Mark 16

Mark 16:1

Ka diagenomnou to sabbtou Mara Magdalhn ka Mara [to] Iakbou ka Salmh grasan rmata na lyosai lecvsin atn.

Mark 16:2

ka lan prv t mi tn sabbtvn rxontai p t mnhmeon natelantow to lou.

Mark 16:3

ka legon prw autw, Tw pokulsei mn tn lyon k tw yraw to mnhmeou;

Mark 16:4

ka nablcasai yevrosin ti pokeklistai lyow: n gr mgaw sfdra.

Mark 16:5

ka eselyosai ew t mnhmeon edon neanskon kaymenon n tow dejiow peribeblhmnon stoln leukn, ka jeyambyhsan.

Mark 16:6

d lgei ataw, M kyambesye: Ihson zhtete tn Nazarhnn tn staurvmnon: gryh, ok stin de: de tpow pou yhkan atn.

Mark 16:7

ll pgete epate tow mayhtaw ato ka t Ptr ti Progei mw ew tn Galilaan: ke atn cesye, kayw epen mn.

Mark 16:8

ka jelyosai fugon p to mnhmeou, exen gr atw trmow ka kstasiw: ka oden odn epan: fobonto gr.

The Long Ending

Mark 16:9

_Anastw d prv prt sabbtou fnh prton Mar& t Magdalhn, par' w kbeblkei pt daimnia.

Mark 16:10

kenh poreuyesa pggeilen tow met' ato genomnoiw penyosi ka klaousin:

Mark 16:11

kkenoi kosantew ti z ka yeyh p' atw psthsan.

Mark 16:12

Met d tata dusn j atn peripatosin faneryh n tr& morf poreuomnoiw ew grn:

Mark 16:13

kkenoi pelyntew pggeilan tow loipow: od kenoiw psteusan.

Mark 16:14

Usteron [d] nakeimnoiw atow tow ndeka faneryh ka nedisen tn pistan atn ka sklhrokardan ti tow yeasamnoiw atn ghgermnon ok psteusan.

Mark 16:15

ka epen atow, Poreuyntew ew tn ksmon panta khrjate t eagglion ps t ktsei.

Mark 16:16

pistesaw ka baptisyew svysetai, d pistsaw katakriysetai.

Mark 16:17

shmea d tow pistesasin tata parakolouysei: n t nmat mou daimnia kbalosin, glssaiw lalsousin kainaw,

Mark 16:18

[ka n taw xersn] feiw rosin kn yansimn ti pvsin o m atow blc, p rrstouw xeraw piysousin ka kalw jousin.

Mark 16:19

O mn on kriow Ihsow met t lalsai atow nelmfyh ew tn orann ka kyisen k dejin to yeo.

Mark 16:20

kenoi d jelyntew krujan pantaxo, to kurou sunergontow ka tn lgon bebaiontow di tn pakolouyontvn shmevn.

A Shorter Ending

_Pnta d t parhggelmna tow per tn Ptron suntmvw jggeilan. Met d tata ka atw Ihsow p natolw ka xri dsevw japsteilen di' atn t ern ka fyarton krugma tw avnou svthraw. mn.