Mark 15

Mark 15:1

Ka eyw prv sumbolion poisantew o rxierew met tn presbutrvn ka grammatvn ka lon t sundrion, dsantew tn Ihson pnegkan ka pardvkan Pilt.

Mark 15:2

ka phrthsen atn Piltow, S e basilew tn Ioudavn; d pokriyew at lgei, S lgeiw.

Mark 15:3

ka kathgroun ato o rxierew poll.

Mark 15:4

d Piltow plin phrta atn lgvn, Ok pokrn odn; de psa sou kathgorosin.

Mark 15:5

d Ihsow okti odn pekryh, ste yaumzein tn Pilton.

Mark 15:6

Kat d ortn pluen atow na dsmion n partonto.

Mark 15:7

n d legmenow Barabbw met tn stasiastn dedemnow otinew n t stsei fnon pepoikeisan.

Mark 15:8

ka nabw xlow rjato atesyai kayw poei atow.

Mark 15:9

d Piltow pekryh atow lgvn, Ylete polsv mn tn basila tn Ioudavn;

Mark 15:10

gnvsken gr ti di fynon paradedkeisan atn o rxierew.

Mark 15:11

o d rxierew nseisan tn xlon na mllon tn Barabbn pols atow.

Mark 15:12

d Piltow plin pokriyew legen atow, T on [ylete] poisv [n lgete] tn basila tn Ioudavn;

Mark 15:13

o d plin krajan, Starvson atn.

Mark 15:14

d Piltow legen atow, T gr pohsen kakn; o d perissw krajan, Starvson atn.

Mark 15:15

d Piltow boulmenow t xl t kann poisai plusen atow tn Barabbn, ka pardvken tn Ihson fragellsaw na staurvy.

Mark 15:16

O d stratitai pgagon atn sv tw alw, stin praitrion, ka sugkalosin lhn tn speran.

Mark 15:17

ka ndidskousin atn porfran ka peritiyasin at pljantew knyinon stfanon:

Mark 15:18

ka rjanto spzesyai atn, Xare, basile tn Ioudavn:

Mark 15:19

ka tupton ato tn kefaln kalm ka nptuon at ka tiyntew t gnata proseknoun at.

Mark 15:20

ka te npaijan at, jdusan atn tn porfran ka ndusan atn t mtia ato. ka jgousin atn na staursvsin atn.

Mark 15:21

Ka ggareousin pargont tina Smvna Kurhnaon rxmenon p' gro, tn patra Alejndrou ka Rofou, na r tn staurn ato.

Mark 15:22

ka frousin atn p tn Golgoyn tpon, stin meyermhneumenon Kranou Tpow.

Mark 15:23

ka ddoun at smurnismnon onon: w d ok laben.

Mark 15:24

ka staurosin atn ka diamerzontai t mtia ato, bllontew klron p' at tw t r.

Mark 15:25

n d ra trth ka starvsan atn.

Mark 15:26

ka n pigraf tw ataw ato pigegrammnh, O basilew tn Ioudavn.

Mark 15:27

Ka sn at staurosin do lstw, na k dejin ka na j evnmvn ato.

Mark 15:29

Ka o paraporeumenoi blasfmoun atn kinontew tw kefalw atn ka lgontew, O katalvn tn nan ka okodomn n trisn mraiw,

Mark 15:30

sson seautn katabw p to stauro.

Mark 15:31

movw ka o rxierew mpazontew prw lllouw met tn grammatvn legon, Allouw svsen, autn o dnatai ssai:

Mark 15:32

Xristw basilew Isral katabtv nn p to stauro, na dvmen ka pistesvmen. ka o sunestaurvmnoi sn at nedizon atn.

Mark 15:33

Ka genomnhw raw kthw sktow gneto f' lhn tn gn vw raw nthw.

Mark 15:34

ka t nt r& bhsen Ihsow fvn megl, Elvi elvi lema sabaxyani; stin meyermhneumenon O yew mou yew mou, ew t gkatlipw me;

Mark 15:35

ka tinew tn paresthktvn kosantew legon, Ide Hlan fvne.

Mark 15:36

dramn d tiw [ka] gemsaw spggon jouw periyew kalm ptizen atn lgvn, Afete dvmen e rxetai Hlaw kayelen atn.

Mark 15:37

d Ihsow few fvnn meglhn jpneusen.

Mark 15:38

Ka t kataptasma to nao sxsyh ew do p' nvyen vw ktv.

Mark 15:39

Idn d kenturvn paresthkw j nantaw ato ti otvw jpneusen epen, Alhyw otow nyrvpow uw yeo n.

Mark 15:40

Hsan d ka gunakew p makryen yevrosai, n aw ka Mara Magdalhn ka Mara Iakbou to mikro ka Ivstow mthr ka Salmh,

Mark 15:41

a te n n t Galila& koloyoun at ka dihknoun at, ka llai polla a sunanabsai at ew Ierosluma.

Mark 15:42

Ka dh caw genomnhw, pe n paraskeu stin prosbbaton,

Mark 15:43

lyn Ivsf [] p Arimayaaw esxmvn bouleutw, w ka atw n prosdexmenow tn basilean to yeo, tolmsaw eslyen prw tn Pilton ka tsato t sma to Ihso.

Mark 15:44

d Piltow yamasen e dh tynhken ka proskalesmenow tn kenturvna phrthsen atn e plai pyanen:

Mark 15:45

ka gnow p to kenturvnow dvrsato t ptma t Ivsf.

Mark 15:46

ka gorsaw sindna kayeln atn nelhsen t sindni ka yhken atn n mnhme n lelatomhmnon k ptraw ka proseklisen lyon p tn yran to mnhmeou.

Mark 15:47

d Mara Magdalhn ka Mara Ivstow yeroun po tyeitai.