Panatang Makabayan
Iniibig ko ang Pilipinas
Ito ang lupa kong sinilangan
Ito ang tahanan ng aking lahi
Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan
Upang maging malakas, maligaya at kapakipakibang
Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang
Tutuparin ko ang mga tungkulin ng aking paaralan
Tutupdin ko ang mga tuntunin ng isang mamamayang
makabayan, at masunurin sa batas
Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang
pagiimbot at ng buong katapatan
Ako'y magiging isang tunay na Pilipino, sa isip, sa salita, at sa gawa.
 
 
 
  Balik sa HOMEPAGE