Ang Alibata 

 

Ang Baybayin ay ang pinakalumang wika sa Pilipinas.  Ang baybayin ay naging alibata.
Ang mga sagisag ay ang mga pantig sa Tagalog.  Pinalitan ng mga Kastila ang alibata sa Latin ng alpabeto o letra ng dumating sila.

Halimbawa:
baba

Mga Alpabeto: Filipino at Ingles

Bagong alpabetong Filipino = 28 letra.  Ang tawag sa mga letra ng alphabetong Filipino ay ayon sa bigkas-Ingles ng mga Pilipino maliban sa n (enye) na tawag-Kastila.

A        B        C        D        E        F        G        H        I        J        K        L        M        N
ey       bi        si       di         i       ef       dzi      eyts     ay    dzey     kay     el       em       en

N        NG        O        P        Q        R        S        T        U        V        W        X        Y      Z
enye    endzi     o         p        kyu     ar       es        ti        yu       vi   dobolyu   eks     way    zi

Letrang orihinal ng Filipinong abakada = 20 letra.  Ang mga ito ay ginagamit sa mga karaniwang salitang tinanggap o naasimila na sa bokabularyo o talasalitaan ng wikang pambansa.

A        B        K        D        E        G        H        I        L        M        N        NG        O
ah      ba        ka       da       eh       ga       ha      ih       la        ma      na        nang      oh

P        R        S        T        U        W        Y
pa      ra       sa       ta        uh       wa       ya
 
 

Balik sa HOMEPAGE