Mark 12

Mark 12:1

Ka rjato atow n parabolaw lalen, Ampelna nyrvpow fteusen ka periyhken fragmn ka rujen polnion ka kodmhsen prgon ka jdeto atn gevrgow ka pedmhsen.

Mark 12:2

ka psteilen prw tow gevrgow t kair dolon na par tn gevrgn lb p tn karpn to mpelnow:

Mark 12:3

ka labntew atn deiran ka psteilan kenn.

Mark 12:4

ka plin psteilen prw atow llon dolon: kkenon kefalvsan ka tmasan.

Mark 12:5

ka llon psteilen: kkenon pkteinan, ka pollow llouw, ow mn drontew, ow d poktnnontew.

Mark 12:6

ti na exen un gaphtn: psteilen atn sxaton prw atow lgvn ti Entrapsontai tn un mou.

Mark 12:7

kenoi d o gevrgo prw autow epan ti Otw stin klhronmow: dete poktenvmen atn, ka mn stai klhronoma.

Mark 12:8

ka labntew pkteinan atn ka jbalon atn jv to mpelnow.

Mark 12:9

t [on] poisei kriow to mpelnow; lesetai ka polsei tow gevrgow ka dsei tn mpelna lloiw.

Mark 12:10

od tn grafn tathn ngnvte, Lyon n pedokmasan o okodomontew, otow genyh ew kefaln gvnaw:

Mark 12:11

par kurou gneto ath ka stin yaumast n fyalmow mn;

Mark 12:12

Ka ztoun atn kratsai, ka fobyhsan tn xlon, gnvsan gr ti prw atow tn paraboln epen. ka fntew atn plyon.

Mark 12:13

Ka postllousin prw atn tinaw tn Farisavn ka tn Hrdiann na atn gresvsin lg.

Mark 12:14

ka lyntew lgousin at, Didskale, odamen ti lhyw e ka o mlei soi per odenw: o gr blpeiw ew prsvpon nyrpvn, ll' p' lhyeaw tn dn to yeo didskeiw: jestin donai knson Kasari o; dmen m dmen;

Mark 12:15

d edw atn tn pkrisin epen atow, T me peirzete; fret moi dhnrion na dv.

Mark 12:16

o d negkan. ka lgei atow, Tnow ekn ath ka pigraf; o d epan at, Kasarow.

Mark 12:17

d Ihsow epen atow, T Kasarow pdote Kasari ka t to yeo t ye. ka jeyamazon p' at.

Mark 12:18

Ka rxontai Saddoukaoi prw atn, otinew lgousin nstasin m enai, ka phrtvn atn lgontew,

Mark 12:19

Didskale, Mv#sw gracen mn ti n tinow delfw poyn ka katalp gunaka ka m f tknon, na lb delfw ato tn gunaka ka janasts sprma t delf ato.

Mark 12:20

pt delfo san: ka prtow laben gunaka ka poynskvn ok fken sprma:

Mark 12:21

ka deterow laben atn ka pyanen m katalipn sprma: ka trtow satvw:

Mark 12:22

ka o pt ok fkan sprma. sxaton pntvn ka gun pyanen.

Mark 12:23

n t nastsei [tan nastsin] tnow atn stai gun; o gr pt sxon atn gunaka.

Mark 12:24

fh atow Ihsow, O di toto plansye m edtew tw grafw mhd tn dnamin to yeo;

Mark 12:25

tan gr k nekrn nastsin ote gamosin ote gamzontai, ll' esn w ggeloi n tow oranow.

Mark 12:26

per d tn nekrn ti gerontai ok ngnvte n t bbl Mv#svw p to btou pw epen at yew lgvn, Eg yew Abram ka [] yew Isak ka [] yew Iakb;

Mark 12:27

ok stin yew nekrn ll zntvn: pol plansye.

Mark 12:28

Ka proselyn ew tn grammatvn kosaw atn suzhtontvn, dn ti kalw pekryh atow phrthsen atn, Poa stn ntol prth pntvn;

Mark 12:29

pekryh Ihsow ti Prth stn, Akoue, Isral, kriow yew mn kriow ew stin,

Mark 12:30

ka gapseiw krion tn yen sou j lhw tw kardaw sou ka j lhw tw cuxw sou ka j lhw tw dianoaw sou ka j lhw tw sxow sou.

Mark 12:31

deutra ath, Agapseiw tn plhson sou w seautn. mezvn totvn llh ntol ok stin.

Mark 12:32

ka epen at grammatew, Kalw, didskale, p' lhyeaw epew ti ew stin ka ok stin llow pln ato:

Mark 12:33

ka t gapn atn j lhw tw kardaw ka j lhw tw sunsevw ka j lhw tw sxow ka t gapn tn plhson w autn perisstern stin pntvn tn lokautvmtvn ka yusin.

Mark 12:34

ka Ihsow dn [atn] ti nounexw pekryh epen at, O makrn e p tw basileaw to yeo. ka odew okti tlma atn pervtsai.

Mark 12:35

Ka pokriyew Ihsow legen didskvn n t er, Pw lgousin o grammatew ti Xristw uw Daud stin;

Mark 12:36

atw Daud epen n t pnemati t g,
Epen kriow t kur mou:
Kyou k dejin mou,
vw n y tow xyrow sou poktv tn podn sou.

Mark 12:37

atw Daud lgei atn krion, ka pyen ato stin uw; ka [] polw xlow kouen ato dvw.

Mark 12:38

Ka n t didax ato legen, Blpete p tn grammatvn tn yelntvn n stolaw peripaten ka spasmow n taw goraw

Mark 12:39

ka prvtokayedraw n taw sunagvgaw ka prvtoklisaw n tow depnoiw,

Mark 12:40

o katesyontew tw okaw tn xhrn ka profsei makr proseuxmenoi: otoi lmcontai perissteron krma.

Mark 12:41

Ka kaysaw katnanti to gazofulakou yerei pw xlow bllei xalkn ew t gazofulkion. ka pollo plosioi ballon poll:

Mark 12:42

ka lyosa ma xra ptvx balen lept do, stin kodrnthw.

Mark 12:43

ka proskalesmenow tow mayhtw ato epen atow, Amn lgv mn ti xra ath ptvx pleon pntvn balen tn ballntvn ew t gazofulkion:

Mark 12:44

pntew gr k to perisseontow atow balon, ath d k tw stersevw atw pnta sa exen balen lon tn bon atw.