PAGBATI

"Ang Isang Araw sa ng Buhay ni Kristine"

Lessons 1 & 2 ~

Difficult Vocabulary~

Yata—perhaps

Tabi-tabi—no definite place

Diyan lang—there only

Bibisitahin—will visit

Siyanga ba?—is that right?

Hayaan mo—we’ll see

Grammar Concept~

Sentences having ang followed by the word bases are exclamatory sentences.

The –in verbal suffix is commonly used as an object focus marker.

Diyalogo: (highlighting the vocabulary, grammar, and culture notes from these lessons)

(Nakita ni Kristine ang kanyang propesor sa Locust Walk.)

A: Magandang umaga po.

B: Magandang umaga sa iyo rin. Saan ka pupunta? Pupunta ka ba mamayang gabi sa aking klase tungkol kay Jose Rizal?

A: Oo. Diyan lang ho sa tabi-tabi. Mag-kakape lang ako at ang kaibigan ko yata. Gusto kong magpunta mamayang gabi sa klase mo. Ibig kong makinig tungkol sa bayani ng aking lupang-tinubuan.

B: Siyanga ba? Ang talino-talino mo, talaga! Dumaan ka sa amin mamayang gabi. Ang aking asawa at ako ay magluluto ng hapunan para sa ating lahat.

A: Yea! Pagktapos kong makita ang aking kaibigan, bibisitahin ko po kayo.

B: Oo, sige. Adiyos!

Lessons 3 & 4~

Difficult Vocabulary~

Pang-umaga—morning schedule

Wala akong nabili—I couldn’t buy a thing

Kayo ba naman ang mawawalan?—lit. Will you ever run out of money?

Harinawa—so be it

Grammar Concept~

Adjectives may be formed by prefixing pang- to certain noun bases.

Mang- is an actor focus verbal affix which has a special use indicating plurality or distributiveness of action or habitual, repeated action.

Diyalogo: (highlighting the vocabulary, grammar, and culture notes from these lessons)

(Pagkatapos nakausap ni Kristine ang kanyang propesor, pumunta siya sa Starbucks Coffee. Nagkita sila ni Emily. Magkaibigan sila.)

A: Hoy, Emily! Kumusta ka na?

B: Pare…mabuti ako, salamat. At ikaw?

A: Mabuti rin. Ang klase ko sa pang-umaga ay na-cancelled. Mamalengke na lang yata ako. Sana kasya ang pera ko.

B: Kayo ba naman ang mawawalan ng pera? Mang-uwi ka nga ng mangga?

A: Harinawa.

Lessons 5 & 6~

Difficult Vocabulary~

Ginabi—benighted or out late at night

Halina—come

Saka na ho—some other time

Pinakyaw—bought the whole store

Salubong—one who meets another

Grammar Concept~

The –in/-hin affix has a special use of verbalizing noun time bases.

Object focus verbs have objects as subjects in the sentence.

Diyalogo: (highlighting the vocabulary, grammar, and culture notes from these lessons)

(Nakasalubong ni Kristine si Maria sa palengke.)

B: Ang dami mong binili! Pinakyaw mo yata ang buong palengke?

A: Hindi naman. Konti lang ang sa akin nito. Karamihan nito ay pabili nang aking mga kaibigan.

B: Halika, tulungan kita. Dumaan ka muna sa bahay may ibibigay ako sa iyo. Marami akong kamatis galing sa aking halamanan.

A: Huwag ngayon. Nagmamadali ako. Tatanghaliin na ako. Babalik na lang ako bukas.

B: Oo, sige. Magkita tayo bukas.

 

Lessons 7 & 8~

Difficult Vocabulary~

Humahagibis—rushing

At saa na tayo mag-usap—Let’s talk later

Nagmamalaki—to be a snob

Grammar Concepts~

When attached to words referring to disease, the ma- prefix means "to have" or "to be sick of" whatever the disease is.

Diyalogo: (highlighting the vocabulary, grammar, and culture notes from these lessons)

(Si Kristina ay humahagibis papunta sa klase tungkol kay Jose Rizal. Nakita siya ni Mike.)

B: Hoy, Kristina! Nagmamalaki ka na. Ayaw mo na akong batiin. Bakit ka humahagibis? Saan ba ang sunog?

A: Hindi naman, nagmamadali lang ako. Huli na ako sa klase ni Propesor.

B: Bakit ka walang jacket? Malamig ngayon. Baka ka ma-sipon.

A: Oo, nga. Pero nakalimutan ko ang aking jacket dahil sa pagmamadali ko. Hindi na bale. Maraming salamat. Saka na tayo mag-usap.

 

Lessons 9 & 10~

Difficult Vocabulary~

Ang lakad—destination

Magpasiklab—to show off

Pagbutihin mo—give a good impression

Panay na panay—always or frequently

Grammar Concepts~

The prefix –I in ikumusta, "say hello (for somebody)", indicates that the subject of the sentence is the beneficiary of the action.

Diyalogo: (highlighting the vocabulary, grammar, and culture notes from these lessons)

(Pagkatapos nang klase, pauwi na si Kristina. Nakasalubong niya si Pepe.)

A: Pepe, saan ba ang lakad natin? Ang gara-gara mo. Panay na panay ang pasyal mo.

B: Hindi naman. Magpapasiklab tayo dahil pupunta ako sa party ni Juan. May ipakilala siya sa akin.

A: Sino ba siya? Tagala? Kilalo ko ba siya?

B: Hindi mo ba siya na kilala.

A: Sige pagbutihan mo. Ikumusta mo ako kay Juan.