Mark 10

Mark 10:1

Ka keyen nastw rxetai ew t ria tw Ioudaaw [ka] pran to Iordnou, ka sumporeontai plin xloi prw atn, ka w eyei plin ddasken atow.

Mark 10:2

ka proselyntew Farisaoi phrtvn atn e jestin ndr gunaka polsai, peirzontew atn.

Mark 10:3

d pokriyew epen atow, T mn netelato Mv#sw;

Mark 10:4

o d epan, Eptrecen Mv#sw biblon postasou grcai ka polsai.

Mark 10:5

d Ihsow epen atow, Prw tn sklhrokardan mn gracen mn tn ntoln tathn.

Mark 10:6

p d rxw ktsevw rsen ka ylu pohsen atow:

Mark 10:7

neken totou katalecei nyrvpow tn patra ato ka tn mhtra [ka proskollhysetai prw tn gunaka ato],

Mark 10:8

ka sontai o do ew srka man: ste okti esn do ll ma srj.

Mark 10:9

on yew sunzeujen nyrvpow m xvriztv.

Mark 10:10

Ka ew tn okan plin o mayhta per totou phrtvn atn.

Mark 10:11

ka lgei atow, Ow n pols tn gunaka ato ka gams llhn moixtai p' atn:

Mark 10:12

ka n at polsasa tn ndra atw gams llon moixtai.

Mark 10:13

Ka prosferon at paida na atn chtai: o d mayhta petmhsan atow.

Mark 10:14

dn d Ihsow gankthsen ka epen atow, Afete t paida rxesyai prw me, m kvlete at, tn gr toiotvn stn basilea to yeo.

Mark 10:15

mn lgv mn, w n m djhtai tn basilean to yeo w paidon, o m esly ew atn.

Mark 10:16

ka nagkalismenow at kateulgei tiyew tw xeraw p' at.

Mark 10:17

Ka kporeuomnou ato ew dn prosdramn ew ka gonupetsaw atn phrta atn, Didskale gay, t poisv na zvn anion klhronomsv;

Mark 10:18

d Ihsow epen at, T me lgeiw gayn; odew gayw e m ew yew.

Mark 10:19

tw ntolw odaw: M fonesw, M moixesw, M klcw, M ceudomartursw, M postersw, Tma tn patra sou ka tn mhtra.

Mark 10:20

d fh at, Didskale, tata pnta fulajmhn k nethtw mou.

Mark 10:21

d Ihsow mblcaw at gphsen atn ka epen at, En se stere: page, sa xeiw plhson ka dw [tow] ptvxow, ka jeiw yhsaurn n oran, ka dero koloyei moi.

Mark 10:22

d stugnsaw p t lg plyen lupomenow: n gr xvn ktmata poll.

Mark 10:23

Ka periblecmenow Ihsow lgei tow mayhtaw ato, Pw dusklvw o t xrmata xontew ew tn basilean to yeo eselesontai.

Mark 10:24

o d mayhta yambonto p tow lgoiw ato. d Ihsow plin pokriyew lgei atow, Tkna, pw dskoln stin ew tn basilean to yeo eselyen:

Mark 10:25

ekoptern stin kmhlon di [tw] trumaliw [tw] =afdow dielyen plosion ew tn basilean to yeo eselyen.

Mark 10:26

o d perissw jeplssonto lgontew prw autow, Ka tw dnatai svynai;

Mark 10:27

mblcaw atow Ihsow lgei, Par nyrpoiw dnaton, ll' o par ye: pnta gr dunat par t ye.

Mark 10:28

Hrjato lgein Ptrow at, Ido mew fkamen pnta ka kolouykamn soi.

Mark 10:29

fh Ihsow, Amn lgv mn, odew stin w fken okan delfow delfw mhtra patra tkna grow neken mo ka neken to eaggelou,

Mark 10:30

n m lb katontaplasona nn n t kair tot okaw ka delfow ka delfw ka mhtraw ka tkna ka grow met divgmn, ka n t ani t rxomn zvn anion.

Mark 10:31

pollo d sontai prtoi sxatoi ka [o] sxatoi prtoi.

Mark 10:32

Hsan d n t d nabanontew ew Ierosluma, ka n progvn atow Ihsow, ka yambonto, o d kolouyontew fobonto. ka paralabn plin tow ddeka rjato atow lgein t mllonta at sumbanein

Mark 10:33

ti Ido nabanomen ew Ierosluma, ka uw to nyrpou paradoysetai tow rxieresin ka tow grammatesin, ka katakrinosin atn yant ka paradsousin atn tow ynesin

Mark 10:34

ka mpajousin at ka mptsousin at ka mastigsousin atn ka poktenosin, ka met trew mraw nastsetai.

Mark 10:35

Ka prosporeontai at Ikvbow ka Ivnnhw o uo Zebedaou lgontew at, Didskale, ylomen na n atsvmn se poisw mn.

Mark 10:36

d epen atow, T ylet [me ] poisv mn;

Mark 10:37

o d epan at, Dw mn na ew sou k dejin ka ew j ristern kaysvmen n t dj sou.

Mark 10:38

d Ihsow epen atow, Ok odate t atesye. dnasye pien t potrion g pnv t bptisma g baptzomai baptisynai;

Mark 10:39

o d epan at, Dunmeya. d Ihsow epen atow, T potrion g pnv pesye ka t bptisma g baptzomai baptisysesye,

Mark 10:40

t d kaysai k dejin mou j evnmvn ok stin mn donai, ll' ow tomastai.

Mark 10:41

Ka kosantew o dka rjanto ganakten per Iakbou ka Ivnnou.

Mark 10:42

ka proskalesmenow atow Ihsow lgei atow, Odate ti o dokontew rxein tn ynn katakurieousin atn ka o megloi atn katejousizousin atn.

Mark 10:43

ox otvw d stin n mn, ll' w n yl mgaw gensyai n mn, stai mn dikonow,

Mark 10:44

ka w n yl n mn enai prtow stai pntvn dolow:

Mark 10:45

ka gr uw to nyrpou ok lyen diakonhynai ll diakonsai ka donai tn cuxn ato ltron nt polln.

Mark 10:46

Ka rxontai ew Ierix. ka kporeuomnou ato p Ierix ka tn mayhtn ato ka xlou kano uw Timaou Bartimaow, tuflw prosathw, kyhto par tn dn.

Mark 10:47

ka kosaw ti Ihsow Nazarhnw stin rjato krzein ka lgein, Uߢ Daud Ihso, lhsn me.

Mark 10:48

ka petmvn at pollo na sivps: d poll mllon krazen, Uߢ Daud, lhsn me.

Mark 10:49

ka stw Ihsow epen, Fvnsate atn. ka fvnosin tn tufln lgontew at, Yrsei, geire, fvne se.

Mark 10:50

d pobaln t mtion ato naphdsaw lyen prw tn Ihson.

Mark 10:51

ka pokriyew at Ihsow epen, T soi yleiw poisv; d tuflw epen at, Rabbouni, na nablcv.

Mark 10:52

ka Ihsow epen at, Upage, pstiw sou ssvkn se. ka eyw nblecen ka koloyei at n t d.