Mark 11

Mark 11:1

Ka te ggzousin ew Ierosluma ew Bhyfag ka Bhyanan prw t Orow tn Elain, postllei do tn mayhtn ato

Mark 11:2

ka lgei atow, Upgete ew tn kmhn tn katnanti mn, ka eyw esporeumenoi ew atn ersete plon dedemnon f' n odew opv nyrpvn kyisen: lsate atn ka frete.

Mark 11:3

ka n tiw mn ep, T poiete toto; epate, O kriow ato xrean xei, ka eyw atn postllei plin de.

Mark 11:4

ka plyon ka eron plon dedemnon prw yran jv p to mfdou ka lousin atn.

Mark 11:5

ka tinew tn ke sthktvn legon atow, T poiete lontew tn plon;

Mark 11:6

o d epan atow kayw epen Ihsow, ka fkan atow.

Mark 11:7

ka frousin tn plon prw tn Ihson ka pibllousin at t mtia atn, ka kyisen p' atn.

Mark 11:8

ka pollo t mtia atn strvsan ew tn dn, lloi d stibdaw kcantew k tn grn.

Mark 11:9

ka o progontew ka o kolouyontew krazon, Vsann: Eloghmnow rxmenow n nmati kurou:

Mark 11:10

Eloghmnh rxomnh basilea to patrw mn Daud: Vsann n tow cstoiw.

Mark 11:11

Ka eslyen ew Ierosluma ew t ern ka periblecmenow pnta, caw dh oshw tw raw, jlyen ew Bhyanan met tn ddeka.

Mark 11:12

Ka t parion jelyntvn atn p Bhyanaw penasen.

Mark 11:13

ka dn sukn p makryen xousan flla lyen, e ra ti ersei n at, ka lyn p' atn odn eren e m flla: gr kairw ok n skvn.

Mark 11:14

ka pokriyew epen at, Mhkti ew tn ana k so mhdew karpn fgoi. ka kouon o mayhta ato.

Mark 11:15

Ka rxontai ew Ierosluma. ka eselyn ew t ern rjato kbllein tow pvlontaw ka tow gorzontaw n t er, ka tw trapzaw tn kollubistn ka tw kaydraw tn pvlontvn tw peristerw katstrecen,

Mark 11:16

ka ok fien na tiw diengk skeow di to ero.

Mark 11:17

ka ddasken ka legen atow, O ggraptai ti O okw mou okow proseuxw klhysetai psin tow ynesin; mew d pepoikate atn splaion lstn.

Mark 11:18

ka kousan o rxierew ka o grammatew ka ztoun pw atn polsvsin: fobonto gr atn, pw gr xlow jeplsseto p t didax ato.

Mark 11:19

Ka tan c gneto, jeporeonto jv tw plevw.

Mark 11:20

Ka paraporeumenoi prv edon tn sukn jhrammnhn k =izn.

Mark 11:21

ka namnhsyew Ptrow lgei at, Rabb, de suk n kathrsv jrantai.

Mark 11:22

ka pokriyew Ihsow lgei atow, Exete pstin yeo.

Mark 11:23

mn lgv mn ti w n ep t rei tot, Aryhti ka blyhti ew tn ylassan, ka m diakriy n t kard& ato ll piste ti lale gnetai, stai at.

Mark 11:24

di toto lgv mn, pnta sa prosexesye ka atesye, pisteete ti lbete, ka stai mn.

Mark 11:25

ka tan stkete proseuxmenoi, fete e ti xete kat tinow, na ka patr mn n tow oranow f mn t paraptmata mn.

Mark 11:27

Ka rxontai plin ew Ierosluma. ka n t er peripatontow ato rxontai prw atn o rxierew ka o grammatew ka o presbteroi

Mark 11:28

ka legon at, En po& jous& tata poiew; tw soi dvken tn jousan tathn na tata poiw;

Mark 11:29

d Ihsow epen atow, Epervtsv mw na lgon, ka pokryht moi ka r mn n po& jous& tata poi:

Mark 11:30

t bptisma t Ivnnou j orano n j nyrpvn; pokryht moi.

Mark 11:31

ka dielogzonto prw autow lgontew, En epvmen, Ej orano, re, Di t [on] ok pistesate at;

Mark 11:32

ll epvmen, Ej nyrpvn; -- fobonto tn xlon: pantew gr exon tn Ivnnhn ntvw ti profthw n.

Mark 11:33

ka pokriyntew t Ihso lgousin, Ok odamen. ka Ihsow lgei atow, Od g lgv mn n po& jous& tata poi.