Text and Textual Variants for the Old Greek Book of Habakkuk (Minor Prophets): electronic edition Public Domain CATSS edition prepared at the University of Pennsylvania, Center for Computer Analysis of Texts Filesize uncompressed: about 53 K Center for Computer Analysis of Texts
College Hall Box 36, University of Pennsylvania, Philadelphia PA 19104-6303 USA; kraft@ccat.sas.upenn.edu
Bible:OldGreek:MinorProphets:Habakkuk (043)

Freely available for non-commercial use provided that this header is included in its entirety with any copy distributed and that errors/corrections or other problems are reported to the distributor.

1990

Based on Septuaginta: Vetus Testamentum Graecum auctoritate Societatis Litterarum Gottingensis editum, vol. 13, Duodecim prophetae, ed. Joseph Ziegler (Goettingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1943) 261-275, supplemented with more recent discoveries. Initial encoding (scanned), verification, and reformatting by the Computer Assisted Tools for Septuagint Studies (CATSS) project staff, University of Pennsylvania.

File format is described by Robert Kraft, "Treatment of the Greek Textual Variants" in Computer Assisted Tools for Septuagint Studies (CATSS), vol. 1: Ruth, Septuagint and Cognate Studies vol. 20 (Scholars Press, 1986).

Categories of variants are marked thus -- ">" = lacking in the following witnesses, "+" = longer text, ":" = alternative reading, "~" = transposition.

Greek words are enclosed by ....<\> at present, and ....<\> indicates italics; for the Greek transliterations, TLG "Beta Coding" is used.

Text divisions are marked by "~" at left margin, followed by "a" to designate the book, "x" for chapter, and "y" for verse; explicit numbers have been added for the user's convenience -- thus "~x2y5" = chapter 2, verse 5.

20 Oct 1992 Robert Kraftedit format ch 1 8 Jun 1994 Robert Kraftedit format
~a"OGVar"b"043"c"Hab"x"t" @@@@@@@@{0*A*M*B*A*K*O*U*M*0<\><\>} {??} ~t"Inscriptio" +< O<\> 62 +< PROFHTHS<\> lI<\> +< PROFHTEIA <\>36 Bo Syh AMBAKOUM<\> W B-S-V A`-Q'-49'-198-534-710 L<\>'(-51)-46-407 C<\>-130-239-311 233' Ach Bo] : ABBAKOUM<\> 106-613 51 68 + DEDIKAIOMENOS<\> 51(c) (+4) + H<\> 51(c) (+4) + PATHR<\> 51(c) (+4) + EGHRWN<\> 51(c) (+4) : AMBAKOUM<\>] + O<\> 711 + PROFHTHS<\> 86-711 538 + H'<\> W B-S-V A`-Q'-49'-198-534-710 L<\>'(-36)-86(c) 68-311-538 Syh {???} + TOU<\> 106 (+4) + PROFHTOU<\> 106 (+4) Bo Syh + KEFALAION<\> 106 (+4) + A'<\> 106 (+4) + AMELHS<\> 613 (+5) + KAI<\> 613 (+5) + O<\> 613 (+5) + PATHR<\> 613 (+5) + ANESTH<\> 613 (+5) ~x1y1 + PROFHTEIA<\> Bo: cf. inscr. (+4) + ABBAKOUM<\> Bo: cf. inscr. (+4) + TOU<\> Bo: cf. inscr. (+4) + PROFHTOU<\> Bo: cf. inscr. (+4) @@@@1*TO\<\> LH=MMA<\> , O(\<\> EI)=DEN<\> *AMBAKOUM<\>] : ABBAKOUM<\> 51-410-613 68 106 Cyr.(p) O(<\> PROFH/THS<\> . ~x1y2 @*(/EWS<\> TI/NOS<\> , KU/RIE<\>] > 407 Aeth(p) Clem. Cyr(p) Thph. Gild.(p) , KEKRA/COMAI<\>] : KRACOMAI<\> B* + ad te<\> Ach Sa KAI\<\> OU) . . <\> MH\<\>] : OUK<\> 538 Clem. Cyr.(p)(=comm) et<\> III 161.1253) EI)SAKOU/SH|S<\>] : EISAKOUSEIS<\> V 233 Greg.Naz. I 469(p) Tht.(p) : EISAKOUSH<\> 26 51-613-764 C<\>-239 Or. XI 416 Lo. Cyr. : EISAKOUSEI<\> 68 : EISAKOUSONTAI<\> Clem. + me<\> Co + nos<\> Aeth(p) ; BOH/SOMAI<\>] > C<\>-68 Thph.: homoiot. (>7) PRO\S<\>] > C<\>-68 Thph.: homoiot. (>7) SE\<\>] > C<\>-68 Thph.: homoiot. (>7) A)DIKOU/MENOS<\>] > C<\>-68 Thph.: homoiot. (>7) KAI\<\>] > C<\>-68 Thph.: homoiot. (>7) OU)<\>] > C<\>-68 Thph.: homoiot. (>7) + MH<\> 106 L<\>'`-407 26' 233' 544 Th. Tht. SW/SEIS<\>] > C<\>-68 Thph.: homoiot. (>7) : SWSHS<\> L<\>'`-407 26' 710 538 544 Th. + ME<\> Co Or. + nos<\> Aeth(p) ; ~x1y3 I(/NA<\> TI/<\> +< MOI<\> rel. (Or. XI 416 Lo. Greg.Naz. I 469 Chr. I 456 Spec. Gild.) Ra E)/DEICA/S<\> B-S Q C<\>-68 Co Syh Aeth Arab Arm Chr. IV 263 Cyr. III 161 Thph.(lem) = MT] {????} MOI<\>] > rel. (Or. XI 416 Lo. Greg.Naz. I 469 Chr. I 456 Spec. Gild.) Ra KO/POUS<\>] : PONOUS<\> (~) C<\>-68-239 233' 544 Thph. (~) : labores<\> Spec. Hi. Gild. KAI\<\>] > 410 PO/NOUS<\>] > 410 : KOPOUS<\> (~) C<\>-68-239 233' 544 Thph. (~) : dolores<\> Spec. Hi. Gild. , E)PIBLE/PEIN<\> +< EPI<\> A-233'-407-544 L<\>'` Co Syh Or. Greg.Naz.(p) Th. Tht. TALAIPWRI/AN<\> W KAI\<\> A)SE/BEIAN<\> ; E)C<\> E)NANTI/AS<\> MOU<\>] > 62 Thph. GE/GONE<\> KRI/SIS<\> , KAI\<\> O(<\> KRITH\S<\> LAMBA/NEI<\>] + KRISIN<\> 68 Thph.(p) + faciem<\> Bo + munera<\> Aeth(p) Arm . ~x1y4 DIA\<\> TOU=TO<\> DIESKE/DASTAI<\>] : ESKEDASTAI<\> 613 NO/MOS<\> , KAI\<\> OU)<\> DIECA/GETAI<\> EI)S<\> TE/LOS<\> KRI/MA<\>] : KRISIS<\> Thph. + iustum<\> Aeth , O)/TI<\> +< O(<\> rel. (W) A)SEBH/S<\> B-S-V Q*-198-407 C<\> Tht. = MT] KATADUNASTEU/EI<\> TO\N<\> DI/KAION<\> : E(/NEKEN<\> TOU/TOU<\> E)CELEU/SETAI<\>] : DIECELEUSETAI<\> V 130' 233' 544 TO/<\>] > 534 = MT KRI/MA<\> DIESTRAMME/NON<\> . ~x1y5 I)/DETE<\> , OI(<\> KATAFRONHTAI/<\> , KAI\<\>] > 763 = Act. 13:41 E)PIBLE/YATE<\>] > 763 = Act. 13:41 KAI\<\> QAUMA/SATE<\>] : QAUMASETE<\> Q* : videte<\> Sa + ERGA QEOU<\> 51(c) +< KAI<\> L<\>'`-407-613 Th. Tht.^^ +< IDETE<\> L<\>'`-407-613 Th. Tht.^^ QAUMA/SIA<\>] > Act. + KAI<\> 233' 544 + IDETE<\> 233' 544 KAI\<\>] > C<\> = MT + !! Syh adn. <> Syh(mg) A)FANI/SQHTE<\>] > C<\> = MT + !! Syh adn. <> Syh(mg) , DIO/TI<\>] : OTI<\> Act. + EIPON<\> 534 + EGW<\> 534 E)RGON<\>] > Q(txt) E)GW<\>] > Q(txt) Bo = MT Act. (~) E)RGA/ZOMAI<\>] + EGW<\> Act. (~) E)N<\> TAI=S<\> H(ME/RAIS<\> U(MW=N<\>] : HMWN<\> S* Bas.N.* + ERGON<\> Act.(p) , O(\<\> OU)<\> MH\<\> PISTEU/SHTE<\> E)A/N<\> TIS<\> E)KDIHGH=TAI<\>] : EKDIHGHSHTAI<\> S* 534 : EKDIHGHSETAI<\> Q(c) : DIHGHTAI<\> 544 + UMIN<\> S(ca)(vid.) A'`-49`-198-407 Q(mg) 36-62-lII<\> 130'-239 Ach Sa Aeth Arab Arm Tht.(p) Thph.(comm) = Act. {???} . ~x1y6 DIO/TI<\>] : OTI<\> A I)DOU\<\>] > 103' (~) 86(txt) Th. Bas.N. Thph.(p) E)GW<\>] 534 613 + I)DOU\<\> 103' (~) E)CEGEI/RW<\>] : ECEGERW<\> lI<\>`-410 Cyr. Bas.N. : EGEIRW<\> Th. Tht. + E)F'<\> W' S(ca)(vid.) A'` 239 Sa Aeth Arab Bas.N. Ra: cf. Ier. 5:15 + U(MA=S<\> W' S(ca)(vid.) A'` 239 Sa Aeth Arab Bas.N. Ra: cf. Ier. 5:15 [ ] > Ra TOU\S<\>] > 239 XALDAI/OUS<\> ] ] > Ra TOU\S<\>W] > B-S-V L<\>'`(-36)(86(txt)) C<\>'(-538)-68 Syh Arm Th. Tht. Thph. Hi. = MT MAXHTA/S<\> W] > B-S-V L<\>'`(-36)(86(txt)) C<\>'(-538)-68 Syh Arm Th. Tht. Thph. Hi. = MT + WS<\> 544: cf. Wutz, Onom. sacra p. 413 + DAIMONIA<\> 544: cf. Wutz, Onom. sacra p. 413 , TO\<\> E)/QNOS<\> TO\<\> PIKRO\N<\> W] : TAXINO/N<\> (~) A'`-Q'-49'-198-233'-407'-534 Bo Cyr. Bas.N. (~) KAI\<\> TO\<\>] > lI<\>`-613 Cyr.(p) TAXINO\N<\> W] : PIKRO/N<\> (~) A'`-Q'-49'-198-233'-407'-534 Bo Cyr. Bas.N. (~) : TAPINONN<\> S* TO\<\> POREUO/MENON<\>] : ECPOREU<\> W E)PI\<\> TA\<\> W] : TO<\> A'`-49 Aeth Arab Bas.N. Hi. PLA/TH<\> W] : PLATOS<\> A'`-49 Aeth Arab Bas.N. Hi. TH=S<\> GH=S<\> TOU=<\> KATAKLHRONOMH=SAI<\> SKHNW/MATA<\> OU)K<\> AU)TOU=<\> : ~x1y7 FOBERO\S<\> KAI\<\> E)PIFANH/S<\> E)STIN<\> , E)C<\> AU)TOU=<\> TO\<\> KRI/MA<\> AU)TOU=<\> E)/STAI<\>] : ESTIN<\> C<\>-68 Thph. , KAI\<\> TO\<\> LH=MMA<\> AU)TOU=<\> E)C<\>] > W'! = MT AU)TOU=<\>] > W'! = MT E)CELEU/SETAI<\> : ~x1y8 KAI\<\> E)CALOU=NTAI<\> E)CALOU=NTAI<\> PARDA/LEIS<\>] : PARDALIN<\> 130' OI(<\> I(/PPOI<\>] : IPPEIS<\> 87* 410 AU)TOU=<\>] : AUTWN<\> lI<\>`-613-764 87(c)-68-239 Aeth Arm Tht.(p) Thph. Bas.N. KAI\<\>] > C<\> homoiot. (>7) O)CU/TEROI<\>] > C<\> homoiot. (>7) E)CALOU=NTAI<\>] > C<\> homoiot. (>7) TOU\S<\>] > C<\> homoiot. (>7) LU/KOUS<\>] > C<\> homoiot. (>7) TH=S<\>] > 538] > C<\> homoiot. (>7) *)ARABI/AS<\>] > C<\> homoiot. (>7) : KAI\<\> E)CIPPA/SONTAI<\>] : ECIPPASANTO<\> 130' OI(<\> I(PPEI=S<\> AU)TOU=<\>] > Bo : AUTWN<\> lI<\>`-613 130' Sa(p) Aeth KAI\<\> O(RMH/SOUSIN<\>] : ECORMHSOUSI<\> Cyr.(F) MAKRO/QEN<\>] : PANTOQEN<\> 233' 544 KAI\<\> PETASQH/SONTAI<\> W(S<\> A)ETO\S<\> PRO/QUMOS<\>] : PROIMOS<\> S*(corr.(1 vid)) EI)S<\> Tht.] : EPI<\> L<\>'` (86(txt)) Th. Bas.N. TO/<\>] > 22 FAGEI=N<\> . ~x1y9 SUNTE/LEIA<\> EI)S<\> W] : EP<\> (vel EPI<\>) S(c) A'-Q'-233'-407-764 L<\>'` Co Syh (<3L(>3) Th. Tht. Bas.N. A)SEBEI=S<\> H(/CEI<\> A)NQESTHKO/TAS<\>] > Ach^^ : resistent <\> Bo + ei<\> Bo PROSW/POIS<\>] : PROSWPON<\> 544 : PROSWPW<\> Th. : PRO PROSWPOU<\> lI<\>` (86(txt)) 239 : in . . <\> Bo + facie<\> Bo : visio . . <\> Ach^^ + faciei<\> Ach^^ AU)TW=N<\>] > 534 (~) Bo E)C<\>] > Ach^^ : cum<\> Bo E)NANTI/AS<\>] > Ach^^ : inimicitia<\> Bo + AU)TW=N<\> 534 (~) + ventus<\> Ach^^ + urens<\> Ach^^ KAI\<\> SUNA/CEI<\> W(S<\> A)/MMON<\> AI)XMALWSI/AN<\>] : AIXMALWSIAS<\> 86(c) 198 233' 534' 544 Cyr.(p) . ~x1y10 KAI\<\> AU)TO\S<\> +< WS<\> W E)N<\>] > 764 Cyr.(F) BASILEU=SIN<\> E)NTRUFH/SEI<\>] : TRUFHSEI<\> 26 49 Thph. , KAI\<\> TU/RANNOI<\>] > Q(txt) TU/RANNOI<\>] : PAIGNION<\> Syh Cyr.(F) = MT AU)TOU=<\> , KAI\<\> AU)TO\S<\>] > Co Aeth : AUTO<\> V* : OUTOS<\> 311 : OUTWS<\> 130 EI)S<\>] : WS<\> 147 PA=N<\> XU/RWMA<\>] + AUTOU<\> 763-764 534 + eorum<\>Aeth E)MPAI/CETAI<\>] : EMPAIZETAI<\> 48-62 26' 534 : EMPEZETAI<\> S* KAI\<\> BALEI=<\>] : BALLEI<\> 410 : BALLI<\> S* XW=MA<\> KAI\<\> KRATH/SEI<\>] : KRATHSETAI<\> 764 AU)TOU=<\> . ~x1y11 TO/TE<\> METABALEI=<\>] : METABALLEI<\> 130 410 Syh (<3PLXM>3): cf. MT : METABALLI<\> S* : METALACEI<\> W(c) TO\<\> PNEU=MA<\>] + AUTOU<\> L<\>'`-407 Ach Sa Aeth(p) Arm Th. Tht. = Pesch. KAI\<\> DIELEU/SETAI<\>] : ECELEUSETAI<\> 764 KAI\<\> E)CILA/SETAi<\> E)CILA/SETAi<\>] : ECELEUSETAI<\> 68 410 534 : ECELEITAI<\> 26 : diripiet<\> Aeth : AU(/TH<\> H(<\> I)SXU\S<\> TW=|<\> QEW=|<\> MOU<\> . ~x1y12 OU)XI\<\> SU\<\> A)P'<\>] > 764 (~) KURIOS<\>] > 764 (~) {????} + MOU<\> Q , KU/RIE<\>] > 764 : KURIOS<\> Q'-198-233'-407-534 L<\> C<\>-68 Arab Cyr.(= VIII 969) Thph. {????} , O(<\> QEO/S<\>] + A)P'<\> 764 (~) + KURIOS<\> 764 (~) {??} + MOU<\> A` Ach Bo Hi. = MT et Vulg.^^ + domine<\> Ach + HMWN<\> Arm Cyr.(cit) +< MOU<\> (~) L<\>'` Aeth Th. Tht. (~) O(<\> A(/GIO/S<\> MOU<\>] > (~) L<\>'` Aeth Th. Tht. (~) ; KAI\<\> OU)<\> MH\<\> A)POQA/NWMEN<\> . KU/RIE<\> , EI)S<\> KRI/MA<\> TE/TAXAS<\> AU)TO/N<\>] : AUTO<\> B-S-V-239 lI<\>-86-407-613 Syh Th. Tht.(p) : AUTOIS<\> 130' : KAI\<\> E)/PLASE/<\>] : EPLASAS<\> 410 Aeth Arab Arm : EPLHSE<\> 239 ME<\>] : AUTON<\> W(c) Ach TOU= . . <\> E)LE/GEXEIN<\>] : revelavit<\> Ach PAIDEI/AN<\>] : in disciplina<\> Bo Aeth Hi. AU)TOU=<\> . ~x1y13 KAQARO\S<\> +< O<\> S-V-239-534(c) Q(c?) L<\>-49`-407 Chr. V 143.435.454 Cyr.(p) Th. Tht. Thph. O)FQALMO/S<\> W] + MOU<\> A' Bo + SOU<\> S(ca)(vid.) L<\>'`-49`-407 Chr. V 143.435.454 Arm Cyr.(p) Th. Tht. Thph. TOU=<\> MH\<\> O(RA=N<\> PONHRA/<\> , KAI/<\>] > 764 E)PIBLE/PEIN<\>] : BLEPEIN<\> 198 534 E)PI\<\> PO/NOUS<\>] : PONHROUS<\> 68 +< KAI<\> 49*(c) Co Bo Aeth(p) OU) . . <\> DUNH/SH|<\> W 49*(c) Chr. = MT] : ODUNHS<\> B-S*-V-239 Q(mg) 49*-764 233'` 544 : dolorem<\> Co (plur. Bo) Aeth(p) : I(/NA<\> W] > L<\>'`(-36) (86(txt) INA<\> et EIS TI<\> (mg)) Th. Tht : EIS<\> A`-49'-198-233'-534'-544 Cyr. Bas.N. : EI<\> 106 TI/<\> : ETI<\> 106 E)PIBLE/PEIS<\>] : EPIBLEPHS<\> W* Q(c) alii E)PI\<\> +< TOUS<\> 49 106 Thph. KATAFRONOUNTAS<\>] : ATEQOUNTAS<\> Ach ; PARASIWPH/SH|<\> E)N<\> TW=|<\> KATAPI/NEIN<\>] : KATAPIEIN<\> S(ca) V Q(txt)-534-764 22* A)SEBH=<\>] : ASEBHS<\> 534 544 TO\N<\> DI/KAION<\>] + UPER<\> 36-lI<\>`-49` C<\>-538 Hi. = MT + AUTON<\> 36-46-711-49` C<\>-538 Hi. = MT + AUTO<\> lI<\>-86 ; ~x1y14 KAI\<\> POIH/SEIS<\>] : POIHSHS<\>S : POIHSEI<\> 233 Sa TOU\S<\> A)NQRW/POUS<\> W(S<\> TOU\S<\> I)XQU/AS<\>] : HXQUS<\> S*: Thack. $$ 10.13 TH=S<\> QALA/SSHS<\> KAI\<\> W(S<\> TA/<\>] > L<\>'` (86*) 106 Cyr.(p) Th. Tht. E(RPETA\<|> TA/<\> W] > S*(etc) (hab.(ca)) A-49`-198-233'-407'-544 L<\>'` (86*) C<\>'(-91)-68-239 Chr. IV 596 Cyr. IV 117 Th. Tht. Thph. OU)K<\>] : MH<\> 106 Tht. I 1276 Thph. E)/XONTA<\> H(GOU/MENON<\> . ~x1y15 +< KAI<\> 410 SUNTE/LEIAN<\>] : SUNTELEIA<\> L<\> 87* E)N<\> A)GKI/STRW|<\> A)NE/SPASE<\>] > 490-239 49(txt): homoiot. (>6) : ANESPASQH<\> V + AUTON<\> L<\>'`-407-613 Th. Tht. KAI\<\>] > 490-239 49(txt): homoiot. (>6) EI(/LKUSEN<\>] > 490-239 49(txt): homoiot. (>6) : ANEILKUSEN<\> W lI<\>`(-86) : SUNEILKUSEN<\> 86 AU)TO\N<\>] > 490-239 49(txt): homoiot. (>6) E)N<\>] > 490-239 49(txt): homoiot. (>6) A)MFIBLH/STRW|<\>] > 490-239 49(txt): homoiot. (>6) + AUTOU<\> L<\>'`-407-613 233' 544 La(S) Co Aeth Arm Th. Tht. Hi. = MT KAI\<\> SUNH/GAGEN<\> AU)TO\N<\> E)N<\> TAI=S<\> SAGH/NAIS<\>] : SUNAGWGAIS<\> lI<\>` Th. AU)TOU=<\>] + ENEKEN<\> lII<\>: ex 16 (+6) + TOUTOU<\> lII<\>: ex 16 (+6) + QUSEI<\> lII<\>: ex 16 (+6) + TH<\> lII<\>: ex 16 (+6) + SAGHNH<\> lII<\>: ex 16 (+6) + AUTOU<\> lII<\>: ex 16 (+6) : ~x1y16] > Ra (~) E(/NEKEN<\>] > lI<\> homoiot. (>8) TOU/TOU<\>] > lI<\> homoiot. (>8) EU)FRANQH/SETAI<\>] > lI<\> homoiot. (>8) KAI\<\>] > lI<\> homoiot. (>8) 538 (~) XARH/SETAI<\>] > lI<\> homoiot. (>8) 538 (~) : XAREITAI<\> W: cf. Zach. 10:7 H(<\>] > lI<\> homoiot. (>8) S(c)-V C<\> Ach Syh Th. Hi. = MT (>3) KARDI/A<\>] > lI<\> homoiot. (>8) S(c)-V C<\> Ach Syh Th. Hi. = MT (>3) AU)TOU=<\>] > lI<\> homoiot. (>8) S(c)-V C<\> Ach Syh Th. Hi. = MT (>3) + KAI\<\> 538 (~) + XARH/SETAI<\> 538 (~) : + ~x1y16 Ra (~) E(/NEKEN<\> TOU/TOU<\> QU/SEI<\>] : QUMIASEI<\> Q: ex sq. TH=|<\>] > lII<\> : TW=|<\> (~) W` V A'`-Q'-198-233'-534-764 Co Arab Cyr.(p) Bas.N. (~) SAGH/NH|<\>] > lII<\> : A)MFIBLH/STRW|<\>(~) W` V A'`-Q'-198-233'-534-764 Co Arab Cyr.(p) Bas.N. (~) AU)TOU=<\>] > lII<\> KAI\<\>] > lII<\> +< OU<\> 130' QUMIA/SEI<\>] > lII<\> TW=|<\>] : TH=|<\> (~) W` V A'`-Q'-198-233'-534-764 Co Arab Cyr.(p) Bas.N. (~) A)MFIBLH/STRW|<\>] : SAGH/NH|<\> (~) W` V A'`-Q'-198-233'-534-764 Co Arab Cyr.(p) Bas.N. (~) AU)TOU=<\> , O)/TI<\>] : OTE<\> C<\>-68 E)N<\> AU)TOI=S<\> E)LI/PANEN<\>] : ELIPANAN<\>106 : ELIPANQH<\> W(c): cf. MT : multiplicata . . <\> Co + est<\> Co +< THN<\> L<\> MERI/DA<\>] : MERIS<\> W(c) Co: cf. MT AU)TOU=<\> , KAI\<\>] > Q(txt) 62 homoiot. (>4) TA\<\>] > Q(txt) 62 homoiot. (>4) BRW/MATA<\>] > Q(txt) 62 homoiot. (>4) AU)TOU=<\>] > Q(txt) 62 homoiot. (>4) E)KLEKTA<\>1 : ~x1y17 +< KAI<\> 239 DIA\<\> TOU=TO<\> A)MFIBALEI=<\> A)MFIBALEI=<\>] : AMFIBALLEI<\>S* 86 544 : EKKENWSEI<\> 86(mg) Bo: cf. MT + KURIOS<\> W {????} TO\<\>] > V 86(mg) C<\>'-68-239-613 Bo Thph.: cf. MT A)MFI/BLHSTRON<\>] : MAXAIRAN<\> 86(mg) Bo: cf. MT AU)TOU=<\> KAI/<\>] > V La(S) Ach Bas.N.(txt) DIA\<\> PANTO\S<\> A)POKTE/NNEIN<\>] : APOKTEINEIN<\> S*(etc) Q(c) Th. : APOKTENEIN<\> V L<\>(-36) 130' alii : APOKTENEI<\>W S(ca)(?) lI<\>'-49(c)-613 239 Bo Aeth Cyr.(p) Tht. E)/QNH<\>] > 130' OU)<\> FEI/SETAI<\> . ~x2y1 +< KAI<\> 410 Aeth @*)EPI\<\> TH=S<\> FULAKH=S<\> MOU<\> STH/SOMAI<\> KAI\<\>] > Q(txt): homoiot. E)PIBH/SOMAI<\>] > Q(txt): homoiot. : confirmabo<\> Ach : me<\> Ach E)PI\<\> PE/TRAN<\>] : PETRAS<\> Thph. KAI\<\> A)POSKOPEU/SW<\>] : APOSKOPEUSOMAI<\> 87* : SKOPEUSW<\>Th. TOU=<\>] > C<\> I)DEI=N<\> TI/<\> LALH/SEI<\> E)N<\> E)MOI/<\>] + KURIOS<\> Or. III 260: ex Ps. 84(85):9 (+3) 198 Aeth {?????} + O<\> Or. III 260: ex Ps. 84(85):9 (+3) + QEOS<\> Or. III 260: ex Ps. 84(85):9 (+3) KAI\<\> TI/<\> A)POKRIQW=<\> E)PI\<\>] : PROS<\> 86(mg)-764 239 TO\N<\> E)/LEGXO/N<\> MOU<\> . ~x2y2 KAI\<\> A)PEKRI/QH<\>] + KU/RIOS<\> (~) V A'`-Q'-49'-198-233'-407'-534 C<\>-239 La(S) Eus.dem. Cyr. Tht. Bas.N. Aug.civ. 18,31 (~) PRO/S] > (~) Ach Arab (~) Bo Aeth(p) ME<\>] > (~) Ach Arab (~) Bo Aeth(p) KU/RIOS<\>W] > (~) V A'`-Q'-49'-198-233'-407'-534 C<\>-239 La(S) Eus.dem. Cyr. Tht. Bas.N. Aug.civ. 18,31 (~) KAI\<\> EI)=PE<\>] + mihi<\> La(S) Aeth: cf. supra + PRO/S<\> (~) Ach Arab (~) + ME<\> (~) Ach Arab (~) *GRA/YON<\> O(/RASIN<\>] : ORASIS<\>C<\>(-91)-68 KAI\<\>] > W' S(ca) L<\>'`-613 239 544 La(S) Co Aeth Arab Arm Eus.dem. Cyr.(p) Th. Tht. Aug. SAFW=S<\>] : KALWS<\>Ach E)PI\<\>] : EIS<\> B-S L<\>'` (86*)-613 C<\>'(-538)-68-239 La(S) Ach Syh Aeth Arm Th. Tht. Thph. Hi. Aug. : EN<\> Eus.dem. PUCI/ON<\> W] : PUCIOU<\> 407 Cyr.(p): cf. Is. 30:8 : PUCIW<\> Eus.dem. , O(/PWS<\> DIW/KH|<\>] : DIWKEI<\> V : GINWSKEI<\> (vel <1GINWSKH>1) 51(c?)-764 26 O(<\> A)NAGINW/SKWN<\> AU)TA/<\> . ~x2y3 DIO/TI<\>] : OTI<\> A : quare<\> Bo E)/TI<\>] > V Thph. : facta est<\> Ach O(/RASIS<\>] : ORASEIS<\> A-Q*-410-764 130' : WRASIS<\> W* EI)S<\> KAIRO/N<\>] + MAKRON<\> Q(cb) L<\>'`-49(mg)(<<EN<\> ALLW<\>>>)-407-613 91(cb) Cyr.(p) Th. Tht. KAI\<\> A)NATELEI=<\>] : ANET<\> W : ANATELEIS<\> 62 EI)S<\>] > A' L<\> Eus.dem. p. 267 sq. PE/RAS<\>] : ESPERAS<\> A'-106 L<\> Eus.dem. p. 267 sq. : ESPERAN<\> 239 410 KAI\<\> OU)K<\> EI)S . . <\> KENO/N<\>] : abscondetur<\> Ach: cf. MT^^ : E)A\N<\> U(STERH/SH|<\>] : USTERHSEI<\> S-V A Bas.N. : UPOSTHRISH<\> 410 , U(PO/MEINON<\> AU)TO/N<\> , O)/TI<\> +< O<\> 46 130' Cyr. Th. Thph. = Hebr. 10:37 E)RXO/MENOS<\> H(/CEI<\> KAI\<\> OU)<\> MH/<\>] > V lI<\>'-410 87*-534 Cyr.(p) Tht. = Hebr. XRONI/SH|<\>] : XRONISEI<\> (vel <1XRONHSEI>1) lI<\>-86-410 26 Bas.N. Thph.(comm) : XRONIEI<\> 46'-613 534 Cyr.(p) Tht. Thph.(lem): cf. Hebr. . ~x2y4 +< KAI<\> 410 Aeth Arm Cyr.(p) (= X 965) E)A\N<\> U(POSTEI/LHTAI<\>] : UPOSTELEITAI<\> 147 , OU)K<\> EU)DOKEI=<\> H(<\> YUXH/<\> MOU<\> E)N<\> AU)TW=|<\> : {???} O(<\> DE\<\> DI/KAIOS<\>] + MOU<\> (~) A`-49-407 36-lII<\> C<\>-68 Ach Arm(p) Tht. Thph. = Hebr. 10:38 (~) E)K<\>^^] : <3DYB>3 (= <1DIA>1) Syh PI/STEW/S<\> MOU<\> W* Eus.dem. Cypr. Spec.] > W(c) 763* 130' 106 Bo Aeth Arm(p) Cyr. = Rom. 1:17 Gal. 3:11 (~) A`-49-407 36-lII<\> C<\>-68 Ach Arm(p) Tht. Thph. = Hebr. 10:38 (~) ZH/SETAI<\> . ~x2y5 O(<\> DE\<\> KATOINWME/NOS<\>scripsi cum Rahlfs: cf. Schleusner II 242] : KATOIOMENOS<\> (vel KATOIWMENOS<\>) codd. gr. : KATOIKIWMENOS<\> 534 KAI\<\>] > Spec. (~) B* Ath. II 981 = MT +< O<\> Q-538-764 L<\>-407 KATAFRONHTH/S<\>] : KATAFRONWN<\> 233' 544 + KAI\<\> Spec. (~) A)NH\R<\>] > B(txt) +< KAI<\> (> 410) O<\> W` A)LA/ZWN<\>] > B(txt) + KAI<\> Thph. = MT OU)DE\N<\> +< OU<\> L<\>'`-49`-410 198(c) 710 Ath. Cyr. Th. Tht. Thph. MH/<\> PERA/NH|<\>] : PERANEI<\> 711 68 Ath. Cyr(p) Tht.(p) , O(\S<\> E)PLA/TUNE<\> KAQW\S<\> O(<\> W] > B Q'-198-233`-534 C<\>-68-239 Cyr(p) Bas.N. Thph. A(/|DHS<\> TH\N<\> YUXH\N<\> AU)TOU=<\> , KAI\<\> OU(=TOS<\>] : AUTOS<\> W(c vid) L<\>'`-407' 233' 544 Bo Cyr(p) Th. Tht. : OUTWS<\> S* 91-130-311* W(S<\>] : O<\> 87' QA/NATOS<\> OU)K<\> {?????} KAI\<\> E)PISUNA/CEI<\>] : SUNACEI<\> Thph. PRO/S<\>] : EP<\> W*-410 B-S-V C<\>'-68-239-613 Ra : EIS<\> 26 AU)TO\N<\> PA/NTA<\> TA\<\> E)/QNH<\> KAI\<\> EI)SDE/CETAI<\>] : EKDECETAI<\> Th. : PROSDECETAI<\> Tht. PRO\S<\>] : EIS<\> 130' AU)TO\N<\> PA/NTAS<\> TOU\S<\> LAOU/S<\> . ~x2y6 +< KAI<\> W(c) OU)XI\<\> TAU=TA<\>] > S lI<\>-49 Hi. PA/NTA<\>] + TAU=TA<\> S lI<\>-49 Hi. PARABOLH\N<\>] > (~) lI<\>-46'-86 C<\>-49' (49(mg) <<EN<\> ALLW<\>>>)-68 Thph. Hi. = MT (~) + LH/MYONTAI<\> V (~) +< in<\> La(S) +< TA<\> lI<\> KAT'<\>] > 49(txt) AU)TOU=<\>] > 49(txt) + PARABOLH\N<\> (~) lI<\>-46'-86 C<\>-49' (49(mg) <<<1EN ALLW<\>>>)-68 Thph. Hi. = MT (~) + KAT<\> lI<\>-86 + AUTWN<\> lI<\>-86 LH/MYONTAI<\>] > V (~) : LH{M}YETAI<\> S*-239 KAI\<\> PRO/BLHMA<\> EI)S<\> DIH/GHSIN<\>] : DIHGHMASIN<\> Q* : DIHGHMA<\> 410 AU)TOU=<\> ; KAI\<\> E)ROU=SIN<\> *OU)AI\<\> O(<\> PLHQU/NWN<\> E(AUTW=|<\>] > Aeth(p) Tht. = MT : AUTW<\> A-Q* TA\<\> OU)K<\> O)/NTA<\> AU)TOU=<\>] : AUTW<\> 26 239 544 = MT : E(/WS<\> TI/NOS<\> ; _KAI\<\> BARU/NWN<\>] : BARUNAS<\> Tht.(p) TO\N<\> KLOIO\N<\> AU)TOU=<\>] > V STIBARW=S<\> . ~x2y7 O)/TI<\> E)CAI/FNHS<\> A)NASTH/SONTAI<\>] : ECANASTHSONTAI<\> V L<\>'` Cyr.(F) Th. (non Tht.) : ANABHSONTAI<\> 106 +< OI(<\> Cyr.(= IV 720.725.820 V 641) Thph. DA/KNONTES<\> AU)TO/N<\>] : AUTHN<\> 711* : SE<\> W(c) = MT , KAI\<\> E)KNH/YOUSIN<\>] : NHYONTAI<\>W OI(<\> E)PI/BOULOI/<\> SOU<\>] : AUTOU<\> 86* Aeth(p) Arm , KAI\<\> E)/SH|<\>] + AU)TOI=S<\> (~) L<\>'` Th. Tht. (~) EI)S<\> DIARPAGHN<\>] : ARPAGHN<\> 544 : DIASPORAN<\> 534 + KAI<\> 534 + ARPAGHN><\> 534 AU)TOI=S<\>] > (~) L<\>'` Th. Tht. (~) . ~x2y8 DIO/TI<\> SU/<\> W] > B-S*(et c)-V C<\> E)SKU/LEUSAS<\> E)/QNH<\> POLLA/<\> , SKULEU/SOUSI/<\> SE<\>] > B 490-130' 764 PA/NTES<\> OI(<\> U(POLELEIMME/NOI<\>] : KATALELEMMENOI<\> 26 LAOI/<\>] : LAOU<\> C<\>-68 DIA/<\> W*-407' 198 534' Cyr(p)] : DI<\> rel.: cf. 17 Ra AI(/MATA<\>] : AIMATOS<\> Thph. A)NQRW/PWN<\> KAI\<\> A)SEBEI/AS<\>] : ASEBEIA<\> W : ASEBEIAN<\>A-233'` 86(mg) Co Syh Aeth Arab = MT: cf. 17 GH=S<\> KAI\<\> +< KAI<\> lI<\>` rel.: cf. 17 +< APO<\> lI<\>` , PO/LEWS<\> 534 Bo! = MT KAI\<\> PA/NTWN<\> TW=N<\> KATOIKOU/NTWN<\> AU)TH/N<\>] : AUTWN<\> 106 : EN AUTH<\> 233' Bas.N. . ~x2y9 W)=<\>] : OUAI<\> W Ach(vid.) Arm^^ O(<\>] : OI(<\> 410 PLEONEKTW=N<\>] : PLEONEKTOUNTES<\> 410 PLEONECI/AN<\> KAKH\N<\> TW=|<\> OI)/KW|<\> AU)TOU=<\> TOU=<\> TA/CAI<\>] : PATACAI<\> 130' EI)S<\> U(/YOS<\>] : OIKON<\> S* NOSSIA\N<\> AU)TOU=<\>] : EAUTOU<\> lI<\>-86*(vid) Tht. TOU=<\> E)KSPASQH=NAI<\> W] : SPASQHNAI<\> 239 : SKEPASQHNAI<\> C<\>-68 Cyr(p) Thph. : RUSQHNAI<\> lII<\> + NOSSIAN<\> 410: ex praec. + AUTOU<\> 410: ex praec. E)K<\> XEIRO\S<\> KAKW=N<\> . ~x2y10 E)BOULEU/SW<\> +< B<\> W +< PONHRAN<\> W AI)SXU/NHN<\>] : consilium . . <\> Ach + malum<\> Ach + PLEONEKTWN<\> 410 TW=|<\> OI)/KW|<\> SOU<\> , +< THS<\> W* +< OYAS<\> W* SUNEPE/RANAS<\>] : SUNESPERA<\> W* : SUNESPEIRAS<\> W(c) Ach (dispersisti<\>) : intuitus . . <\> Bo + es . . <\> Bo + super<\> Bo LAOU\S<\>] > C<\>-68 + PONHROUS<\> Cyr(p) POLLOU/S<\>] + LAOU\S<\> C<\>-68 , KAI\<\> E)CH/MARTEN<\> H(<\> YUXH/<\> SOU<\> : ~x2y11 DIO/TI<\> LI/QOS<\>] : PLINQOS<\> V! E)K<\> +< TOU<\> 106 239 TOI/XOU<\> BOH/SETAI<\> , KAI\<\> KA/NQAROS<\>] : paxillus<\> Arab^^ E)K<\> CU/LOU<\> FQE/GCETAI<\> AU)TA/<\>] : TAUTA<\> 26 538 544 . ~x2y12 OU)AI\<\> O(<\> OI)KODOMW=N<\> PO/LIN<\>] : POLEIS<\> Aeth Cyr(p) E)N<\> AI(/MASI<\>] : AIMATI<\> V-68-613 106 KAI\<\> E(TOIMA/ZWN<\> PO/LIN<\>] > W : urbes<\> Bo Aeth Arab : AUTAS<\> Cyr(p) E)N<\> A)DIKI/AIS<\>] + dicentes<\> Gild. . ~x2y13 OU)<\> TAU=TA/<\> E)STIN<\>] : EISIN<\>544 PARA\<\> KURI/OU<\> PANTOKRA/TOROS<\> ; KAI\<\> E)CE/LIPON<\> LAOI/<\>] + POLLOI<\> Thph. I(KANOI\<\> E)N<\> PURI/<\> , KAI\<\> E)/QNH<\> POLLA\<\> W)LIGOYU/XHSAN<\>] : OLIGOYUXHSAN<\> W(c) S alii : OLIGOYUXHSEN<\> L<\>'-86* Cyr(p) Th. . ~x2y14 O)/TI<\>] : KAI<\> A E)MPLHSQH/SETAI<\> W(c) B-239 Thph.!] : ENPLHSETE<\> S* : ENEPLHSQH<\> W*-407' A'`-Q'-49'-198-233'-534 86(mg) Bo Aeth Arab Cyr. Bas.N. Thph. (<<TINA TWN ANTIGRAFWN<\>>>): cf. Is. 11:9 : PLHSQHSETAI<\> rel. (Chr. III 112 XII 114) Ra H(<\> +< SUMPASA<\> W'` A'`-Q'-49'-198-534 239 Arab Cyr(p) Bas.N. GH=<\>] : SUMPASA<\> 86(mg) 233' Bo Aeth Cyr(p) = Is. TOU=<\>] > 534 GNW=NAI<\> TH\N<\>] : TON<\> 26 Chr. Thph. = Is. DO/CAN<\>] > 26 Chr. Thph. = Is. KURI/OU<\>] : KURION<\> 26 Chr. Thph. = Is. , W(S<\> U(/DWR<\> B-S-V Ach Syh Hi.! = MT] : UDATA<\> C<\> + POLU<\> rel.(W) = Is. KATAKALU/YEI<\> W] : KATAKALUYAI<\> V L<\>'`-407'-613 C<\>-68 Syh Chr. Cyr. Th. Tht. Hi. (<2ad operiendum>2) = Is. : KALUYAI<\> 764 Tht. : EPIKALUYAI<\> 87* : KATAKALUYH<\>106 534' : KATAKALUPTON<\> Thph. AU)TOU/S<\> W] : AUTHS<\> 130' : QALASSAS<\> L<\>'`-407-613 C<\> Arm Chr. Cyr(p) Th. Tht. Thph. Hi.: cf. MT et Is. : QALASSAN<\> V Ach Syh : EPI . . <\> 22(c) 68-87(c)-91: cf. MT + QALASSAN<\> 22(c) 87(c)-91: cf. MT + QALASSHS<\> 68 = MT . ~x2y15 W)=<\>] : OUAI<\> W` Co Ath. II 881 Chr. I 548 Cyr.(comm): cf. 9 O(<\> POTI/ZWN<\> TO\N<\> PLHSI/ON<\> AU)TOU=<\> W B-S A-Q'-198*-233'-534'-764] : ANATROPHN<\> rel. QOLERA=|<\>W B-S A-Q'-198*-233'-534'-764] : QOLERAN<\> rel. : coni. XOLERA|<\> Schleusner II 65 III 77 + ex<\> Ach^^ (+5) + eis<\> Ach^^ (+5) + quae<\> Ach^^ (+5) + nont<\> Ach^^ (+5) + cogitat<\> Ach^^ (+5) KAI\<\> MEQU/SKWN<\> , O(/PWS<\> +< MH<\> 410 E)PIBLE/PH|<\>] : EPIBLEPEI<\> V alii : EPIBLEYH<\> 51-764 E)PI\<\>] : uncis includit W(c) TA\<\>] : uncis includit W(c) : THN<\> Ach: cf. MT et Nah. 3:5^^ SPH/LAIA<\>] : uncis includit W(c) : ASXHMOSUNHN<\> Ach: cf. MT et Nah. 3:5^^ AU)TW=N<\>] : uncis includit W(c) : AUTOU<\> Q Ach . ~x2y16 PLHSMONH\N<\>] : impletus . . <\> Ach + est<\> Ach A)TIMI/AS<\>] > 538 : ATIMIA<\> W S* + AS<\> (superscr. O<\>(c)) W E)K<\> DO/CHS<\>] + A)TIMI/AS<\> 538 PI/E<\> KAI\<\> SU\<\> KAI\<\> S(c vid)-V L<\>'`(-36)(86(txt)) C<\>-68 Arab Arm Th.(comm) Tht.(p) Hi. = MT] > 91* : KARDIA<\> rel.(W) DIASALEU/QHTI<\>S(c vid)-V L<\>'`(-36)(86(txt)) C<\>-68 Arab Arm Th.(comm) Tht.(p) Hi. = MT] : SALEUQHTI<\> rel.(W) KAI\<\>] > C<\> 764 Hi. = MT SEI/SQHTI<\>] > C<\> 764 Hi. = MT : +< KAI<\> 147 +< quia<\> Bo Aeth E)KUKLWSEN<\>] : EKUKLWSAN<\> S* E)PI\<\> SE\<\> POTH/RION<\>] > 763 (~) DECIA=S<\>] + POTH/RION<\>] > 763 (~) KURI/OU<\> , KAI\<\>] > C<\> (>7) SUNH/XQH<\>] > C<\> (>7) : SUNEXUQH<\> 26 A)TIMI/A<\>] > C<\> (>7) S* (>5) E)PI\<\>] > C<\> (>7) S* (>5) TH\N<\>] > C<\> (>7) S* (>5) DO/CAN<\>] > C<\> (>7) S* (>5) SOU<\>] > C<\> (>7) S* (>5) . ~x2y17 DIO/TI<\> A)SE/BEIA<\> TOU=<\> *LIBA/NOU<\> KALU/YEI<\> SE<\> , KAI\<\> TALAIPWRI/A<\> QHRI/WN<\>] {????} : pecorum<\> (= <1KTHNWN>1) Ach^^ PTOH/SEI<\> SE<\> DIA/<\> W'` B-S* A`-Q-198-534] : DI<\> rel.: cf. 8 AI(/MATA<\> A)NQRW/PWN<\> KAI\<\> A)SEBEI/AS<\> W] : ASEBEIAN<\> A Co Aeth Arab = MT: cf. 8 +< THS<\> 407 GH=S<\>] > 534 (~) : THS<\> Cyr(p) +< KAI<\> rel.: cf. 8 Ra PO/LEWS<\> Q*-198-233'-534-544 Bo Cyr(p) Bas.N. = MT] > Th.(lem) + GH=S<\> 534 (~) KAI\<\> PA/NTWN<\> TW=N<\> KATOIKOU/NTWN<\> AU)TH/N<\>] : AUTWN<\> A : EN . . <\> V C<\>-68 Syh Thph. Hi.: cf. 8 + AUTH<\> V C<\>-68 Syh Thph. Hi.: cf. 8 . ~x2y18 *TI/<\> W)FELEI=<\> GLUPTO/N<\> , O)/TI<\> E)/GLUYEN<\> 410 Theoph.! = MT] : EGLUYAN<\> rel.(W) Ra AU)TO/<\>] > lI<\>-86* : AUTON<\> 407 ; E)/PLASEN<\> B-S*-613 A-410 Cyr. Tht.(p)! = MT] : EPLASAN<\>rel.(W) Ra AU)TO/<\>] : AUTON<\> 534 XW/NEUMA<\>] : XWNEUTON<\> Ach Cyr.(p) , FANTASI/AN<\>] : FANTASIAS<\> 91-534 Syh : FANTASIA<\> 106 YEUDH=<\> , O)/TI<\> PE/POIQEN<\> O(<\> PLA/SAS<\> E)PI\<\> TO\<\> PLA/SMA<\> AU)TOU=<\> TOU=<\> Tht.] > L<\>'`(-36)(86*) Th. POIH=SAI<\>] + EAUTW<\> 130' Arm + AUTW<\> 311 EI)/DWLA<\> KWFA/<\> . ~x2y19 OU)AI\<\> O(<\>] : OI<\> S*-239 LE/GWN<\>] : LEGONTES<\> S*-239 TW=|<\>] : TO<\> 538 CU/LW|<\>] : CULON<\> 538 *)/EKNHYON<\> +< KAI<\> L<\> La(S)(vid.) Aeth Arab Arm Hi. E)CEGE/RQHTI<\>] : EGERQHTI<\> 87' 410 Thph. , KAI\<\>] > S(c) C<\>'(-538)-68 Syh = MT TW=|<\>] > Q* LI/QW|<\>] : HLIW<\> 198 *(UYW/QHTI<\> : KAI\<\> AU)TO/<\>] : AUTOS<\> W 130'-239-534 544 E)STIN<\> FANTASI/A<\>] : FANTASMA<\> W Q(txt)-544 La(S)(<2phantasma>2) , TOU=TO<\> DE/<\> E)STIN<\> E)/LASMA<\> +< EK<\> L<\>'`-407 Th. Tht. XRUSI/OU<\>] : XRUSOU<\> Cyr.(p) KAI\<\>] > 538 = Pesch. A)RGURI/OU<\>] > 538 = Pesch. : KAI ARGUROU<\> 86* Cyr(p) , KAI\<\> PA=N<\>] > Q(txt)-198-544 Bo(vid.) Aeth Thph. PNEU=MA<\> OU)K<\> E)/STIN<\> E)N<\>] > 544 AU)TW=|<\>] : AUTOIS<\> lI<\>`(86*)-407 La(S) Ach Arm Tht. . ~x2y20 O(<\> DE\<\> KU/RIOS<\> E)N<\> NAW=|<\> A(GI/W|<\> AU)TOU=<\> : EU)LABEI/SQW<\> A)PO\<\> PROSW/POU<\> AU)TOU=<\>] > B PA=SA<\> H(<\> GH=<\> . ~x3y1 +< ETERAS<\> lI<\> +< TERAS<\> 86 +< EKDOXHS<\> lI<\>-86 @@@*PROSEUXH\<\>] > 46 87(txt)-C<\> (311(txt), 538(txt)) 26(txt)-106 710 Tht. Thph. *AMBAKOUM<\>] > 46 87(txt)-C<\> (311(txt), 538(txt)) 26(txt)-106 710 Bas.N. Tht. Thph. (~) 311(mg) 410 (~) : ABBAKOUM<\> 51-613 68 Bo Or. II 332 Cyr(p) TOU=<\>] > L<\>'`(-22)-613-764 87(txt)-C<\>-239 (311(txt), 538(txt)) 26(txt)-106 710 Aeth(p) Bas.N. Cyr(p) Th. Tht. Thph. PROFH/TOU<\>] > L<\>'`(-22)-613 87(txt)-C<\> (311(txt), 538(txt)) 26(txt)-106 710 Aeth(p) Bas.N. Cyr(p) Th. Tht. Thph. + AMBAKOUM<\> 311(mg) (~) + ABBAKOUM<\> 410 (~) META\<\> W B-S Q' Or.!] > 46 87(txt)-C<\> (311(txt), 538(txt)) 26(txt)-106 710 Tht. Thph. : MET<\> rel. W)|DH=S<\>] > 46 87(txt)-C<\> (311(txt), 538(txt)) 26(txt)-106 710 Tht. Thph. + TWN<\> lI<\>-86 + O'<\> lI<\>-86 + ERMHNEIA<\> lI<\>-86 + WDH<\> 86(mg) 26(mg): cap. 3 = Oda 4 (cf. Rahlfs, Psalmi p. 349--352) + D'<\> 86(mg) 26(mg): cap. 3 = Oda 4 (cf. Rahlfs, Psalmi p. 349--352) + UPER<\> W Ach^^ (+3) + TWN<\> W Ach^^ (+3) + AGNOIWN<\> W Ach^^ (+3) . ~x3y2 @@*KU/RIE<\> , EI)SAKH/KOA<\> TH\N<\> A)KOH/N<\>] : FWNHN<\> W(c) Co Or. II 332 SOU<\> KAI\<\> E)FOBH/QHN<\> , +< KURIE<\> S L<\>'`-49'-407 C<\>'-68-239 La(S) Syh Arm Or. Eus.dem. p. 270 (non p. 269) Cyr. Th. Tht. Hi. Aug.Cant.(p) = MT(!) @@KATENO/HSA<\> W Tert. III 495] > MT : !! Hi. TA\<\> E)/RGA<\> SOU<\> KAI\<\>] > MT : !! Hi. E)CE/STHN<\>] > MT : !! Hi. . @@E)N<\> ME/SW|<\> DU/O<\> ZW/|WN<\>] > 62 Thph.(p) : ZWW=N<\> pingere iubet Eus.dem. p. 270 GNWSQH/SH|<\> , @@E)N<\>] > 68-130': homoiot. (>6) TW=|<\>] > 68-130': homoiot. (>6) E)GGI/ZEIN<\>] > 68-130': homoiot. (>6) TA\<\>] > 68-130': homoiot. (>6) E)/TH<\>] > 68-130': homoiot. (>6) : EQNH<\> 407 E)PIGNWSQH/SH|<\>] > 68-130': homoiot. (>6) , @@E)N<\>] : !! Syh (:12) TW=|<\>] : !! Syh (:12) PAREI=NAI<\>] : !! Syh (:12) TO\N<\>] : !! Syh (:12) KAIRO\N<\>] : !! Syh (:12) A)NADEIXQH/SH|<\>] : !! Syh (:12) , @@E)N<\>] : !! Syh (:12) TW=|<\>] : !! Syh (:12) TARAXQH=NAI<\>] : !! Syh (:12) TH\N<\>] : !! Syh (:12) YUXH/N<\>] : !! Syh (:12) MOU<\>] : !! Syh (:12) E)N<\>] > W(c) O)RGH=|<\>] > W(c) E)LE/OUS<\>] + tuae<\> Aeth Ir.(lat) Cant.(p) MNHSQH/SH|<\> . ~x3y3 @@O(<\> QEO\S<\> E)K<\> W Ath. III 1356] : APO<\> S(c) L<\>'`-613 C<\>'-68-239 106 544 Or. XV 97 Lo. Eus.dem. p. 270.271:2,23 (non p. 269) Cyr.(F) Th. Tht. Thph. Bas.N.(txt)^^ *QAIMAN<\> H(/CEI<\> , @@KAI\<\> O(<\> A(/GIOS<\> E)C<\> O)/ROUS<\> Eus.dem. Ambr. I 449] + FARAN<\>W' B-S A'`-Q'-49(mg)-198-233'-764 22(c)-36(c)-lII c<\> Co Aeth Cyr(p) Bas.N. Ir.(lat) (effrem<\>) = MT^^(!) KATASKI/OU<\> DASE/OS<\> W] > L<\>(-36) Th. Tht. : DASEWS<\> S A-Q* alii: Thack. $$ 12.9 . +< METABOLH<\> W Ach(!) @@@DIA/YALMA<\>] > B(c) 22(c)-36-147-46-711(txt)-410-613 87(txt)-490-68-C<\> (hab.311(mg), 538(mg))-239 26' Sa(p) Aeth Arab Eus.dem. Cyr. Th. Tht. Ir.(lat) Aug.Cant(p) : DIAYALMATOS<\> W Ach(!) . @@E)KA/LUYEN<\> OU)RANOU\S<\>] : OURANON<\> W Bo Ir.(lat) H(<\> +< pulchritudo<\> Ach Sa(!) A)RETH\<\>] : gloriae<\> Ach Sa(!) AU)TOU=<\> , @@KAI\<\> +< THS<\> L<\>'`(-86)-407'-613-613(c) C<\>'-68-239 106 Eus.dem. Cyr. Th. Tht. Thph. Bas.N.(!) AI)NE/SEWS<\>] : SUNESEWS<\> 613(c) : gloriae<\> Bo(L) AU)TOU=<\> PLH/RHS<\> H(<\> GH=<\>] : OIKOUMENH<\> Ach Sa(!) . ~x3y4 @@KAI\<\> FE/GGOS<\>] : 91 : lucerna<\> Ach(!) : lucis<\> Ach(!) AU)TOU=<\> W(S<\> FW=S<\> E)/STAI<\>] + ei<\> Ach(!) , @@KE/RATA<\> E)N<\> XERSI\N<\> AU)TOU=<\>] + UPARXEI<\> L<\>'-86(mg) Th. Tht.: cf. MT(!) + AUTW<\> L<\>'-86(mg) Th. Tht.: cf. MT(!) + sunt<\> Aug.Cant. + erunt<\> Cypr. , + et<\> Cypr.Cant.(p)(!) (+8) + EKEI<\> 239 (+7) Cypr.Cant.(p)(!) (+8) + ESTHRIKTAI<\> 239 (+7) Cypr.Cant.(p)(!) (+8) + H<\> 239 (+7) Cypr.Cant.(p)(!) (+8) + DUNAMIS<\> 239 (+7) Cypr.Cant.(p)(!) (+8) + THS<\> 239 (+7) Cypr.Cant.(p)(!) (+8) + DOCHS<\> 239 (+7) Cypr.Cant.(p)(!) (+8) + AUTOU<\> 239 (+7) Cypr.Cant.(p)(!) (+8) @@KAI\<\>] > Ach^^ (<4) E)/QETO<\>] > Ach^^ (<4) A)GA/PHSIN<\>] > Ach^^ (<4) KRATAIA\N<\>] > Ach^^ (<4) I)SXU/OS<\>] > Cypr.(vid.) Cant.(p): cf. MT : fortitudo<\> Ach^^ AU)TOU=<\>] > Cypr.(vid.) Cant.(p): cf. MT + abscondita<\> Ach^^ (+3) + est<\> Ach^^ (+3) + ibi<\> Ach^^ (+3) . ~x3y5 @@PRO\<\> PROSW/POU<\> AU)TOU=<\> POREU/SETAI<\>] : PROPOREUSETAI<\> Eus.dem LO/GOS<\? , @@KAI\<\> E)CELEU/SETAI<\> W Cypr.] : ECELEUSONTAI<\> Q(c) 49' 198 233' 534 Bo Cyr. Ir.(lat) Cant.(p) : ECELEUSENTAI<\> 49 , E)N<\>] > W(c) : EIS<\> B-S* L<\>'`-49-613 C<\>'-68-239 106-198 Bo Syh Aeth Arm Eus.dem. Cyr. Th. Tht. Thph. Ir.(lat) Cypr. Hi.(etiam sing.) Aug.(sing.) Cant. Thph.: <<TINES DE OUTWS ANEGNWSAN ECELEUSONTAI EIS PEDIA OI PODES AUTOU<\>>> PED{E}I/LOIS<\> A`-Q'-233'` 764 Bas.N.] : PEDILW<\> W(mg) : campos<\> Ach Sa ^^(!) : PEDIA<\> B-S* 711(txt)-49(txt) 198 Bo Syh Aeth Arm Eus.dem. Cyr. Ir.(lat) Cypr. Hi.(etiam sing.) Aug.(sing.) Cant. Thph.: AUTOU>1>> <<TINES DE OUTWS ANEGNWSAN ECELEUSONTAI EIS PEDIA OI PODES<\> {????} : PEDIAN<\> S(c) : PEDAIS<\> W* : PETH<\> W(c) : PAIDEIAN<\> L<\>'`(-36) (711(mg))-49(mg)-613 C<\>'-68-239 106 Th. Tht. Thph. : PEDIAN<\> 36* : PAIDEIA<\> 407 : disciplina<\> Arab : coni. EMPELIA<\> Wutz p. 472 : leg. ENPEDILOS<\>? OI(<\> W Ir.(lat)] > Ach Sa ^^(!) Eus.dem. (>3) Syh Arm : KATA<\> B-S L<\>'`-407-613 C<\>'-68-239 106 Aeth Arab Th. Tht. Thph. Cypr. Hi. Aug. Cant.(p): cf. MT(!) PO/DES<\> W Ir.(lat)] > Ach Sa ^^(!) Eus.dem. (>3) Syh Arm : PODAS<\> B-S L<\>'`-407-613 C<\>'-68-239 106 Aeth Arab Th. Tht. Thph. Cypr. Hi. Aug. Cant.(p): cf. MT(!) : OPISQEN<\> Syh Arm AU)TOU=<\>] > Ach Sa ^^(!) Eus.dem. (>3) + aves<\> Ach Sa ^^(!) (+3) + sequentes<\> Ach Sa ^^(!) (+3) + eum<\> Ach Sa ^^(!) (+3) . ~x3y6 @@E)/STH<\>] : ESTHSAN<\> W*-410 Cant.(p): trah. ad PO/DES<\> (v.5) + in<\> Sa: cf. 5 + icampis<\> Sa: cf. 5 , KAI\<\> E)SALEU/QH<\> H(<\>] > S* GH=<\> : @@E)PE/BLEYEN<\> , KAI\<\> DIETA/KH<\> W] : ETAKH<\> S* L<\>'`-407-613 C<\>'(-311)-68-239 544 710* Cyr. Th. Tht. Thph. : ETAKHSAN<\> 311 E)/QNH<\> . @@KAI/<\> A(c)-Q'-49'-198-233'`-534' Bo Syh Aeth Cyr(p) Cant.(p) = MT] > rel. (W Spec.) Ra DIEQRU/BH<\>] : DIEQRUBHSAN W(c) : EQRUBH<\> 49* : DIETRIBH<\> Cyr.(F) TA\<\>] > W(c) O)/RH<\> BI/A|<\> , +< KAI<\> Syh Aeth Arm Th. Cant.(p) @@E)TA/KHSAN<\> BOUNOI\<\> AI)W/NIOI<\> . + ~x3y7 Ra + @@ Ra POREI/AS<\>] > Sa Spec.(vid.) : POREIAIS<\> L<\>(-51) Syh Tht. : itinera<\> (sunt<\>) Ach = MT AI)WNI/AS<\> W` B-S Q'-26 Hi.!] > Sa Spec.(vid.) : AIWNIOIS<\> L<\>(-51) Syh Tht. : AIWNNIOUS<\> rel.: Thack. p. 172 n. 1 : aeterna<\> (sunt<\>) Ach = MT AU)TOU=<\>] > 68 Cyr.(F) Sa Spec.(vid.) : AUTWN<\> W(c) 22(c1)-lI<\> 130' Bas.N : AUTOU<\> 22*(et c(2)) : AUTON<\> 538 : SOU<\> Bo ~x3y7 @@A)NTI\<\>] + DE<\> S(ca) L<\>' Th. Tht.(p) KO/PWN<\>] + WN<\> L<\> Tht.(p): cf. MT EI)=DON<\>] : vidi<\> Hi. Aug. Cant.(p) = MT : viderunt<\> Sa Syh(<3WZX>3) Arab Cant.(p) : videbunt<\> Bo : SKHNW/MATA<\> *AI)QIO/PWN<\> : > Ra @@PTOHQH/SONTAI<\>] : PTOHQHSETAI<\> lI<\> KAI\<\>] > L<\>(-36) Ach Th. Tht.(p) Cant.(p) = MT AI(<\> W' B A'-Q-233'-534] > rel. SKHNAI\<\> GH=S<\>] : THS<\> W* Sa *MADIAM<\>] : MADIAN<\> S* Syh Hi. Aug.(p) Cant.(p) = MT . ~x3y8 @@MH\<\> E)N<\> POTAMOI=S<\> W)RGI/SQHS<\> ORGISQHS<\> W'` A'`-Q' L<\>'` C<\>' alli(!) : coni. WRGISQH<\> Lachmann p. 73 , KU/RIE<\> , @@H)\<\>] > 147 Sa Cant.(p) homoiot. (>6) : MH<\> 91(c)-534 410 Cyr(p) : KAI<\> 764 E)N<\>] > 147 Sa Cant.(p) homoiot. (>6) POTAMOI=S<\>] > 147 Sa Cant.(p) homoiot. (>6) O(<\>] > 147 Sa Cant.(p) homoiot. (>6) QUMO/S<\>] > 147 Sa Cant.(p) homoiot. (>6) SOU<\>] > 147 Sa Cant.(p) homoiot. (>6) , @@H)\<\>] > S* homoiot. (>6) : MHDE<\> 534 E)N<\>] > S* homoiot. (>6) QALA/SSH|<\>] > S* homoiot. (>6) TO\<\>] > S* homoiot. (>6) O(/RMHMA<\>] > S* homoiot. (>6) : ORMH<\> Ach = Compl. SOU<\>] > S* homoiot. (>6) ; @@O(/TI<\> E)PIBH/SH|<\> E)PI\<\> TOU\S<\> I(/PPOUS<\> SOU<\> , @@KAI\<\> H(<\>] > S* 233* (corr. (1 vid)) I(PPASI/A<\> SOU<\> SWTHRI/A<\> . ~x3y9 @@E)NTEI/NWN<\> E)NTENEI=S<\> Or. III 255] : ENETEINAS<\> B 410 : ENETINAS<\> S* TO/<\> Or.] > B-S* 410: cf. Zach. 10:4 TO/CON<\> SOU<\> ; > Ra @@E(PTA/<\> scripsi cum Grevio (sec. Schleusner I 843) et Wutz p. 417 n.1] : EPI<\> B-S lI<\>'-49-407' C<\>'-68-239-534 26' Cyr(p) Tht. Bas.N. Thph. et codd. gr. et verss. (W Or.) + TA<\> codd. gr. et verss. (W Or.) SKH=PTRA<\>] : regna<\> Ach: cf. Zach. 10:11 , LE/GEI<\>] > 198 764 Bo (hab(Lit)) Aeth(p) Cyr(p) Thph. : EIPEN<\> Q'-49 86(mg) KU/RIOS<\>] > 198 764 Bo (hab(Lit)) Aeth(p) Cyr(p) Thph. : KU/RIOS<\> sub !! Syh: > MT . @@@DIA/YALMA<\>] > B(c) L<\>-147-46-711(txt) -410-613-764 C<\>'-68-239-534 26' Aeth Arab Arm Cyr. Th. Tht. Thph. Aug. Cant.(p) . +< EK<\> 410 Bo +< GH=<\> Syh (~) @@POTAMW=N<\>] : POTAMOIS<\> 22*-48-231-719-763 lI<\>-613* Th. Tht.(p) Tert. III 555 Hi. Syh Aug. Cant.(p) : POTAMW<\> S(ca) 26 : POTAMOUS<\> W(c) = Vulg.^^ R(AGH/SETAI<\>] : RHCEIS<\> W(c) = Vulg.^^ +< H<\> L<\>-49 Th. Tht.(p) Tert. III 555 Hi. Aug. Cant.(p) GH=<\>] > Syh (~) : GHS<\> W(c) = Vulg.^^ + et<\> Sa + fugerunt<\> Sa + aquae<\> Sa + eorum<\> Sa . ~x3y10 @@O)/YONTAI/<\>] : OYETAI<\> 239 : IDO<\> W(c) = Vulg. SE<\> KAI\<\> W)DINH/SOUSI<\>] : WDINOUSI<\> 68 LAOI/<\> , @@SKORPI/ZWN<\>] : fugerunt<\> Sa: cf. 9 U(/DATA<\> POREI/AS<\> Tert. III 484.555 = MT] + AUTOU<\> W A'`-Q'-49'`-233'-534 36-lII<\> Sa Bo Cyr.(F)(= comm) Tht(p) Bas.N. Cant.(p) Ra + AUTWN<\> 198 410 : @@E)/DWKEN<\> H(<\>] > 26 239 A)/BUSSOS<\> FWNH\N<\> AU)TH=S<\>] : AUTOU<\> 410 544 , +< KATA<\> Ach Sa +< ad<\> Bo @@U(/YOS<\>] : ab altitudine<\> Cant.(p) FANTASI/AS<\>] : XEIRWN<\> W(c): cf. MT et Vulg. AU)TH=S<\>] > Hi.(p) : AUTOU<\> Cyr(F) . ~x3y11 @@E)PH/RQH<\>] > L<\>(-36) Tht.(p): homoiot. (>11) O(<\>] > L<\>(-36) Tht.(p): homoiot. (>11) H(/LIOS<\>] > L<\>(-36) Tht.(p): homoiot. (>11) , KAI\<\>] > L<\>(-36) Tht.(p): homoiot. (>11) H(<\>] > L<\>(-36) Tht.(p): homoiot. (>11) SELH/NH<\>] > L<\>(-36) Tht.(p): homoiot. (>11) E)/STH<\>] > L<\>(-36) Tht.(p): homoiot. (>11) : ESTAI<\> 544 Th. E)N<\>] > L<\>(-36) Tht.(p): homoiot. (>11) TH=|<\>] > L<\>(-36) Tht.(p): homoiot. (>11) S* TA/CEI<\>] > L<\>(-36) Tht.(p): homoiot. (>11) AU)TH=S<\>] > L<\>(-36) Tht.(p): homoiot. (>11) : @@EI)S<\> FW=S<\>] : revelationem<\> Ach Sa BOLI/DES<\>] : BELWN<\> W(c) Ach: cf. Vulg.^^(!) SOU<\> POREU/SONTAI<\> , @@EI)S<\> FE/GGOS<\> A)STRAPH=S<\>] : ASTRAPWN<\> 410 Sa Bo (+ SOU<\>) : fulgur<\> Tert. III 555 : coni. ASTRAPH<\> vel ASTRAPTEI<\> (TA OPLA SOU<\>) Lachmann p. 79 O(/PLWN<\>] : OPLON<\> S* 130 Syh(<3)NYZ>3) Tert.(<2scutum>2) : arma<\> (= OPLA<\>) La(S) Arab Cant.(p) : hastae<\> (= DORATOS<\>) Ach^^(!) : DOCHS<\> 538 SOU<\> . ~x3y12 @@E)N<\> A)PEILH=|<\>] : AGGEILH<\> W* + SOU<\> A`-49'-198-233'-534 Q(mg) 86(c) 130' La(S) Co Aeth Cyr(p) Th. Bas.N.(mg) Tert. III 555 Cant.(p) O)LIGW/SEIS<\> Th.] : OLIGWSEI<\> W* : SUMPATHSEIS<\> L<\>'`(-36) (86(txt)) Tht. : triturabis<\> Ach(!) GH=N<\> @@KAI\<\> E)N<\> QUMW=|<\> W] + SOU<\> A-49-233'-534 Q(mg) La(S) Co Aeth Bas.N.(mg) Tert. Cant.(p) KATA/CEIS<\> Tert. (<2depones>2)] : PATACEIS<\> Syh (<3)XMT>3) Tht. : dissolves<\> (= KATATHCEIS<\>) Bo: cf. Mich. 4:13 E)/QNH<\> . ~x3y13 @@E)CH=LQES<\>] : ECHLQEN<\> W* 544 EI)S<\> SWTHRI/AN<\> +< TOU<\> 22*-48-51* Th. Tht.(p) LAOU=<\> SOU<\> @@TOU=<\> SW=SAI<\> TOU\S<\> Tert. III 556] : TON<\> B-S* Ach Aeth(p)^^ XRISTOU/S<\> Tert. III 556] : XREISTOUS<\> W : XRISTON<\> B(c)-S* Ach Aeth(p)^^ : XREISTON<\> B* : electos<\> Cant.(p)(!) SOU<\> : +< ELHLUQAS<\> 613 147 91(c)(?)-538 @@E)/BALES<\> W*] > 538 (>10) : EBALAS<\>) S(c) A'-544 : BALEIS<\> B : BALIS<\> S* : ELHLUQAS EBALAS<\>) 147 91(c)(?) : SUNEQLAS<\> W(c) Ach: cf. MT et Vulg. EI)S<\>] > 538 (>10) KEFALA\S<\>] > 538 (>10) : caput<\> Ach: cf. MT A)NO/MWN<\>] > 538 (>10) : ASEBWN<\> Ach: cf. MT QA/NATON<\>] > 538 (>10) W(c) : ex . . <\> Ach: cf. MT + domo<\> Ach: cf. MT + eius<\> Ach: cf. MT , +< posuisti<\> Bo: cf. MT (+<3) +< fundamentum<\> Bo: cf. MT (+<3) +< inane<\> Bo: cf. MT (+<3) @@E)CH/GEIRAS<\>] > 538 (>10) : induxisti<\> Ach DESMOU/S<\>] > 538 (>10) + SOU<\> W Q'-26-49'-198-233' Co Aeth(p) Bas.N.(mg) E(/WS<\>] > 538 (>10) TRAXH/LOU<\>] > 538 (>10) : TRAXHLOUS<\> 62-86 . +< EIS<\> S(ca) 49 233' 407 Syh Arm +< TELOS<\> S(ca) 49 233' 407 Syh Arm @@@DIA/YALMA<\> W] > 538 (>10) Q'-106-534 130-311(txt) La(S)(vid.) Aeth(p) Cyr(p) Aug. Cant.(p) : EIS . . <\> L<\>'`-410-613 C<\>-68-239-538 Aeth(p) Cyr(p) Th. Tht. Thph. Bas.N.(txt) Hi. Cant.(p) + TELOS<\> L<\>'`-410-613 C<\>-68-239-538 Aeth(p) Cyr(p) Th. Tht. Thph. Bas.N.(txt) Hi. Cant.(p) . ~x3y14 @@DIE/KOYAS<\>] : DIEKOPAS<\> S* : DIEKOYEN<\> Q* E)N<\> E)KSTA/SEI<\> KEFALA\S<\> +< ANOMWN<\> Bo: ex 13 +< et<\> Bo: ex 13 +< TWN<\> Cyr.(F) DUNASTW=N<\> , @@SEISQH/SONTAI<\>] : SUSTHSONTAI<\> 147 68 + gentes<\> Cant.(p) E)N<\> AU)TH=|<\> 22*(et c2)] : AUTOIS<\> 22(c1)-lI<\>-407' 538 Syh Tht.(p) + gentes<\> La(S) Cant.(p) : @@DIANOI/COUSIN<\> XALINOU\S<\> AU)TW=N<\>] : equorum<\> Ach @@W(S<\> +< O(<\> rel.(- S(ca) L<\>(-36)) Bas.N. E)/SQWN<\> W B-S* A-Q'-233'-764 Bas.N.] : ESQIWN<\> rel.: cf. Os. 9:4 PTWXO\S<\>] : PTWXON<\> Cyr.(p) LA/QRA|<\> . + DIAYALMA<\> 86-711(mg) ~x3y15 @@KAI\<\>] > 711 Ach Arm Ambr. V 81 Cant.(p) = MT E)PEBI/BASAS<\> Ambr.] : EPIBIBAS<\> B : EPIBIBASIS<\> S* : EPEBIBASEN<\> 544 : EPEBIBASAN<\> 46 EI)S<\>] > Th. (~) L<\>' Tht. (non (cit)) (~) QA/LASSAN<\>] > (~) L<\>' Th. Tht. (non (cit)) (~) TOU\S<\> I(/PPOUS<\> SOU<\>] + EI)S<\> (~) L<\>' Tht. (non (cit)) (~) + EPI<\> Th. + QA/LASSAN<\> (~) L<\>' Th. Tht. (non (cit)) (~) @@TARA/SSONTAS<\> +< >multitudinem<\> Ach: cf. MT U(/DWR<\> W-410 B-S* A`-Q'-49'-198-233 86(mg) Bo Cyr.(comm)] : UDATA<\> rel.(Ambr.) : aquarum<\> Ach: cf. MT POLU/<\> W B-S* A`-Q'-49'-198-233 86(mg) Bo Cyr.(comm)] > 410 : POLLA<\> rel.(Ambr.) : multarum<\> Ach: cf. MT . ~x3y16 @@E)FULACA/MHN<\>] : HKOUON<\> W(c) Ach = MT , KAI\<\> E)PTOH/QH<\> H(<\> KOILI/A<\> = MT^^] : KARDIA<\> S(c) 22(c)-36(c)-147-lII<\> (86(mg))-49'`-407' C<\>'(-538) -68-239-534 26' 544 710 Syh Aeth(p) Arab Arm Cyr. Th. Thph. Bas.N. MOU<\> @@A)PO\<\>] > W: homoiot. (>5) Ach (<3) FWNH=S<\>] > W: homoiot. (>5) Ach (<3) PROSEUXH=S<\>] > W: homoiot. (>5) Ach (<3) XEILE/WN<\>] > W: homoiot. (>5) : labia<\> Ach MOU<\>] > W: homoiot. (>5) : mea<\> Ach + conticuerunt<\> Ach + a<\> Ach + voce<\> Ach + tua<\> Ach , @@KAI\<\> EI)SH=LQEN<\> TRO/MOS<\>] : putredo<\> Ach = MT EI)S<\> TA\<\> O)STA=<\> MOU<\> , @@KAI\<\>] > S* U(POKA/TWQE/N<\>] : EN<\> 22(c)-147-46-410-613(c) 490-534' 106 Cyr(p) Bas.N.(txt) Thph.(p) Cant.(p) MOU<\>] : EMOI<\> 22(c)-147-46-410-613(c) 490-534' 106 Cyr(p) Bas.N.(txt) Thph.(p) Cant.(p) E)TARA/XQH<\> H(<\> E(/CIS<\>^^] : ISXUS<\> S(c) 22(c)-147-46' (711(mg))-407(mg)-613 490-130'-239-534 106 198 La(S) (virtus<\>) Aeth Arab Cyr(p) Bas.N.(txt) Thph.(p) Hi. ( <H ECIS MOU<\> ..., diversa quippe exemplaria reperiuntur>>) Cant.(p) : KARDIA<\> 410: ex praec. : venter<\> Arm: ex praec. : UPOSTASIS<\> Cyr.(F) MOU<\> . @@A)NAPAU/SOMAI<\> E)N<\> H(ME/RA|<\> QLI/YEWS<\>] + MOU<\> lI<\>`-49`-410 C<\>-68-239-534 26' 198 710 Ach Sa(cit) Aeth Arab Cyr. Tht. Thph. Bas.N. Hi.(p) Cant.(p) @@TOU=<\> A)NABH=NAI<\>] + ME<\> S(c) 22(c)-36-51(c)-lI<\>`-49'`-410 C<\>-68-239-534' 26' 710 Cyr. Bas.N. Thph. EI)S<\>] : PROS TON<\> Cyr.(F) LAO/N<\>] : NAON<\> 87 410 Thph. (<<TINA TWN ANTIGRAFWN<\>>>) PAROIKI/AS<\> MOU<\>] : SOU<\> 147 . ~x3y17 @@DIO/TI<\> SUKH=<\> OU)<\>] + iam<\> Ach: cf. MT KARPOFORH/SEI<\>] : florebit<\> Ach: cf. MT , @@KAI\<\> OU)K<\> E)/STAI<\>] : ESTIN<\> 198 GENH/MATA<\> E)N<\> TAI=S<\>] : TOIS<\> W* Cyr.(p) A)MPE/LOIS<\> : @@YEU/SETAI<\>] : absconditum . . <\> Ach: cf. 2:3 + erit<\> Ach: cf. 2:3 E)RGON<\> E)LAI/AS<\> , @@KAI\<\> TA\<\> PEDI/A<\> OU)<\> POIH/SEI<\>] : POIHSOUSIN<\> lI<\> BRW=SIN<\> : @@E)CE/LIPON<\> W] : ECELIPENgk> B-S*(et c) Q(c) L<\>(-36)-62 490-130'-239 233' Th. Tht. : eiecta . . <\> Ach + est<\> Ach A)PO\<\>] > Ach(!) BRW/SEWS<\>] > Ach(!) : MANDRAS<\> W(c) PRO/BATA<\>] : POIMNIA<\> W(c) : grex<\> Ach(!) + ovium<\> Ach(!) (+4) + a<\> Ach(!) (+4) + stabulo<\> (= MANDRA<\>) Ach(!) (+4) + suo<\> Ach(!) (+4) , @@KAI\<\>] > S(c) OU)X<\> U(PA/RXOUSI{N}<\> W' B-S A-Q'-49'-198-233 L<\>(-36)-86(mg) La(S)(vid.) Syh Th. Hi. Aug. Cant.(p)] : UPARCOUSI{N}<\> rel.(Cypr.) BO/ES<\>] > (~) Q'-198-764 86(mg)-407 538 La(S) Bas.N.(txt) Cyr(p) Cypr. Aug. Cant.(p) (~) E)PI\<\>] > 410: cf. MT : EN<\> W(c) Bo FA/TNAIS<\>] > 410: cf. MT : FATNHS<\> W* Q'-198-764 233 Cyr.(comm) : FATNH|<\> W(c) Cyr(p) Bo + BO/ES<\> (~) Q'-198-764 86(mg)-407 538 La(S) Bas.N.(txt) Cyr(p) Cypr. Aug. Cant.(p) (~) + EC<\> Q*-407-538-764 La(S) Cyr. Bas.N. Thph. (<<TINA TWN ANTIGRAFWN<\>>>) + IASEWS<\> Q*-407-538-764 La(S)(sanatione<\>) Cyr. Bas.N. Thph. (<<TINA TWN ANTIGRAFWN<\>>>) + in<\> (s. ex<\>) Ach + remissione<\> (s. venia<\>) Ach + ECELASEWS<\> 410: cf. MT + ECILASEWS<\> W(vid.) A`-233'-544 Q(c) 86(mg) Bo + ECISASEWS<\> 544 + AUTWN<\> W(vid.) A`-233'-544 Q-407'-538-764 86(mg) Cyr. Bas.N. Thph. (<<TINA TWN ANTIGRAFWN<\>>>) Ach Bo + suo<\> La(S) . ~x3y18 @@E)GW\<\> DE\<\> E)N<\> W] : EPI<\> A'-Q'-49 lI<\>`(-46) Bas.N.: cf. Is. 61:10 TW=|<\> KURI/W|<\> A)GALLIA/SOMAI<\> , @@XARH/SOMAI<\> > 46 : EUFRANQHSOMAI<\> Ach = Compl. E)PI/<\>] : in<\> La(S)(vid.) Syh Cypr. Aug. Cant. = MT TW=|<\> QEW=|<\> TW=|<\> SWTH=RI/<\> MOU<\> . ~x3y19 @@KU/RIOS<\> O(<\> QEO\S<\> W' B-S*(et c) A-Q'-49(c)-198-613*-764 La(S) Co Arm Bas.N. Cant.(p)] + MOU<\> rel. DU/NAMI/S<\> MOU<\> @@KAI\<\> TA/CEI<\>] : TACAI<\> lI<\> : KATACEI<\> W' TOU\S<\> PO/DAS<\> MOU<\> EI)S<\>] : WS<\> W(c) L<\>(-36)-62 Ach: cf. Ps. 17(18):34 + H<\> 62 : WSEI<\> 147-86(txt)-711(txt) Aeth(p) Th. Tht. (= II 64) SUNTE/LEIAN<\>] : ELAFWN<\> W(c) L<\>(-36) Ach: cf. Ps. 17(18):34 : ELAFOU<\> lI<\>-86(txt)-711(txt) Aeth(p) Th. Tht. (= II 64) : +< KAI<\> S(ca) 22(c)-36-lI<\>`-49` 490-68-130'-534 106 710 Ach Sa Syh Aeth Arab Arm Cyr.(p) Th. Tht. Bas.N. Cant.(p) = MT @@E)PI\<\> TA\<\> U(YHLA/<\>] : UYH<\> W(c) = MT + M<\> W(c) = MT E)PIBIBA=|<\>] : EPEBIBA<\> C<\>(-87)-239 : EPIBIBWN<\> 26 Cyr(p) ME<\> @@TOU=<\> NIKH=SAI<\> W] + ME<\> S(c) A'`-49`-410-534'-710 46' C<\>-68-239 Cyr. Tht. Thph. Bas.N. E)N<\> TH=|<\> W)|DH=|<\>] : ODW<\> W' S* 130' Aeth(p) : claritate<\> (s. gloria<\>) La(S) Ach Cant.(p): cf. A. Baumstark, Oriens Christ. 28 (1931) 170 sq. AU)TOU=<\> . ~t"Subscriptio" +< TELOS<\> 51 C<\>(-311) +< TETELESTAI<\> Syh (+<4) (~) La(S)[explicit<\>] (~) +< H<\> Syh (+<4) +< PROFHTEIAS<\> 51 +< PROFHTEIA<\> Syh (+<4) (~) La(S)[propheta<\>] (~) +< TOU<\> Syh (+<4) AMBAKOUM<\> W B-S A`-Q-198-233-534-710-764 L<\>'(-51)-86 C<\> La(S) Ach : ABBAKOUM<\> 51 68 544 : ABBAKOUK<\> (<3QWQBX>3) Syh + H'<\> W B-S A`-Q-198-233-534-544 -764 Syh + STIXWN<\> L<\> + STIXOI<\> 86(c) + RNZ'<\> L<\> + RN'<\> 86(c) + ERMHNEUETAI<\> Syh + AMELHS<\> lI<\>-86 (+5) Syh + KAI<\> lI<\>-86 (+5) + O<\> lI<\>-86 (+5) + PATHR<\> lI<\>-86 (+5) + ANESTH<\> lI<\>-86 (+5) + PROFHTOU<\> 538 + propheta<\> La(S) + explicit<\> La(S) //end//