Mark 14

Mark 14:1

Hn d t psxa ka t zuma met do mraw. ka ztoun o rxierew ka o grammatew pw atn n dl kratsantew poktenvsin:

Mark 14:2

legon gr, M n t ort, mpote stai yrubow to lao.

Mark 14:3

Ka ntow ato n Bhyan& n t ok& Smvnow to lepro, katakeimnou ato lyen gun xousa lbastron mrou nrdou pistikw polutelow, suntrcasa tn lbastron katxeen ato tw kefalw.

Mark 14:4

san d tinew ganaktontew prw autow, Ew t pleia ath to mrou ggonen;

Mark 14:5

dnato gr toto t mron praynai pnv dhnarvn triakosvn ka doynai tow ptvxow: ka nebrimnto at.

Mark 14:6

d Ihsow epen, Afete atn: t at kpouw parxete; kaln rgon rgsato n mo.

Mark 14:7

pntote gr tow ptvxow xete mey' autn ka tan ylhte dnasye atow e poisai, m d o pntote xete.

Mark 14:8

sxen pohsen: prolaben mursai t sm mou ew tn ntafiasmn.

Mark 14:9

mn d lgv mn, pou n khruxy t eagglion ew lon tn ksmon, ka pohsen ath lalhysetai ew mnhmsunon atw.

Mark 14:10

Ka Iodaw Iskariy ew tn ddeka plyen prw tow rxierew na atn parado atow.

Mark 14:11

o d kosantew xrhsan ka phggelanto at rgrion donai. ka ztei pw atn ekarvw parado.

Mark 14:12

Ka t prt mr& tn zmvn, te t psxa yuon, lgousin at o mayhta ato, Po yleiw pelyntew toimsvmen na fgw t psxa;

Mark 14:13

ka postllei do tn mayhtn ato ka lgei atow, Upgete ew tn plin, ka pantsei mn nyrvpow kermion datow bastzvn: kolouysate at

Mark 14:14

ka pou n esly epate t okodespt ti O didskalow lgei, Po stin t katlum mou pou t psxa met tn mayhtn mou fgv;

Mark 14:15

ka atw mn dejei ngaion mga strvmnon toimon: ka ke toimsate mn.

Mark 14:16

ka jlyon o mayhta ka lyon ew tn plin ka eron kayw epen atow ka tomasan t psxa.

Mark 14:17

Ka caw genomnhw rxetai met tn ddeka.

Mark 14:18

ka nakeimnvn atn ka syintvn Ihsow epen, Amn lgv mn ti ew j mn paradsei me syvn met' mo.

Mark 14:19

rjanto lupesyai ka lgein at ew kat ew, Mti g;

Mark 14:20

d epen atow, Ew tn ddeka, mbaptmenow met' mo ew t trblion.

Mark 14:21

ti mn uw to nyrpou pgei kayw ggraptai per ato, oa d t nyrp ken di' o uw to nyrpou paraddotai: kaln at e ok gennyh nyrvpow kenow.

Mark 14:22

Ka syintvn atn labn rton elogsaw klasen ka dvken atow ka epen, Lbete, tot stin t sm mou.

Mark 14:23

ka labn potrion exaristsaw dvken atow, ka pion j ato pntew.

Mark 14:24

ka epen atow, Tot stin t am mou tw diaykhw t kxunnmenon pr polln.

Mark 14:25

mn lgv mn ti okti o m pv k to genmatow tw mplou vw tw mraw kenhw tan at pnv kainn n t basile& to yeo.

Mark 14:26

Ka mnsantew jlyon ew t Orow tn Elain.

Mark 14:27

Ka lgei atow Ihsow ti Pntew skandalisysesye, ti ggraptai,
Patjv tn poimna,
ka t prbata diaskorpisysontai.

Mark 14:28

ll met t geryna me projv mw ew tn Galilaan.

Mark 14:29

d Ptrow fh at, E ka pntew skandalisysontai, ll' ok g.

Mark 14:30

ka lgei at Ihsow, Amn lgv soi ti s smeron tat t nukt prn dw lktora fvnsai trw me parns.

Mark 14:31

d kperissw llei, En d me sunapoyanen soi, o m se parnsomai. satvw d ka pntew legon.

Mark 14:32

Ka rxontai ew xvron o t noma Geyshman ka lgei tow mayhtaw ato, Kaysate de vw prosejvmai.

Mark 14:33

ka paralambnei tn Ptron ka [tn] Ikvbon ka [tn] Ivnnhn met' ato ka rjato kyambesyai ka dhmonen

Mark 14:34

ka lgei atow, Perlupw stin cux mou vw yantou: menate de ka grhgorete.

Mark 14:35

ka proelyn mikrn pipten p tw gw ka proshxeto na e dunatn stin parly p' ato ra,

Mark 14:36

ka legen, Abba patr, pnta dunat soi: parnegke t potrion toto p' mo: ll' o t g ylv ll t s.

Mark 14:37

ka rxetai ka erskei atow kayedontaw, ka lgei t Ptr, Smvn, kayedeiw; ok sxusaw man ran grhgorsai;

Mark 14:38

grhgorete ka prosexesye, na m lyhte ew peirasmn: t mn pnema pryumon d srj syenw.

Mark 14:39

ka plin pelyn proshjato tn atn lgon epn.

Mark 14:40

ka plin lyn eren atow kayedontaw, san gr atn o fyalmo katabarunmenoi, ka ok deisan t pokriysin at.

Mark 14:41

ka rxetai t trton ka lgei atow, Kayedete t loipn ka napaesye: pxei: lyen ra, do paraddotai uw to nyrpou ew tw xeraw tn martvln.

Mark 14:42

geresye gvmen: do paradidow me ggiken.

Mark 14:43

Ka eyw ti ato lalontow paragnetai Iodaw ew tn ddeka ka met' ato xlow met maxairn ka jlvn par tn rxiervn ka tn grammatvn ka tn presbutrvn.

Mark 14:44

dedkei d paradidow atn ssshmon atow lgvn, On n filsv atw stin, kratsate atn ka pgete sfalw.

Mark 14:45

ka lyn eyw proselyn at lgei, Rabb, ka kateflhsen atn:

Mark 14:46

o d pbalon tw xeraw at ka krthsan atn.

Mark 14:47

ew d [tiw] tn paresthktvn spasmenow tn mxairan paisen tn dolon to rxiervw ka felen ato t trion.

Mark 14:48

ka pokriyew Ihsow epen atow, Vw p lstn jlyate met maxairn ka jlvn sullaben me;

Mark 14:49

kay' mran mhn prw mw n t er didskvn ka ok kratsat me: ll' na plhrvysin a grafa.

Mark 14:50

ka fntew atn fugon pntew.

Mark 14:51

Ka neanskow tiw sunhkoloyei at peribeblhmnow sindna p gumno, ka kratosin atn:

Mark 14:52

d katalipn tn sindna gumnw fugen.

Mark 14:53

Ka pgagon tn Ihson prw tn rxiera, ka sunrxontai pntew o rxierew ka o presbteroi ka o grammatew.

Mark 14:54

ka Ptrow p makryen koloyhsen at vw sv ew tn aln to rxiervw ka n sugkaymenow met tn phretn ka yermainmenow prw t fw.

Mark 14:55

o d rxierew ka lon t sundrion ztoun kat to Ihso marturan ew t yanatsai atn, ka ox hriskon:

Mark 14:56

pollo gr ceudomartroun kat' ato, ka sai a marturai ok san.

Mark 14:57

ka tinew nastntew ceudomartroun kat' ato lgontew

Mark 14:58

ti Hmew kosamen ato lgontow ti Eg katalsv tn nan toton tn xeiropohton ka di trin mern llon xeiropohton okodomsv.

Mark 14:59

ka od otvw sh n martura atn.

Mark 14:60

ka nastw rxierew ew mson phrthsen tn Ihson lgvn, Ok pokrn odn t oto sou katamarturosin;

Mark 14:61

d sipa ka ok pekrnato odn. plin rxierew phrta atn ka lgei at, S e Xristw uw to eloghto;

Mark 14:62

d Ihsow epen, Eg emi,
ka cesye tn un to nyrpou
k dejin kaymenon tw dunmevw

ka rxmenon met tn nefeln to orano.

Mark 14:63

d rxierew diarrjaw tow xitnaw ato lgei, T ti xrean xomen martrvn;

Mark 14:64

kosate tw blasfhmaw: t mn fanetai; o d pntew katkrinan atn noxon enai yantou.

Mark 14:65

Ka rjant tinew mptein at ka perikalptein ato t prsvpon ka kolafzein atn ka lgein at, Profteuson, ka o phrtai =apsmasin atn labon.

Mark 14:66

Ka ntow to Ptrou ktv n t al rxetai ma tn paidiskn to rxiervw

Mark 14:67

ka dosa tn Ptron yermainmenon mblcasa at lgei, Ka s met to Nazarhno sya to Ihso.

Mark 14:68

d rnsato lgvn, Ote oda ote pstamai s t lgeiw. ka jlyen jv ew t proalion [ka lktvr fnhsen].

Mark 14:69

ka paidskh dosa atn rjato plin lgein tow parestsin ti Otow j atn stin.

Mark 14:70

d plin rneto. ka met mikrn plin o paresttew legon t Ptr, Alhyw j atn e, ka gr Galilaow e.

Mark 14:71

d rjato nayematzein ka mnnai ti Ok oda tn nyrvpon toton n lgete.

Mark 14:72

ka eyw k deutrou lktvr fnhsen. ka nemnsyh Ptrow t =ma w epen at Ihsow ti Prn lktora fvnsai dw trw me parns: ka pibaln klaien.