Mark 9

Mark 9:1

Ka legen atow, Amn lgv mn ti esn tinew de tn sthktvn otinew o m gesvntai yantou vw n dvsin tn basilean to yeo lhluyuan n dunmei.

Mark 9:2

Ka met mraw j paralambnei Ihsow tn Ptron ka tn Ikvbon ka tn Ivnnhn ka nafrei atow ew row chln kat' dan mnouw. ka metemorfyh mprosyen atn,

Mark 9:3

ka t mtia ato gneto stlbonta leuk lan oa gnafew p tw gw o dnatai otvw leuknai.

Mark 9:4

ka fyh atow Hlaw sn Mv#se, ka san sullalontew t Ihso.

Mark 9:5

ka pokriyew Ptrow lgei t Ihso, Rabb, kaln stin mw de enai, ka poisvmen trew skhnw, so man ka Mv#se man ka Hl& man.

Mark 9:6

o gr dei t pokriy, kfoboi gr gnonto.

Mark 9:7

ka gneto neflh piskizousa atow, ka gneto fvn k tw neflhw, Otw stin uw mou gaphtw, koete ato.

Mark 9:8

ka jpina periblecmenoi okti odna edon ll tn Ihson mnon mey' autn.

Mark 9:9

Ka katabainntvn atn k to rouw diestelato atow na mhden edon dihgsvntai, e m tan uw to nyrpou k nekrn nast.

Mark 9:10

ka tn lgon krthsan prw autow suzhtontew t stin t k nekrn nastnai.

Mark 9:11

ka phrtvn atn lgontew, Oti lgousin o grammatew ti Hlan de lyen prton;

Mark 9:12

d fh atow, Hlaw mn lyn prton pokayistnei pnta: ka pw ggraptai p tn un to nyrpou na poll py ka joudenhy;

Mark 9:13

ll lgv mn ti ka Hlaw lluyen, ka pohsan at sa yelon, kayw ggraptai p' atn.

Mark 9:14

Ka lyntew prw tow mayhtw edon xlon poln per atow ka grammatew suzhtontaw prw atow.

Mark 9:15

ka eyw pw xlow dntew atn jeyambyhsan ka prostrxontew spzonto atn.

Mark 9:16

ka phrthsen atow, T suzhtete prw atow;

Mark 9:17

ka pekryh at ew k to xlou, Didskale, negka tn un mou prw s, xonta pnema lalon:

Mark 9:18

ka pou n atn katalb =ssei atn, ka frzei ka trzei tow dntaw ka jhranetai: ka epa tow mayhtaw sou na at kblvsin, ka ok sxusan.

Mark 9:19

d pokriyew atow lgei, V gene pistow, vw pte prw mw somai; vw pte njomai mn; frete atn prw me.

Mark 9:20

ka negkan atn prw atn. ka dn atn t pnema eyw sunesprajen atn, ka pesn p tw gw kuleto frzvn.

Mark 9:21

ka phrthsen tn patra ato, Psow xrnow stn w toto ggonen at; d epen, Ek paidiyen:

Mark 9:22

ka pollkiw ka ew pr atn balen ka ew data na pols atn: ll' e ti dn, boyhson mn splagxnisyew f' mw.

Mark 9:23

d Ihsow epen at, T E dn, pnta dunat t pisteonti.

Mark 9:24

eyw krjaw patr to paidou legen, Pistev: boyei mou t pist&.

Mark 9:25

dn d Ihsow ti pisuntrxei xlow, petmhsen t pnemati t kayrt lgvn at, T lalon ka kvfn pnema, g pitssv soi, jelye j ato ka mhkti eslyw ew atn.

Mark 9:26

ka krjaw ka poll sparjaw jlyen: ka gneto se nekrw, ste tow pollow lgein ti pyanen.

Mark 9:27

d Ihsow kratsaw tw xeirw ato geiren atn, ka nsth.

Mark 9:28

ka eselyntow ato ew okon o mayhta ato kat' dan phrtvn atn, Oti mew ok dunyhmen kbalen at;

Mark 9:29

ka epen atow, Toto t gnow n oden dnatai jelyen e m n proseux.

Mark 9:30

Kkeyen jelyntew pareporeonto di tw Galilaaw, ka ok yelen na tiw gno:

Mark 9:31

ddasken gr tow mayhtw ato ka legen atow ti O uw to nyrpou paraddotai ew xeraw nyrpvn, ka poktenosin atn, ka poktanyew met trew mraw nastsetai.

Mark 9:32

o d gnoun t =ma, ka fobonto atn pervtsai.

Mark 9:33

Ka lyon ew Kafarnaom. ka n t ok& genmenow phrta atow, T n t d dielogzesye;

Mark 9:34

o d sipvn: prw lllouw gr dielxyhsan n t d tw mezvn.

Mark 9:35

ka kaysaw fnhsen tow ddeka ka lgei atow, E tiw ylei prtow enai, stai pntvn sxatow ka pntvn dikonow.

Mark 9:36

ka labn paidon sthsen at n ms atn ka nagkalismenow at epen atow,

Mark 9:37

Ow n n tn toiotvn paidvn djhtai p t nmat mou, m dxetai: ka w n m dxhtai, ok m dxetai ll tn postelant me.

Mark 9:38

Efh at Ivnnhw, Didskale, edomn tina n t nmat sou kbllonta daimnia, ka kvlomen atn, ti ok koloyei mn.

Mark 9:39

d Ihsow epen, M kvlete atn. odew gr stin w poisei dnamin p t nmat mou ka dunsetai tax kakologsa me:

Mark 9:40

w gr ok stin kay' mn, pr mn stin.

Mark 9:41

Ow gr n pots mw potrion datow n nmati ti Xristo ste, mn lgv mn ti o m pols tn misyn ato.

Mark 9:42

Ka w n skandals na tn mikrn totvn tn pisteuntvn [ew m], kaln stin at mllon e perkeitai mlow nikw per tn trxhlon ato ka bblhtai ew tn ylassan.

Mark 9:43

Ka n skandalz se xer sou, pkocon atn: kaln stn se kulln eselyen ew tn zvn tw do xeraw xonta pelyen ew tn gennan, ew t pr t sbeston.

Mark 9:45

ka n pow sou skandalz se, pkocon atn: kaln stn se eselyen ew tn zvn xvln tow do pdaw xonta blhynai ew tn gennan.

Mark 9:47

ka n fyalmw sou skandalz se, kbale atn: kaln s stin monfyalmon eselyen ew tn basilean to yeo do fyalmow xonta blhynai ew tn gennan,

Mark 9:48

pou sklhj atn o teleut ka t pr o sbnnutai.

Mark 9:49

pw gr pur lisysetai.

Mark 9:50

Kaln t law: n d t law nalon gnhtai, n tni at rtsete; xete n autow la ka erhneete n llloiw.