka ddou tow mayhtaw ato na paratiysin, ka paryhkan t xl.

Mark 8:7

ka exon xydia lga: ka elogsaw at epen ka tata paratiynai.

Mark 8:8

ka fagon ka xortsyhsan, ka ran perissemata klasmtvn pt spurdaw.

Mark 8:9

san d w tetrakisxlioi. ka plusen atow.

Mark 8:10

Ka eyw mbw ew t ploon met tn mayhtn ato lyen ew t mrh Dalmanouy.

Mark 8:11

Ka jlyon o Farisaoi ka rjanto suzhten at, zhtontew par' ato shmeon p to orano, peirzontew atn.

Mark 8:12

ka nastenjaw t pnemati ato lgei, T gene ath zhte shmeon; mn lgv mn, e doysetai t gene tat shmeon.

Mark 8:13

ka few atow plin mbw plyen ew t pran.

Mark 8:14

Ka pelyonto laben rtouw ka e m na rton ok exon mey' autn n t plo.

Mark 8:15

ka diestlleto atow lgvn, Orte, blpete p tw zmhw tn Farisavn ka tw zmhw Hrdou.

Mark 8:16

ka dielogzonto prw lllouw ti Artouw ok xousin.

Mark 8:17

ka gnow lgei atow, T dialogzesye ti rtouw ok xete; opv noete od sunete; pepvrvmnhn xete tn kardan mn;

Mark 8:18

fyalmow xontew o blpete ka ta xontew ok koete; ka o mnhmoneete,

Mark 8:19

te tow pnte rtouw klasa ew tow pentakisxilouw, psouw kofnouw klasmtvn plreiw rate; lgousin at, Ddeka.

Mark 8:20

Ote tow pt ew tow tetrakisxilouw, psvn spurdvn plhrmata klasmtvn rate; ka lgousin [at], Ept.

Mark 8:21

ka legen atow, Opv sunete;

Mark 8:22

Ka rxontai ew Bhysadn. ka frousin at tufln ka parakalosin atn na ato chtai.

Mark 8:23

ka pilabmenow tw xeirw to tuflo jnegken atn jv tw kmhw ka ptsaw ew t mmata ato, piyew tw xeraw at phrta atn, E ti blpeiw;

Mark 8:24

ka nablcaw legen, Blpv tow nyrpouw ti w dndra r peripatontaw.

Mark 8:25

eta plin pyhken tw xeraw p tow fyalmow ato, ka diblecen ka pekatsth ka nblepen thlaugw panta.

Mark 8:26

ka psteilen atn ew okon ato lgvn, Mhd ew tn kmhn eslyw.

Mark 8:27

Ka jlyen Ihsow ka o mayhta ato ew tw kmaw Kaisareaw tw Filppou: ka n t d phrta tow mayhtw ato lgvn atow, Tna me lgousin o nyrvpoi enai;

Mark 8:28

o d epan at lgontew [ti] Ivnnhn tn baptistn, ka lloi, Hlan, lloi d ti ew tn profhtn.

Mark 8:29

ka atw phrta atow, Umew d tna me lgete enai; pokriyew Ptrow lgei at, S e Xristw.

Mark 8:30

ka petmhsen atow na mhden lgvsin per ato.

Mark 8:31

Ka rjato didskein atow ti de tn un to nyrpou poll payen ka podokimasynai p tn presbutrvn ka tn rxiervn ka tn grammatvn ka poktanynai ka met trew mraw nastnai:

Mark 8:32

ka parrhs& tn lgon llei. ka proslabmenow Ptrow atn rjato pitimn at.

Mark 8:33

d pistrafew ka dn tow mayhtw ato petmhsen Ptr ka lgei, Upage psv mou, satan, ti o fronew t to yeo ll t tn nyrpvn.

Mark 8:34

Ka proskalesmenow tn xlon sn tow mayhtaw ato epen atow, E tiw ylei psv mou kolouyen, parnhssyv autn ka rtv tn staurn ato ka kolouyetv moi.

Mark 8:35

w gr n yl tn cuxn ato ssai polsei atn: w d' n polsei tn cuxn ato neken mo ka to eaggelou ssei atn.

Mark 8:36

t gr fele nyrvpon kerdsai tn ksmon lon ka zhmivynai tn cuxn ato;

Mark 8:37

t gr do nyrvpow ntllagma tw cuxw ato;

Mark 8:38

w gr n paisxuny me ka tow mow lgouw n t gene tat t moixaldi ka martvl, ka uw to nyrpou paisxunysetai atn, tan ly n t dj to patrw ato met tn gglvn tn gvn.