Mark 13

Mark 13:1

Ka kporeuomnou ato k to ero lgei at ew tn mayhtn ato, Didskale, de potapo lyoi ka potapa okodoma.

Mark 13:2

ka Ihsow epen at, Blpeiw tataw tw meglaw okodomw; o m fey de lyow p lyon w o m kataluy.

Mark 13:3

Ka kayhmnou ato ew t Orow tn Elain katnanti to ero phrta atn kat' dan Ptrow ka Ikvbow ka Ivnnhw ka Andraw,

Mark 13:4

Epn mn pte tata stai ka t t shmeon tan mll tata suntelesyai pnta;

Mark 13:5

d Ihsow rjato lgein atow, Blpete m tiw mw plans:

Mark 13:6

pollo lesontai p t nmat mou lgontew ti Eg emi, ka pollow plansousin.

Mark 13:7

tan d koshte polmouw ka kow polmvn, m yroesye: de gensyai, ll' opv t tlow.

Mark 13:8

gerysetai gr ynow p' ynow ka basilea p basilean, sontai seismo kat tpouw, sontai limo: rx dnvn tata.

Mark 13:9

blpete d mew autow: paradsousin mw ew sundria ka ew sunagvgw darsesye ka p gemnvn ka basilvn staysesye neken mo ew martrion atow.

Mark 13:10

ka ew pnta t ynh prton de khruxynai t eagglion.

Mark 13:11

ka tan gvsin mw paradidntew, m promerimnte t lalshte, ll' n doy mn n ken t r& toto lalete: o gr ste mew o lalontew ll t pnema t gion.

Mark 13:12

ka paradsei delfw delfn ew ynaton ka patr tknon, ka panastsontai tkna p gonew ka yanatsousin atow:

Mark 13:13

ka sesye misomenoi p pntvn di t nom mou. d pomenaw ew tlow otow svysetai.

Mark 13:14

Otan d dhte t bdlugma tw rhmsevw sthkta pou o de, naginskvn noetv, tte o n t Iouda& feugtvsan ew t rh,

Mark 13:15

[d] p to dmatow m katabtv mhd eselytv ra ti k tw okaw ato,

Mark 13:16

ka ew tn grn m pistrectv ew t psv rai t mtion ato.

Mark 13:17

oa d taw n gastr xosaiw ka taw yhlazosaiw n kenaiw taw mraiw.

Mark 13:18

prosexesye d na m gnhtai xeimnow:

Mark 13:19

sontai gr a mrai kenai ylciw oa o ggonen toiath p' rxw ktsevw n ktisen yew vw to nn ka o m gnhtai.

Mark 13:20

ka e m kolbvsen kriow tw mraw, ok n syh psa srj: ll di tow klektow ow jeljato kolbvsen tw mraw.

Mark 13:21

ka tte n tiw mn ep, Ide de Xristw, Ide ke, m pisteete:

Mark 13:22

gerysontai gr ceudxristoi ka ceudoproftai ka dsousin shmea ka trata prw t poplann, e dunatn, tow klektow.

Mark 13:23

mew d blpete: proerhka mn pnta.

Mark 13:24

All n kenaiw taw mraiw met tn ylcin kenhn liow skotisysetai, ka selnh o dsei t fggow atw,

Mark 13:25

ka o strew sontai k to orano pptontew, ka a dunmeiw a n tow oranow saleuysontai.

Mark 13:26

ka tte contai tn un to nyrpou rxmenon n neflaiw met dunmevw pollw ka djhw.

Mark 13:27

ka tte postele tow gglouw ka pisunjei tow klektow [ato] k tn tessrvn nmvn p' krou gw vw krou orano.

Mark 13:28

Ap d tw sukw myete tn paraboln: tan dh kldow atw palw gnhtai ka kf t flla, ginskete ti ggw t yrow stn:

Mark 13:29

otvw ka mew, tan dhte tata ginmena, ginskete ti ggw stin p yraiw.

Mark 13:30

mn lgv mn ti o m parly gene ath mxriw o tata pnta gnhtai.

Mark 13:31

oranw ka g parelesontai, o d lgoi mou o m parelesontai.

Mark 13:32

Per d tw mraw kenhw tw raw odew oden, od o ggeloi n oran od uw, e m patr.

Mark 13:33

blpete, grupnete: ok odate gr pte kairw stin.

Mark 13:34

w nyrvpow pdhmow few tn okan ato ka dow tow doloiw ato tn jousan kst t rgon ato ka t yurvr netelato na grhgor.

Mark 13:35

grhgorete on: ok odate gr pte kriow tw okaw rxetai, c mesonktion lektorofvnaw prv,

Mark 13:36

m lyn jafnhw er mw kayedontaw.

Mark 13:37

d mn lgv psin lgv, grhgorete.